Toetuste väljamaksmine

Doktorandil on lisaks põhistipendiumile võimalik taotleda õppekulude hüvitust, konverentsitoetust, lapsetoetust ning toetust osalise õppe-/uurimistöö tarbeks välismaal.

 

Põhistipendium

 

Põhistipendium koosneb elamistoetusest ning sõidutoetusest.

 • Elamistoetust makstakse iga Itaalias viibitud kuu kohta 1080 eurot.
  • Eestis või mõnes muus välisriigis viibimise perioodid tuleb sihtasutusega eelnevalt kooskõlastada (va pühad ja vaheajad).
   • Juhul kui doktorant viibib seoses õppetööga pikemalt mõnes muus välisriigis, arvestatakse elamistoetuse suurus vastavalt elamistoetuse määradele, ent mitte enam kui Itaaliale kehtestatud elamistoetuse määr.
   • Kui doktorant viibib eraasjus Eestis või mõnes muus välisriigis perioodil, mil Instituudis toimub aktiivne õppetöö, makstakse talle selle perioodi eest toetust kas Eesti ülikoolides õppivate doktorantidega samas määras või vastavalt antud sihtriigi toetusmäärale, kuid mitte enam kui Itaaliale kehtestatud elamistoetuse määra ulatuses.
  • 2012. aastal ja hiljem õpinguid alustanud täiskoormusel õppival doktorandil on pärast teise õppeaasta edukat lõpetamist võimalik taotleda elamistoetuse tõusu 20% võrra. Selleks tuleb esitada Instituudi kinnituskiri, et doktorant jätkab õpinguid Instituudis õppe nominaalkestusega lõpetamise graafikus. Kõrgendatud stipendiumi taotlemise tähtaegadest teavitatakse doktorante teise õppeaasta stipendiumilepingu sõlmimise ajal.
 • Sõidutoetust makstakse 360 eurot ühe edasi-tagasi reisi kohta. Doktorandil on õigus saada maksimaalselt 2 sõidutoetust ühe õppeaasta kohta.
  • Sõidutoetus katab kõik reisikulud, sh transport lennujaamast õppimispaika ja tagasi. Toetust makstakse ainult toimunud reiside eest. Koos iga-aastase aruandega on doktorant kohustatud esitama sõidupiletite originaalid. Juhul kui doktorant viibib seoses õppetööga pikemalt mõnes muus välisriigis, siis hüvitatakse sõidutoetus suunal Itaalia-välisriik-Itaalia vastavalt stipendiumi sõidukulu osa määradele.

 

Stipendiumi makstakse doktorandile välisülikooli nominaalse õppeaja lõpuni, kuid mitte rohkem kui 48 kuud. Neljandal doktoriõppe aastal maksab doktorandile stipendiumi Instituut mitte sihtasutus. Juhul kui Instituudi poolt makstav stipendium on väiksem, kui sihtasutuse poolt makstav stipendium, võib doktorant taotleda selle vahe hüvitamist sihtasutuse poolt.

 

Õppekulude hüvitus

 

Sihtasutus hüvitab Instituudis õppiva doktorandi õppekulud välisülikooli poolt väljastatud arve alusel, kus on toodud doktorandi andmed ja õppeaasta, mille eest arve on esitatud.
Arve esitatakse sihtasutusele ning sihtasutus teostab õppekulude makse Instituudile.

 

Konverentsitoetus

 

Üks kord õpingute nominaalaja jooksul on doktorantidel võimalik taotleda erialasel konverentsil osalemiseks konverentsitoetust, mis katab:

Majutuskulud ja päevarahad kaetakse maksimaalselt 1 päev enne ja 1 päev pärast ürituse toimumist. Kulud hüvitatakse pärast konverentsi toimumist esitatud dokumentide alusel.

 

Toetuse taotlemiseks tuleb esitada:

 • kulude hüvitamise avaldus;
 • juhendaja kinnituskiri konverentsil osalemise vajalikkuse kohta;
 • konverentsi toimumist tõendav päevakava või muu dokument (väljatrükk konverentsi veebilehest vms);
 • osavõtutasu arve ja tasumist tõendav dokument;
 • sõidupiletite arved ja/või kviitungid, tasumist tõendavad dokumendid;
 • sõidupiletite originaalid edasi-tagasi reisi tõenduseks.

 

Lapsetoetus

 

Alaealisi lapsi kasvatavale doktorandile makstakse õppe nominaalaja kestel lapsetoetust, mille suuruseks on 130 eurot kuus. Lapsetoetuse taotlemiseks tuleb lapse sünnitunnistuse koopia esitada enne stipendiumilepingu sõlmimist, doktoriõpingute ajal sündinud lapse sünnitunnistuse koopia tuleb saata sihtasutusele koos õppeaasta lõpul esitatava lõpparuandega.
Lapsetoetust makstakse täiskoormusega õppivale doktorandile 12 kuul aastas olenemata sellest, kas laps viibib välismaal või Eestis.

 

2012. aastal ja hiljem doktoriõpinguid alustanud doktorantidel on võimalik taotleda ka doktorandiga kaasas olevate laste sõidukulude kulupõhist hüvitamist, kuid mitte rohkem kui kahe edasi-tagasi reisi eest ega ühe edasi-tagasi reisi kohta suuremas ulatuses, kui on sihtriigi sõidutoetuse ühikuhind ühe edasi-tagasi reisi kohta ühes õppeaastas. Lapse sõidukulud hüvitatakse kulupõhiselt ning kulude tõenduseks esitatakse kuludokument (nt arve), tasumist tõendav dokument (nt panga maksekorraldus, kontoväljavõte vms) ning sõidupiletite originaalid (lennureisi puhul pardakaardid; rongi-, bussi- või laevapiletid).

 

Osaline õppe-/uurimistöö välisriigis

 

Kui doktorandil on doktoriõpingute eripärast tulenevalt vajalik osa õppe- või uurimistööd (sh välitööd) läbi viia mõnes muus välisriigis, siis tuleb selle kohta esitada doktoritöö juhendaja kinnitusega tööplaan koos selgitusega, et plaanitav õppe- või uurimistöö (sh välistööd) on osa doktorandi õpingutest. Tööplaan tuleb sihtasutusele esitada koos õppeaasta lõpparuandega enne uue õppeaasta stipendiumilepingu lisa sõlmimist. Teises riigis toimuva õppe -või uurimistöö perioodil makstakse doktorandile stipendiumi vastavalt antud sihtriigi toetusmäärale.

 • Sõidukulud nimetatud õppe- või uurimistöö sihtriiki reisimiseks hüvitatakse vastavalt stipendiumi sõidukulu osa määradele. Kulude tõenduseks esitatakse sõidupiletite originaalid (lennureisi puhul pardakaardid; rongi, bussi või laeva piletid). Õppeaastas hüvitatakse maksimaalselt üks edasi-tagasi reis õppe- või uurimistööga seotud välisriigi ning välisõpingute riigi vahel.
 
Viimati uuendatud: 01.03.2018