Doktorantide õpirände stipendium (T1.2)

Dora Pluss tegevuse 1.2 juhend

 

Programmi raames toetatakse doktorantide õpirännet välisriigi ülikooli või teadusasutusse 1 kuni 10 kuu jooksul. (Vähem kui 31 päeva kestvat õpirännet toetatakse Dora Pluss tegevuse 1.1 kaudu). Tegevust finantseerib Euroopa Regionaalarengu Fond. 

 

Toetust on võimalik taotleda õpirändega seotud sõidukulude ning majutus- ja elamiskulude katmiseks. Sõidukulu kaetakse standardiseeritud ühikuhinnana kehtestatud õpirände sõidutoetusega, majutus- ja elamiskulu kaetakse standardiseeritud ühikuhinnana kehtestatud doktorandi õpirände elamistoetusega. Toetada on võimalik õpirännet riiki, mille kohta on kehtestatud elamistoetuse ühikuhind. Loetelu on toodud haridus- ja teadusministri käskkirja lisas 2 p 2.5.

 

Toetuse taotlemine ning stipendiaatide valik toimub ülikoolis, toetuse maksab stipendiaadile sihtasutus Archimedes. 

Stipendiumi saab taotleda isik, kes on õpirände toimumise hetkel doktorant järgmistes Eesti ülikoolides:

  • Eesti Kunstiakadeemia
  • Eesti Maaülikool
  • Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia
  • Estonian Business School
  • Tallinna Tehnikaülikool
  • Tallinna Ülikool
  • Tartu Ülikool

Igas ülikoolis on Dora Pluss programmi koordinaatorid, kes taotlejaid aitavad.

Stipendiaatide andmeid saab ülikool sihtasutusele edastada 1. märtsiks, 1. juuniks, 1. septembriks, 1. oktoobriks ja 1. detsembriks. Ülikoolil on õigus otsustada, millisteks taotlusvoorudeks andmeid esitatakse ning millised on taotluste esitamise tähtajad kõrgkoolis. Ülikoolid teevad doktorantide valiku lähtudes toetuse juhendist, ülikooli prioriteetidest, täiendavatest lisatingimustest ja sihtasutuse määratud kvoodist. Valikul kasutatavad prioriteedid ja tingimused ning taotluste esitamise tähtajad peavad olema avalikult kättesaadavad. Ülikool võib stipendiaadiks valida ainult oma kõrgkooli doktorandi.

 

Enne õpirännet edastab kõrgkool stipendiaatide andmed sihtasutusele eelpool nimetatud taotlusvooru kuupäevaks. Sihtasutus võtab stipendiaadiga ühendust ning stipendiaat täidab taotlussüsteemis (www.archimedes.ee/taotlused) õpirände andmiku ja lisab sellele vajalikud dokumendid:

  • vastuvõtva ülikooli või teadusasutuse kinnituskiri doktorandi vastuvõtmise kohta või muu sarnane;
  • doktoritöö juhendaja poolt kinnitatud tööplaan välismaal viibimise ajaks.

Pärast esitatud dokumentide läbi vaatamist koostab SA Archimedes kontaktisik toetuse suurust ja kasutamise tingimusi sätestava lepingu. Leping koostatakse üldjuhul 4 nädalat enne õpirände algust. Seejärel tehakse stipendiaadile toetuse ettemakse. 

Pärast õpirännet peab doktorant esitama sihtasutusele vastuvõtva ülikooli või teadusasutuse ametliku kinnituskirja, millel on välismaal õppimise periood kuupäevaliselt välja toodud.

Kinnituskiri tuleb postitada 15 päeva jooksul pärast õpirändelt saabumist aadressil Dora Pluss koordinaator, SA Archimedes, Väike-Turu 8, Tartu 51013. Elektroonilised dokumendid võib esitada sihtasutuse kodulehe vormi kaudu (http://archimedes.ee/tegevus/dokumendi-saatmine/).

Dora Pluss tegevus 1.2 ehk doktorantide õpirännete toetuste kontaktisikuks sihtasutuses Archimedes on Piret Audova (piret.audova@archimedes.ee, tel. 730 0604).

 

 

Viimati uuendatud: 06.11.2017