Tulemused strateegilises koostöös

2020. aasta kujunes Erasmus+ haridusvaldkonnas erakordseks – taotlejatele oli kaks taotlusvooru, kevadel traditsiooniline ja sügisel lisataotlusvoor.   

Kevadel oli taotlejate seas 68 erinevat Eesti asutust, mis taotlesid toetust kokku 105 strateegilise koostöö projektile (2019. aastal 86 taotlust). Taotluse seas on 64 üld-, üheksa kutse-, 18 kõrg- ja 14 täiskasvanuhariduse valdkonna projekti.

Sügisel oli taotlejate seas 15 asutust, kes taotlesid toetust 17 projektile, millest 12 fookuses oli digihariduse edendamine ning viie eesmärk oli edendada loovust (seitse üld-, kolm kutse-, kolm kõrg- ja neli täiskasvanuhariduse valdkonna projekti).

Kokku eraldati kahe taotlusvooru järgselt 62 strateegilise koostöö projektile 10,17 miljonit eurot.

Strateegiliste koostööprojektide 2020. a toetustest 44% eraldati üld-, 31% kõrg-, 16% täiskasvanu- ja 9% kutsehariduse koostööprojektideleToetusesaajate hulgas on 46 asutust, nende seas 19 üldhariduskooli (sh seitse põhikooli ja 12 gümnaasiumi/keskkooli), viis lasteaeda, viis ülikooli, neli kutsekooli, kaks rakenduskõrgkooli ja mitmed haridusmaastikul tegutsevad mittetulundusühingud, osaühingud ja sihtasutused. Aastate lõikes on kasvanud toetusesaajate arv üldhariduses. Sel aastal kasvas toetusesaajate arv ka täiskasvanuhariduses, kus esmakordselt olid eraldi konkureerimas innovatsiooniprojektid ja kogemuste vahetamise projektid.

Tavapäraselt on ülekaalus toetusesaajad Harjumaalt (41%) järgnevad Tartumaa (17%), Pärnumaa (15%) ja Ida-Virumaa 13%, kokku on toetusesaajaid kaheksast maakonnast. 

Eesti koordinaatorite projektide kootööpartneritest on kõige enam asutusi Türgist, Hispaaniast, Itaaliast, Portugalist, Kreekast, Soomest ja Lätist.

Toetuse saanud projektide seas olid populaarseimad järgmised teemad

  • uute koolituskursuste/õppemeetodite väljatöötamine – 23%; 
  • uued tehnoloogiad ja digioskused – 15%; 
  • tervis ja heaolu – 9%;
  • keskkond ja kliimamuutused – 9%; 
  • loovus ja kultuur – 8%.

Eesti läbiviidud projektidega on võimalik tutvuda kaardirakenduses, kõigi Eruoopas läbiviidud Erasmus+ projektitulemustega on võimalik tutvuda Erasmus+ Project Results Platform andmebaasis.

Loodud 23.09.2020.

Täiendatud 25.02.2020.

Viimati uuendatud: 25.02.2021