Erivajadusega üliõpilaste stipendium

 

 

NB! Alates 1. augustist on  erivajadusega üliõpilaste stipendium üle antud Haridus- ja Noorteametile. Vaatamata üleminekule ei muutu taotlejate jaoks taotlemise protsess ning stipendium jätkab tööd samadel alustel. Koos stipendiumiga liiguvad üle ka programmide spetsialistid ning nende senised kontaktid suunatakse automaatselt edasi uutele aadressidele.

Erivajadusega üliõpilaste stipendiumi maksmise kord ja tingimused on sätestatud haridus- ja teadusministri määrusega nr 37 „Üliõpilaste riiklike stipendiumite liigid, suurused ning nende määramise üldtingimused ja kord”.

Stipendiumi maksmine toimub vastavalt haridus- ja teadusministri määruses kehtestatud tingimustele:

  • stipendiumi on õigus taotleda rakenduskõrgharidusõppe, bakalaureuseõppe, magistriõppe, bakalaureuse- ja magistriõppe integreeritud õppe ning doktoriõppe üliõpilasel, kes vastab järgmistele tingimustele: ta on Eesti kodanik või viibib Eestis pikaajalise elaniku või tähtajalise elamisloa või alalise või tähtajalise elamisõiguse alusel või ta viibib Eestis viisa alusel või viisavabalt, kui välisriigiga on sõlmitud leping viisavaba liikumise kohta või välisriigi kodanike suhtes on viisanõudest loobutud, ning on esitanud taotluse õppimiseks tähtajalise elamisloa saamiseks;
  • ta õpib täis- või osakoormusega õppes (sh akadeemilisel puhkusel viibijad, kes osalevad õppetöös);
  • ta on erivajadusega.

Stipendiumi saab taotleda kaks korda õppeaastas: septembris ja veebruaris. 2021/2022 õppeaastaks taotluste esitamise tähtaeg on 20. septembril 2021 ja 20. veebruaril 2022.

NB! Mitu korda õppeaasta jooksul taotleda ei saa (20. septembril toimub taotlemine terveks õppeaastaks ja 20. veebruaril kevadsemestriks). Stipendiaadid, kes taotlesid 2021. aasta sügisvoorus stipendiumi terveks õppeaastaks ei pea kevadsemestriks uuesti taotlust esitama. 

Stipendiaadid, kes on sügisel taotlenud stipendiumi kümneks õppekuuks ei pea kevadvoorus uuesti taotlema ka juhul, kui muutub  õppekoormus või Sotsiaalkindlusameti otsus.

Taotlus tuleb esitada läbi elektroonilise taotluskeskkonna. Taotlusvoor avatakse kuu aega enne taotlustähtaega.

Otsuse stipendiumi määramise või selle andmisest keeldumise kohta teeb Haridus- ja Noorteamet hiljemalt ühe kuu jooksul peale taotlusvooru tähtaega. Otsus tehakse üliõpilasele teatavaks kirjalikus vormis viie tööpäeva jooksul arvates otsuse tegemise päevast.

Täpsem informatsioon on leitav Haridus-ja Noorteti veebilehelt.

Erivajadustega üliõpilaste stipendiumi kontaktisikuks Haridus- ja Noorteametis on Liis Uulman (e-mail: liis.uulman@harno.ee, tel 699 9395).

Last updated: 24.08.2021