2015. aastal toetatud tegevused

Erasmus+ hariduse valdkonna õpirände projektide taotluste tähtajaks esitati kokku 123 taotlust Euroopa siseseks õpirändeks ning, uue tegevusena, 13 taotlust kõrghariduse üleilmseks õpirändeks. Erasmus+ õpirändeks taotletud eelarve kokku oli rohkem kui 10 miljonit eurot.

Kokku taotleti toetust ligikaudu 4600 õpirändeks. Taotlejaid oli kõikidest maakondadest, kõige arvukamalt Harjumaalt, 45% kõikidest taotlustest.

Hindamise järgselt otsustati toetada kokku 95 projekti rohkem kui 7,5 miljoni euro ulatuses.
Toetuse saanud 86 Euroopa sisest õpirändeprojekti võimaldavad osaleda vähemalt 2800 osalejal ning 11 üleilmset õpirändeprojekti vähemalt 270 osalejal. Taotletud õpirännetest said toetuse 66%.

Kõrghariduse valdkonna Euroopa sisese õpirände toetussummade seas on ka Haridus- ja teadusministeerium toetus üliõpilaste õpirändele, kokku üle 248 000 euro.

 

Viimati uuendatud: 03.11.2016