Stipendium uurimistöö tegemiseks

Stipendiumi sihtrühmaks on teadustöötajad.

 

Stipendium

Stipendium tagab tasuta töötamise võimalus mõnes Leedu riiklikus kõrgkoolis ning igakuise toetuse umbes 760 eurot. Stipendiumi periood on 1-3 kuud, alates septembrist 2016 kuni juunini 2017.

 

Nõutavad dokumendid

Dokumendid tuleb esitada ühes eksemplaris kas inglise, vene või leedu keeles (või notariaalselt kinnitatud tõlked nendesse keeltesse):

  • taotlusvorm – arvutis täidetud, välja prinditud ja allkirjastatud (käsitsi täidetud vorme vastu ei võeta);
  • ametlik tõend staatuse kohta koduülikoolist (üliõpilane, teadlane, lektor). Üliõpilaste esitatav tõend peab sisaldama järgmist infot: mis tasemel tudeng on, mitmes õppeaasta, õpingute nominaalaeg;
  • kinnitatud tõend õppetulemuste kohta;
  • viimati saadud diplomi kinnitatud koopia koos hinnetelehega;
  • 2 soovituskirja koduülikoolist või teadusasutusest (kirjutatud viimase kuue kuu jooksul);
  • vastuvõtva ülikooli ametlik kinnituskiri vastuvõtmise kohta. Kinnituskirjas peab olema välja toodud uurimisteema /valdkond;
  • põhjalik plaanitava uurimustöö kirjeldus ;
  • keeleoskuse taset tõendav dokument, kas inglise või leedu keele kohta (või mõne muu keele kohta mida vastuvõttev organisatsioon aktsepteerib) – inglise keele jaoks sobib TOEFL, IELTS, CPE või mõni teine laialdaselt tunnustatud keeleoskust tõendav test. Kui kandideerijal puuduvad nimetatud sertifikaadid, siis sobib ka allkirjastatud kiri/tõend mis kinnitab keeletaset/oskust koduülikooli professorilt;
  • koopia kehtivast isikut tõendavast dokumendist;
  • nimekiri viimase kahe aasta jooksul avaldatud teadusartiklitest.

 

Dokumentide esitamine

Dokumendid peavad olema esitatud ülaltoodud järjekorras, kokku 1 originaaldokumentide komplekt, mis on pandud kiletaskusse. Dokumente ei tohi klammerdada. Kõik dokumendid peavad olema välja prinditud, käsitsi kirjutatud dokumente ei aktsepteerita. Kõik dokumendid peavad olema esitatud inglise, vene või leedu keeles.Kõik koopiad peavad olema kinnitatud kas väljaandnud asutuse või notari poolt.

 

Lisainformatsioon

Lisainformatsiooni stipendiumi kohta leiate Leedu stipendiumite kodulehelt.

Viimati uuendatud: 17.08.2016