Euroguidance Eesti kriitilised sõbrad hindasid siinse keskuse toimivust

2020. aasta kevadel otsustasid Euroguidance keskused Eestis, Prantsusmaal ja Iirimaal vastastikku õppida ning hinnata praegust tööd, kasutades kriitilise sõbra lähenemisviisi, mis tähendab, et väliskolleegid intervjueerisid keskuse sihtrühmade ja partnerite esindajaid ning andsid tagasisidet Euroguidance Eesti teenustele. Ajale kohaselt toimus analüüsiprotsess virtuaalselt.

„Põhiliselt oli ettevõtmise eesmärk üksteiselt õppida (ingl peer-review), pakkudes sisukat teavet nii Euroopa Komisjonile, partneritele kui ka meile endile. Analüüsis keskenduti karjääriteenuste kogukonnale suunatud tegevustele ja teenustele, sh koolitused; nende asjakohasusele nii riiklikus kui rahvusvahelises kontekstis ning kommunikatsioonile partneritega,” selgitas sihtasutuse Archimedes Euroguidance programmi juht Margit Rammo.

Intervjuud toimusid erinevate sektorite esindajatega kolmes fookusgrupis: õpi- ja töörände partnerid; karjääriteenustega tegelevad asutused; rahvusvahelised eksperdid. Eesmärk oli uurida ootusi ja hinnata nende kogemusi Euroguidance'iga. Osalistel paluti mõelda nii karjääriteenuste valdkonna tugevustele kui ka väljakutsetele. Samuti kutsuti neid üles pakkuma ideid, mis võimaldaksid Eesti Euroguidance keskusel oma teenuseid ja võrgustikutööd edasi arendada.

Kuivõrd Eesti Euroguidance vastab Euroopa karjääriteenuste kvaliteedikriteeriumitele?

Analüüsi aluseks oli Euroopa karjääriteenuste kvaliteedi kriteeriumid, mille avaldaja oli 2015. aastal Euroopa eksperte ja poliitikakujundajaid koondav võrgustik (ELGPN). Eesti kriitilised sõbrad Prantsusmaalt ja Iirimaalt analüüsisid sidusrühmadega tehtud intervjuudele eelnevalt ka ülevaateid Eesti kontekstist ja senistest tegevustest. 

1. Kasutaja kaasamine

Euroguidance Eesti kogub nii teenuste kasutajatelt ja partneritelt tagasisidet. Keskus teeb teenuste arendamiseks aktiivselt koostööd kolleegidega nii riiklikul tasandil, Euroopas kui laiemalt. Näiteks keskendus keskus eelmisel aastal karjäärispetsialistide kogemusele ja ootustele rahvusvahelise koostöö valdkonnas ning sel aastal kaardistatakse koostöös Karjäärinõustajate Ühinguga karjäärispetisilistide kutsesüsteemi, et selgitada välja kuivõrd kutsesüsteem karjääriteenuste valdkonnas seob haridussüsteemi tööturuga ja aitab kaasa elukestvale õppele ning tööalase kompetentsuse arendamisele.

2. Praktiku pädevus

Euroguidance Eesti keskendub spetsialistide koolitamisele ning teavitamisele Euroopa Liidu õpi- ja töörändest ning multikultuursusest. Võtmeteenused spetsialiste kompetentside arendamises on enesehindamine (õpiväljundite analüüs) ning e-kursuste arendamine. Näiteks sel aastal pakutakse nii Tartu Ülikooli kui Tallinna Ülikooli õppijatele e-kursust „Multikultuursus, õpi- ja tööränne”. Lisaks on eriolukorraga seoses uus suund – traditsiooniline karjäärispetsialistide õpiränne toimus sel aastal virtuaalselt.

3. Teenuste osutamine ja parendamine

Euroguidance tegeleb pakutavate teenuste ja tegevuste pideva arendamisega. Euroguidance Eesti kasutab uuringute ja tagasiside saamiseks erinevaid lähenemisviise ja kanaleid. Samuti on ilmne, et Euroguidance Eesti on otseselt kaasatud erinevatesse rahvusvahelistesse tegevustesse, mis tagab ühtlase arengu kogu valdkonnas. Hea näitena jäi kõlama 2020. aasta jaanuaris toimunud karjääriteenuste võrgustikukonverents, kus rahvusvahelised eksperdid (nt OECD esindaja) tutvustasid värskeid uuringuid karjääriteenuste valdkonnas ning jagati praktikaid meilt ja mujalt, kuidas paremini toetada noori karjääri kujundamise oskuste arendamisel.

4. Tasuvus üksikisikutele

Euroguidance Eesti pakub teenuseid, mis on karjääriteenuste kogukonnale Eestis ja rahvusvaheliselt asjakohased ja kasulikud. Sidusrühmadelt oodatakse alati tagasisidet ning uuringu vastused näitavad selgelt inimeste rahulolu ja saadavat kasu Euroguidance Eesti teenuste kasutamisel ja tegevustes osalemisel.

5. Tasuvus valitsustele 

Euroguidance tegevuse kontekstis vaadeldakse tasuvust tegevuse rahastajale, sh Euroopa Komisjonile, minsteeriumile ning katusorganisatsioonina sihtasutusele Archimedes. Keskus pakub juurdepääsu rahvusvahelistele ja riiklikele karjääriteenustega seotud ülevaadetele ja aruannetele. Kuigi on arusaadav, et aruandlus toimib, pole selge kas need on suunatud konkreetsetele rühmadele, nt Archimedese juhtkond, ministeerium või Euroopa Komisjon, ning kas sellised aruanded on huvigruppidele ja / või üldsusele kättesaadavad.

Euroguidance Eesti pakub oma sidusrühmadele kvaliteetset teenust

Euroguidance Prantsusmaa programmi juht Graziana Boscato tunnustas Eesti keskust eriolukorra ajal rakendatud loovuse ja kiire reageerimise eest, et pakutavad teenused säiliksid. Prantsusmaa kriitiline sõber kiitis ka Eesti Euroguidance’i väljatöötatud materjale karjäärinõustajatele ning tõi esile meie väikeriigi eelist kasutada digilahendusi.

Iirimaa Euroguidance’i programmi juhi Jennifer McKenzie ja Orla NiCheallaigh sõnul oli seesugune analüüsiprotsess hea võimalus õppida kogenenumatelt kolleegidelt ja näha nende tööprotsesse. Euroguidance Eesti puhul jäi Jenniferile silma tugev juhtimine, mida kinnitasid ka intervjuud koostööpartneritega: „Margit Rammo on Eestis vedanud väga edukalt ja järjepidevalt võrgustiku loomist ning arendamist”. 

Kokkuvõtteks võib öelda, et arvestades viit ELGPN-i kvaliteedielementi, on ilmne, et Euroguidance Eesti pakub oma karjääriteenuste kogukonnale kvaliteetset teenust. Keskus on hästi vastu võetud ning pakub väärtuslikku teenust, mis vastab erinevate sidusrühmade vajadustele.

Viimati uuendatud: 16.09.2020