Scholarships

Tähtaeg
11. Dets

Fulbright Scholar teadus- ja õppetöö stipendium

susij@state.gov

Stipendiume jagatakse lähtuvalt konkurentsist ja rahaliste vahendite olemasolust. Nõutud on Eesti kodakondsus, väga hea inglise keele oskus, head õppetulemused ja õpingute jätkamine valitud erialal. Arstiteaduse üliõpilased stipendiumile ei kvalifitseeru. Kandideerija peab 2017 aasta kevade seisuga olema doktori- või magistritasemel õppiv üliõpilane (sh magistritasemel peab olema läbitud kas 4-aastane bakalaureuse õpe või üks magistriaasta). 

Summa: 
500-1000 €
Tähtaeg
02. Veebr

Erasmus+ Euroopa-sisesed vahetusõpingud

Kerli Grauberg, kerli.grauberg@archimedes.ee

Erasmuse vahetusõpingute raames on Eesti kõrgkoolides õppivatel tudengitel võimalik minna vahetusõpingutele oma kõrgkooli partnerkoolidesse. Euroopa-siseste vahetusõpingute raames on võimalik suunduda Euroopa Liidu ja Euroopa Majanduspiirkonna riikidesse. Vahetusõpingute kestuseks saab olla 3-12 kuud. Stipendiumi taotlemine käib läbi oma kõrgkooli Eestis.

Summa: 
Stipendium koosneb elamistoetusest ja reisitoetusest. Reisitoetuse suurus oleneb lähte- ja sihtriigi vahemaast alates ning see on vahemikus 180 kuni 1100 eurot. Elamistoetusi makstakse: Üliõpilased:  Eestisse sissetulevate üliõpilaste stipendium on 750 EUR kuus.  Eestist väljaminevate üliõpilaste stipendium on 650 EUR kuus. Töötajad:  Eestisse sissetulevate töötajate toetus on 100 EUR päevas.  Eestist väljaminevate töötajate toetus on 160 EUR päevas.
Tähtaeg
02. Veebr

Erasmus+ üleilmne õpiränne

Annela Hendrikson, annela.hendrikson@archimedes.ee

Üleilmse õpirände raames on üliõpilastel ning kõrgkoolide töötajatel võimalik osaleda lühiajalises õpirändes praktiliselt üle kogu maailma, mõne üksiku erandiga. Üliõpilased saavad minna välisriiki õppima, töötajate lähetus saab olla nii õpetamise  kui ka koolituse eesmärgil. Üleilmne õpirände kestus võib olla 3-12 kuud ning õpirände raames saavad inimesed minna õpirändele nii Eestist välja kui tulla Eestisse sisse. Toetuse taotlemine käib läbi kõrgkooli ning igal koolil on paika pandud oma tähtajad kandideerimiseks.

Summa: 
Stipendium koosneb elamistoetusest ja reisitoetusest. Reisitoetuse suurus oleneb lähte- ja sihtriigi vahemaast alates ning see on vahemikus 180 kuni 1100 eurot. Elamistoetusi makstakse: Üliõpilased:  Eestisse sissetulevate üliõpilaste stipendium on 750 EUR kuus.  Eestist väljaminevate üliõpilaste stipendium on 650 EUR kuus. Töötajad:  Eestisse sissetulevate töötajate toetus on 100 EUR päevas.  Eestist väljaminevate töötajate toetus on 160 EUR päevas.
Tähtaeg
01. Märts

Estophilus

annely.tank@archimedes.ee

Estophilus on stipendium, mille eesmärgiks on toetada välisülikoolide eesti keele ja kultuuri huviliste teadurite ja õppurite uuringuid ning õpinguid Eestis. Stipendiumi saab taotleda kuni kümneks kuuks ning taotlemise eelduseks ei ole eesti keele oskus, kuid taotleja uurimisteema peab olema seotud Eestiga. Estophiluse stipendiumile võivad kandideerida kõik välisriikide kodanikest väliskõrgkoolide magistrandid, doktorandid, samuti doktorid. 

Summa: 
500 eurot kuus + võimalus taotleda sõidutoetust
Tähtaeg
01. Aprill

Kristjan Jaagu kraadiõpe välismaal

Eliisa Sokk, eliisa.sokk@archimedes.ee

Eesti riik toetab magistri- ja doktoriõpinguid välisülikoolides eesmärgiga koolitada järelkasvu Eesti kõrgkoolide õppejõududele ja teadlastele ning suurendada doktorikraadiga spetsialistide osakaalu Eesti avalikus sektoris ja ettevõtetes. Konkurss on avatud kõigile, kes alustavad või jätkavad magistri- või doktoriõppe tasemel õpinguid tunnustatud välisülikooli juures

Summa: 
Stipendiumi makstakse elamiskulude, transpordikulude ja õppetööga seotud kulude katteks.
Tähtaeg
10. Aprill

Dora Pluss 1.1 ehk lühiajalise õpirände stipendium

Marge Teder, marge.teder@archimedes.ee

Dora Pluss 1.1 ehk lühiajalise õpirände stipendiumi abil saab osaleda välismaal toimuval seminaril, koolitusel, konverentsil või individuaalsel tööl. Õpiränne võib kesta kuni 30 päeva ning toetatakse seoses sellega tekkivaid sõidukulusid, majutuskulusid, päevaraha ja ürituse osavõtutasu. Stipendiaadid valib kõrgkool. Dora 1.1 tähtajad on iga kuu 10. kuupäev (välja arvatud 10. juuli).

Summa: 
Summa arvutatakse vastavalt sihtriigile, toetus on maksimaalselt 2000 eurot.
Tähtaeg
01. Mai

Rahvuskaaslaste programmi stipendium

Annela Oona, annela.oona@archimedes.ee

Stipendiumiprogrammi eesmärgiks on toetada väliseesti noorte õpinguid Eestis kõrgharidust andvates haridusasutustes ja kutseõppeasutustes. Toetatakse erialaõpinguid (tasemeõpe) ja eesti keele õpinguid (keeleõpe). Stipendiumi makstakse nominaalaja jooksul 12 kuud aastas (välja arvatud viimane õppeaasta - siis makstakse toetust 10 kuud).

Summa: 
Elamistoetust makstakse 350 eurot kuus. Sõidutoetust makstakse 2 korda aastas vastavalt sihtriigile.
Tähtaeg
01. Mai

Kristjan Jaagu välisõpingute stipendium

Annela Oona, annela.oona@archimedes.ee

Stipendiumiga toetatakse ühe akadeemilise õppeaasta ulatuses: magistri- või doktoriõpinguid väliskõrgkooli juures ning doktoriõpinguid teadusasutuse juures (taotlusele tuleb lisada teadusasutuse kirjeldus).

Summa: 
Toetus suurus arvutatakse vastavalt sihtriigile, makstakse nii sõidu- kui elamistoetust.
Tähtaeg
01. Juuni

Kristjan Jaagu välislähetuste stipendium

Eliisa Sokk, eliisa.sokk@archimedes.ee

Stipendiumiga toetatakse lühiajalisi õppetööga seotud välisreise, sealhulgas näiteks: konverentsidel osalemine, raamatukogus töötamine, laboratooriumi kasutamine, oma loengu arendamine, töö kraaditöö juhendajaga, täienduskursustel osalemine, konsultatsioonid, suvekoolid. Korraga toetatakse kolmepäevast kuni 30 päeva pikkust  välismaal viibimist. 

Summa: 
Stipendiumiga toetatakse välisreisiga kaasnevate sõidu-, majutuskulude ning päevarahade katmist.
Tähtaeg
01. Juuni

Hõimurahvaste programmi stipendium

Annela Oona, annela.oona@archimedes.ee

Hõimurahvaste stipendiumiprogrammi eesmärgiks on toetada Eesti kõrgkoolides täiskoormusega õppivate uurali põlisrahvaste üliõpilaste õpinguid ning läbi selle toetada meie hõimurahvaste, uurali (soome-ugri ja samojeedi) põlisrahvaste keelte ja kultuuride säilimist ja arengut. Stipendium määratakse korraga 12 kuuks.

Summa: 
Magistrandi stipendiumi määr on 350 eurot kuus, doktorantidele toetuse suurus kehtestatakse igaks aastaks riigieelarvega. Lisaks makstakse 1 kord aastas sõidutoetust.