Erivajadusega üliõpilaste stipendium

 

Erivajadusega üliõpilaste stipendium

Stipendiumi juhend

Scholarship guide for students with special needs

NB! Alates 1. augustist läheb erivajadusega üliõpilaste stipendium üle haridus- ja noorteametile. Vaatamata üleminekule ei muutu taotlejate jaoks taotlemise protsess ning stipendium jätkab tööd samadel alustel. Koos stipendiumiga liiguvad üle ka programmide spetsialistid ning nende senised kontaktid suunatakse automaatselt edasi uutele aadressidele.

Erivajadusega üliõpilaste stipendiumi maksmise kord ja tingimused on sätestatud haridus- ja teadusministri määrusega nr 37 „Üliõpilaste riiklike stipendiumite liigid, suurused ning nende määramise üldtingimused ja kord”.

Taotluse esitamise järgmine tähtaeg on 23. september. 

2020/2021. õppeaastal on erivajadusega noortel võimalik kõrgkoolis õppimiseks taotleda stipendiumi. Stipendiumi suurus sõltub üliõpilase puude liigist ja raskusastmest ning on 60-510 eurot kuus.

Stipendiumi maksmine toimub vastavalt haridus- ja teadusministri  määruses kehtestatud tingimustele:

  • stipendiumi on õigus taotleda rakenduskõrgharidusõppe, bakalaureuseõppe, magistriõppe, bakalaureuse- ja magistriõppe integreeritud õppe ning doktoriõppe üliõpilasel, kes vastab järgmistele tingimustele: .ta on Eesti kodanik või viibib Eestis pikaajalise elaniku või tähtajalise elamisloa või alalise või tähtajalise elamisõiguse alusel või ta viibib Eestis viisa alusel või viisavabalt, kui välisriigiga on sõlmitud leping viisavaba liikumise kohta või välisriigi kodanike suhtes on viisanõudest loobutud, ning on esitanud taotluse õppimiseks tähtajalise elamisloa saamiseks;
  • ta õpib täis- või osakoormusega õppes (s.h akadeemilisel puhkusel viibijad, kes osalevad õppetöös);
  • ta on erivajadusega.

 Stipendiumi saab taotleda kaks korda õppeaastas : septembris ja veebruaris. 2020/2021  õppeaastaks taotluste esitamise tähtaeg on 23. septembril 2020 ja 20. veebruaril 2021.

NB! Mitu korda õppeaasta jooksul taotleda ei saa (23. septembril toimub taotlemine terveks õppeaastaks ja 20. veebruaril kevadsemestriks). Stipendiaadid, kes  taotlesid 2020. aasta sügisvoorus stipendiumi terveks õppeaastaks ei pea kevadsemestriks uuesti taotlust esitama.

Taotlus tuleb esitada läbi elektroonilise taotluskeskkonna. Taotlusvoor avatakse kuu aega enne taotlustähtaega.

Otsuse stipendiumi määramise või selle andmisest keeldumise kohta teeb sihtasutus hiljemalt ühe kuu jooksul peale taotlusvooru tähtaega. Otsus tehakse üliõpilasele teatavaks kirjalikus vormis viie tööpäeva jooksul arvates otsuse tegemise päevast.

Kui üliõpilane vastab nii erivajadusega üliõpilase-, eriala-, tulemus-, doktorandi- ja/või asendushooldusel viibinud või eestkostja peres elanud üliõpilaste stipendiumi tingimustele, on tal õigus saada mitut stipendiumi korraga.

Erivajadustega üliõpilaste stipendiumi kontaktisikuks sihtasutuses Archimedes on Liis Uulman (e-mail: liis.uulman@archimedes.ee, tel   699 9395).

 

Viimati uuendatud: 04.08.2020