Toetusesaajale

Aruandlusel esitatavad dokumendid

1. Toetuse kasutamise tingimused ja kulusid tõendavad dokumendid

Soovitame kasutada järgmisi dokumentide vorme:

1. Osalejate nimekiri (rahvusvaheline projektikohtumine; lühiajaline õpiränne)

2. Osalejate nimekiri (levitusüritus)

3. Kinnituskiri (intellektuaalne väljund)

Teavitusnõuded

Teavitusnõuded toetuse saajale: Regulation on the implementation of the Norway Grants 2014-2021 - Annex 3: Information and communication requirements (vt peatükk 2.3).

EMP/ Norra toetuste logod

Euroopa Majanduspiirkonna ja Norra toetustest üldiselt

Programmi reguleerivad järgmised dokumendid (leitavad Riigi Tugiteenuste Keskuse Norra toetuste kodulehel):

  • Memorandum of Understanding on the Implementation of the EMP and Norwegian Financial Mechanism 2014-2021
  • EMP/Norra ja Euroopa Liidu vahelised lepingud finantsmehhanismi kohta aastateks 2009–2014
  • Euroopa Majanduspiirkonna lepingu protokoll 38b EMP finantsmehhanismi kohta aastateks 2009-2014
  • Eesti Vabariigi ja EMP/Norra Kuningriigi vaheline vastastikuse mõistmise memorandumid
  • Eesti Vabariigi Valitsuse 23. mai 2013. a määrus nr 78 "Aastatel 2009–2014 Euroopa Majanduspiirkonna finantsmehhanismist ja Norra finantsmehhanismist vahendite taotlemise ja kasutamise tingimused ja kord"
  • EMP/Norra finantsmehhanismi 2014-2021 rakendusmäärus
  • Teaduse ja hariduse programmi elluviimise programmileping EMP/Norra ja Eesti Vabariigi vahel

 

Lisaks õigusaktidele on doonorid koostanud järgimiseks juhendid, mis on inglisekeelsetena kättesaadavad Finantsmehhanismide Kantselei kodulehelt

 

 

Loe infot finantsmehhanismi Norway Grantsi kohta.

 

Viimati uuendatud: 09.03.2021