Erivajadusega üliõpilaste stipendium

 

Stipendiumi juhend

Scholarship guide for students with special needs

NB! Alates 1. augustist läheb erivajadusega üliõpilaste stipendium üle Haridus- ja Noorteametile. Vaatamata üleminekule ei muutu taotlejate jaoks taotlemise protsess ning stipendium jätkab tööd samadel alustel. Koos stipendiumiga liiguvad üle ka programmide spetsialistid ning nende senised kontaktid suunatakse automaatselt edasi uutele aadressidele.

Erivajadusega üliõpilaste stipendiumi maksmise kord ja tingimused on sätestatud haridus- ja teadusministri määrusega nr 37 „Üliõpilaste riiklike stipendiumite liigid, suurused ning nende määramise üldtingimused ja kord”.

2020/2021. õppeaastal on erivajadusega noortel võimalik kõrgkoolis õppimiseks taotleda stipendiumi. Stipendiumi suurus sõltub üliõpilase puude liigist ja raskusastmest ning on 60-510 eurot kuus.

Stipendiumi maksmine toimub vastavalt haridus- ja teadusministri määruses kehtestatud tingimustele:

  • stipendiumi on õigus taotleda rakenduskõrgharidusõppe, bakalaureuseõppe, magistriõppe, bakalaureuse- ja magistriõppe integreeritud õppe ning doktoriõppe üliõpilasel, kes vastab järgmistele tingimustele: ta on Eesti kodanik või viibib Eestis pikaajalise elaniku või tähtajalise elamisloa või alalise või tähtajalise elamisõiguse alusel või ta viibib Eestis viisa alusel või viisavabalt, kui välisriigiga on sõlmitud leping viisavaba liikumise kohta või välisriigi kodanike suhtes on viisanõudest loobutud, ning on esitanud taotluse õppimiseks tähtajalise elamisloa saamiseks;
  • ta õpib täis- või osakoormusega õppes (sh akadeemilisel puhkusel viibijad, kes osalevad õppetöös);
  • ta on erivajadusega.

Haridus- ja teadusministri määruse nr 37 „Üliõpilaste riiklike  stipendiumite liigid, suurused ning nende  määramise üldtingimused ja kord“ muudatusega võimaldatakse stipendiumi taotleda ka lisa-aastal õppivatel, kuid õppekava täiskoormusega täitvatel erivajadusega üliõpilastel. Muudatus näeb ette, et täiskoormusega õppiva üliõpilase nominaalse õppeaja lõppedes diferentseeritakse erivajadusega üliõpilase stipendiumi suurus kehtestatud õppekava mahust puudu olevate ainepunktide alusel.

Stipendiumi saab taotleda kaks korda õppeaastas: septembris ja veebruaris. 2020/2021 õppeaastaks taotluste esitamise tähtaeg on 30. septembril 2020 ja 20. veebruaril 2021.

NB! Mitu korda õppeaasta jooksul taotleda ei saa (30. septembril toimub taotlemine terveks õppeaastaks ja 20. veebruaril kevadsemestriks). Stipendiaadid, kes taotlesid 2020. aasta sügisvoorus stipendiumi terveks õppeaastaks ei pea kevadsemestriks uuesti taotlust esitama. 

Stipendiaadid, kes on sügisel taotlenud stipendiumi kümneks õppekuuks ei pea kevadvoorus uuesti taotlema ka juhul, kui muutub  õppekoormus või Sotsiaalkindlusameti otsus.

Taotlus tuleb esitada läbi elektroonilise taotluskeskkonna. Taotlusvoor avatakse kuu aega enne taotlustähtaega.

Otsuse stipendiumi määramise või selle andmisest keeldumise kohta teeb Haridus- ja Noorteamet hiljemalt ühe kuu jooksul peale taotlusvooru tähtaega. Otsus tehakse üliõpilasele teatavaks kirjalikus vormis viie tööpäeva jooksul arvates otsuse tegemise päevast.

Kui üliõpilane vastab nii erivajadusega üliõpilase-, eriala-, tulemus-, doktorandi- ja/või asendushooldusel viibinud või eestkostja peres elanud üliõpilaste stipendiumi tingimustele, on tal õigus saada mitut stipendiumi korraga.

Erivajadustega üliõpilaste stipendiumi kontaktisikuks Haridus- ja Noorteametis on Liis Uulman (e-mail: liis.uulman@harno.ee, tel 699 9395).

Viimati uuendatud: 10.02.2021