Stipendium Leedu (Balti keelte) uuringuteks

Stipendiumi sihtrühmaks on kõik, kes tunnevad huvi Leedu või balti filoloogia, indoeuroopa keeleteaduse, Leedu kirjanduse, Leedu ajaloo, kultuuri, etnograafia ja rahvaluule vastu.

Nimekiri kõrgkoolidest, kus Leedu (Balti) uuringuid saab läbi viia:

 

Stipendium

Stipendium tagab tasuta õppekoha valitud Leedu riiklikus kõrgkoolis ning igakuine toetus üliõpilastele on umbes 570 eurot. Igakuine toetus teadustöötajatele on umbes 941 eurot.

 

Tingimused

Taotlejad peavad koostama oma õppekava nii, et see sisaldaks teemasid kahest allpool loetletud õpperühmast:

 1. Esimene rühm – filoloogia. Toetatavad õppesuunad: balti filoloogia, leedu filoloogia, lingvistika, kirjandus.
 2. Teine rühm – ajalugu, filosoofia, teoloogia ja kultuur. Toetatavad õppesuunad: Leedu ajalugu, etnoloogia ja folkloor, kulturoloogia.

Kokku peab stipendiaat antud stipendiumiskeemi raames saama ainepunkte kokku 30 ECTS ühes semestrist. Esimese ja teise rühma õppesuundade aineid ei tohi olla kokku vähem kui 22,5 ECTS ühes semestris. Ülejäänud 7,5 ECTS mahus ainepunkte saab taotleja valida teistest õppesuundadest vabal valikul.

 

Nõutavad dokumendid

Dokumendid tuleb esitada ühes eksemplaris kas inglise, vene või leedu keeles (või notariaalselt kinnitatud tõlked nendesse keeltesse):

 • taotlusvorm – arvutis täidetud, välja prinditud ja allkirjastatud (käsitsi täidetud vorme vastu ei võeta);
 • ametlik tõend staatuse kohta koduülikoolist (üliõpilane, teadlane, lektor). Üliõpilaste esitatav tõend peab sisaldama järgmist infot: mis tasemel tudeng on, mitmes õppeaasta, õpingute nominaalaeg;
 • kinnitatud tõend õppetulemuste kohta;
 • viimati saadud diplomi kinnitatud koopia koos hinnetelehega;
 • 2 soovituskirja koduülikoolist või teadusasutusest (kirjutatud viimase kuue kuu jooksul);
 • vastuvõtva ülikooli ametlik kinnituskiri vastuvõtmise ja kuupäevade kohta. Tudengite puhul peab kinnituskiri sisaldama infot valitud ainete ning ainepunktide kohta. Uurimistööks stipendiumi küsijate kirjas peab olema välja toodud valdkond;
 • põhjalik plaanitava õppetöö või uurimustöö kirjeldus;
 • keeleoskuse taset tõendav dokument, kas inglise või leedu keele kohta (või mõne muu keele kohta mida vastuvõttev organisatsioon aktsepteerib) – inglise keele jaoks sobib TOEFL, IELTS, CPE või mõni teine laialdaselt tunnustatud keeleoskust tõendav test. Kui kandideerijal puuduvad nimetatud sertifikaadid, siis sobib ka allkirjastatud kiri/tõend, mis kinnitab keeletaset/oskust koduülikooli professorilt;
 • koopia kehtivast isikut tõendavast dokumendist.

 

Dokumentide esitamine

Dokumendid peavad olema esitatud ülaltoodud järjekorras, kokku 1 originaaldokumentide komplekt, mis on pandud kiletaskusse. Dokumente ei tohi klammerdada. Kõik dokumendid peavad olema välja prinditud, käsitsi kirjutatud dokumente ei aktsepteerita. Kõik dokumendid peavad olema esitatud inglise, vene või leedu keeles. Kõik koopiad peavad olema kinnitatud kas väljaandnud asutuse või notari poolt.

 

Lisainformatsioon

Lisainformatsiooni stipendiumi kohta leiate Leedu stipendiumite kodulehelt.

Viimati uuendatud: 18.08.2016