Doktorantide õpirände stipendium (T1.2)

Dora Pluss tegevuse 1.2 juhend

 

TÄHELEPANU: alates 1. augustist 2020 on programmi tegevused viidud Haridus- ja Noorteametisse. Ajakohast infot leiate ameti kodulehelt. Siinse lehekülje infot enam ei uuendata.

 

Programmi raames toetatakse doktorantide õpirännet välisriigi ülikooli või teadusasutusse 1 kuni 10 kuu jooksul. (Vähem kui 31 päeva kestvat õpirännet toetatakse Dora Pluss tegevuse 1.1 kaudu). Tegevust finantseerib Euroopa Regionaalarengu Fond. 

Stipendiumi on võimalik taotleda õpirändega seotud sõidukulude ning majutus- ja elamiskulude katmiseks. Doktorantide õpirände kulude katmiseks makstakse stipendiumi, mille suurus arvutatakse sõidukulu ja elamiskulu ühikuhinna alusel. Arvestuse aluseks on rahastamislepingus toodud stipendiumi periood.Toetada on võimalik õpirännet riiki, mille kohta on kehtestatud elamiskulu ühikuhind. 

Taotlemine ning stipendiaatide valik toimub ülikoolis, stipendiumi maksab stipendiaadile Haridus- ja Noorteamet. 

Stipendiumi saab taotleda isik, kes on õpirände toimumise hetkel doktorant järgmistes Eesti ülikoolides:

  • Eesti Kunstiakadeemia
  • Eesti Maaülikool
  • Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia
  • Estonian Business School
  • Tallinna Tehnikaülikool
  • Tallinna Ülikool
  • Tartu Ülikool

Igas ülikoolis on Dora Pluss programmi koordinaatorid, kes taotlejaid aitavad.

Stipendiaatide andmeid saab ülikool ametile edastada 1. märtsiks, 1. juuniks, 1. septembriks, 1. oktoobriks ja 1. detsembriks. Ülikoolil on õigus otsustada, millisteks taotlusvoorudeks andmeid esitatakse ning millised on taotluste esitamise tähtajad kõrgkoolis. Ülikoolid teevad doktorantide valiku lähtudes toetuse juhendist, ülikooli prioriteetidest, täiendavatest lisatingimustest ja ameti määratud kvoodist. Valikul kasutatavad prioriteedid ja tingimused ning taotluste esitamise tähtajad peavad olema avalikult kättesaadavad. Ülikool võib stipendiaadiks valida ainult oma kõrgkooli doktorandi.

Enne õpirännet edastab kõrgkool stipendiaatide andmed ametile eelpool nimetatud taotlusvooru kuupäevaks. Amet võtab stipendiaadiga ühendust ning stipendiaat täidab taotlussüsteemis õpirände andmiku ja lisab sellele vajalikud dokumendid:

  • vastuvõtva ülikooli või teadusasutuse kinnituskiri doktorandi vastuvõtmise kohat stipendiumiperioodil; raamatukogus töötamise korral väljavõte raamatukogu kodulehelt, millelt selgub, et doktorandil on õpirände perioodil ligipääs raamatukogu teenustele;
  • doktoritöö juhendaja poolt kinnitatud tööplaan välismaal viibimise ajaks.

Pärast esitatud dokumentide läbi vaatamist koostab Haridus- ja Noorteameti kontaktisik toetuse suurust ja kasutamise tingimusi sätestava lepingu. Leping koostatakse üldjuhul 4 nädalat enne õpirände algust. Seejärel tehakse stipendiaadile toetuse ettemakse. 

Pärast õpirännet peab doktorant esitama ametile vastuvõtva ülikooli või teadusasutuse ametliku kinnituskirja, millel on välismaal õppimise periood kuupäevaliselt välja toodud.

Kinnituskiri tuleb 15 kalendripäeva jooksul pärast õpirändelt saabumist esitada taotluskeskkonnas taotluse juures oleva aruandevormi kaudu. Paberkandjal dokumendid tuleb taotluskeskkonnas esitada skaneeritud koopiana, amet võib vajadusel kontrollida nende vastavust algdokumendile.

Dora Pluss tegevus 1.2 ehk doktorantide õpirände kontaktisikuks Haridus- ja Noorteametis on Eneli Külaots (eneli.kulaots@harno.ee, tel. 730 0716).

 

 

Viimati uuendatud: 23.11.2021