Doktorantide õpirände stipendium (T1.2)

Dora Pluss tegevuse 1.2 juhend (leping sõlmitud alates 06.07.2020)

Dora Pluss tegevuse 1.2 juhend (leping sõlmitud alates 1.11.2019)

 

Palume stipendiumi taotlejatel arvestada, et stipendiumilepingute sõlmimiseks ning ettemaksete tegemiseks peavad olema täidetud järgmised tingimused:

 • õpirände eesmärki on võimalik täita (vastuvõttev asutus on avatud, õppe- ja teadustöö toimub füüsilises vormis sihtriigis);
 • sihtriiki on võimalik piiranguteta reisida (töötavad transpordiühendused, riiki sisenemine on lubatud).

Päevaraha saame maksta ainult nende päevade eest, mil viibiti välismaal õpirände eesmärki täites. Kui pärast õpirände lõppu esitataval vastuvõtja kinnituskirjal on märgitud lühem õpirände periood kui lepingus, tuleb päevarahade vahe tagasi maksta. Seda ka juhul, kui õpiränne katkes COVID-19 pandeemia tõttu. Loe soovitusi õpirände planeerimiseks siit.

 

Programmi raames toetatakse doktorantide õpirännet välisriigi ülikooli või teadusasutusse 1 kuni 10 kuu jooksul. (Vähem kui 31 päeva kestvat õpirännet toetatakse Dora Pluss tegevuse 1.1 kaudu). Tegevust finantseerib Euroopa Regionaalarengu Fond. 

Stipendiumi on võimalik taotleda õpirändega seotud sõidukulude ning majutus- ja elamiskulude katmiseks. Doktorantide õpirände kulude katmiseks makstakse stipendiumi, mille suurus arvutatakse sõidukulu ja elamiskulu ühikuhinna alusel. Arvestuse aluseks on rahastamislepingus toodud stipendiumi periood.Toetada on võimalik õpirännet riiki, mille kohta on kehtestatud elamiskulu ühikuhind. 

Taotlemine ning stipendiaatide valik toimub ülikoolis, stipendiumi maksab stipendiaadile sihtasutus Archimedes. 

Stipendiumi saab taotleda isik, kes on õpirände toimumise hetkel doktorant järgmistes Eesti ülikoolides:

 • Eesti Kunstiakadeemia
 • Eesti Maaülikool
 • Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia
 • Estonian Business School
 • Tallinna Tehnikaülikool
 • Tallinna Ülikool
 • Tartu Ülikool

Igas ülikoolis on Dora Pluss programmi koordinaatorid, kes taotlejaid aitavad.

Stipendiaatide andmeid saab ülikool sihtasutusele edastada 1. märtsiks, 1. juuniks, 1. septembriks, 1. oktoobriks ja 1. detsembriks. Ülikoolil on õigus otsustada, millisteks taotlusvoorudeks andmeid esitatakse ning millised on taotluste esitamise tähtajad kõrgkoolis. Ülikoolid teevad doktorantide valiku lähtudes toetuse juhendist, ülikooli prioriteetidest, täiendavatest lisatingimustest ja sihtasutuse määratud kvoodist. Valikul kasutatavad prioriteedid ja tingimused ning taotluste esitamise tähtajad peavad olema avalikult kättesaadavad. Ülikool võib stipendiaadiks valida ainult oma kõrgkooli doktorandi.

 

Enne õpirännet edastab kõrgkool stipendiaatide andmed sihtasutusele eelpool nimetatud taotlusvooru kuupäevaks. Sihtasutus võtab stipendiaadiga ühendust ning stipendiaat täidab taotlussüsteemis (www.archimedes.ee/taotlused) õpirände andmiku ja lisab sellele vajalikud dokumendid:

 • vastuvõtva ülikooli või teadusasutuse kinnituskiri doktorandi vastuvõtmise kohat stipendiumiperioodil; raamatukogus töötamise korral väljavõte raamatukogu kodulehelt, millelt selgub, et doktorandil on õpirände perioodil ligipääs raamatukogu teenustele;
 • doktoritöö juhendaja poolt kinnitatud tööplaan välismaal viibimise ajaks.

Pärast esitatud dokumentide läbi vaatamist koostab SA Archimedes kontaktisik toetuse suurust ja kasutamise tingimusi sätestava lepingu. Leping koostatakse üldjuhul 4 nädalat enne õpirände algust. Seejärel tehakse stipendiaadile toetuse ettemakse. 

Pärast õpirännet peab doktorant esitama sihtasutusele vastuvõtva ülikooli või teadusasutuse ametliku kinnituskirja, millel on välismaal õppimise periood kuupäevaliselt välja toodud.

Kinnituskiri tuleb 15 kalendripäeva jooksul pärast õpirändelt saabumist esitada taotluskeskkonnas taotluse juures oleva aruandevormi kaudu (www.archimedes.ee/taotlused). Paberkandjal dokumendid tuleb taotluskeskkonnas esitada skaneeritud koopiana, sihtasutus võib vajadusel kontrollida nende vastavust algdokumendile.

 

Dora Pluss tegevus 1.2 ehk doktorantide õpirände kontaktisikuks sihtasutuses Archimedes on Eneli Külaots (eneli.kulaots@archimedes.ee, tel. 730 0716).

 

 

Viimati uuendatud: 24.09.2020