Toetuse suurus

Keeleeksami eduka sooritamise järel määratakse stipendium kuni põhiõpingute lõpuni. Stipendiumi saamiseks sõlmivad vastuvõttev õppeasutus, (üli)õpilane ja sihtasutus Archimedes kolmepoolse lepingu. Stipendiumi saamiseks peab (üli)õpilane õppetöös aktiivselt osalema, iga õppeaasta lõpuks peab olema täidetud vähemalt 75% kohustuslikust õppemahust (minimaalne õppeaasta maht on 45 EAP). Akadeemilise puhkuse või õppe nominaalaja ületamise korral stipendiumi ei maksta. Toetus on tulumaksuvaba. Elamistoetust makstakse ka välisõpingute ajal tingimusel, et stipendiaat täidab programmiga seotud tingimusi.

 

Rahvuskaaslaste programmi stipendium koosneb:

 • stardirahast suuruses 130 eurot, mis antakse stipendiaadile õppeasutuse kaudu esimese õppeaasta alguses ning mis on mõeldud katmaks esmaseid ümberasumisega seotud lisakulutusi (ühiselamu deposiit, üliõpilaspileti, raamatukogupileti, ID-kaardi jms vormistamine) ning tagamaks toimetulekut Eestis viibimise esimeste nädalate jooksul, mil stipendium pole veel laekunud;
 • elamistoetusest, mille suurus on eesti keele intensiivõppe aasta üliõpilastele, rakenduskõrghariduse,ningkutsehariduse tasemel õppivatele noortele 275 eurot kuus, bakalaureusetaseme üliõpilastele 310 eurot kuus ningmagistrantidele 350 eurot kuus;
  • elamistoetust makstakse 12 kuu eest aastas (septembrist augustini) välja arvatud viimasel õppeaastal, mil toetust makstakse kümme kuud;
  • elamistoetus makstakse stipendiaadile välja kolmes osas – esimese 5 kuu stipendium makstakse välja septembris, järgmise 5 kuu stipendium veebruaris pärast sügissemestri õppetulemuste esitamist ning 2 kuu eest makstakse pärast kevadsemestri õppetulemuste esitamist, va viimane õppeaasta;
 • sõidutoetusest, mille raames kompenseeritakse lepingus sätestatud piirmäärade ulatuses kuni kaks korda aastas kojusõiduga seotud kulutused (olenemata reaal­setest reisikuludest); kuid seda makstakse vaid juhul, kui stipendiaat on kodus käinud ning sõidu toimumise tõendamiseks on esitatud sõidupiletid (lennuki pardakaardid, bussi-, rongi-, laevapiletid);
 • vajadusel elamisloa riigilõivu kompentsiatsioonist;
 • vajadusel tervisekindlustusega seotud kulutuste kompenstsiatsioonist (neile, kellel ei ole Eesti Haigekassa kindlustust), ravikindlustuse vormistamisega tegeleb SA Archimedes ja kulud hüvitatakse kindlustusandjale kindlustusandja esitatud arve järgi;
 • ühekordsest lisastipendiumist, mida iga õppeaasta lõpus maksab sihtasutus hea õppeedukuse eest ühe kuu elamistoetuse suuruses stipendiaadile, kelle eelmise aasta keskmine hinne on 4,0 või kõrgem.

 

Õppekulude hüvitamine

 • Alates 2013/2014. õppeaastast kõrgkooli immatrikuleeritud üliõpilaste puhul on esimene õppesemester tasuta ning õppeasutusele õppeteenustasu ei maksta. Hiljem hüvitatakse õppekulusid üliõpilase edasijõudmise mahu ja õppeasutuse õppeteenustasude määrade kohaselt. Stipendiaat õpib tasuta, juhul kui tal on täidetud aineid vähemalt 30 EAP mahus semestri jooksul. Õppeasutusel on õigus nõuda õppekulude osalist hüvitamist, kui stipendiaat ei ole algavaks semestriks täitnud eelmiste semestrite õppekavakohast õppemahtu. Sihtasutus hüvitab stipendiaadi täitmata jäänud õppemahust kuni 7,5 EAP maksumuse semestris ning see makstakse õppeasutusele pärast stipendiaadi õppetulemuste esitamist. Kui sooritamata ainete maht ületav 7,5 EAP, nende eest maksab stipendiaat ise.
 • Enne 2013/2014. õppeaastat kõrgkooli immatrikuleeritud stipendiaatide õppekulude hüvitamine sõltub vastuvõtmise tingimustest ja korrast. Stipendiaadid võivad õppida riigieelarvelisel või riigieelarvevälisel õppekohal. Riigieelarvelisel kohal õppivate stipendiaatide eest sihtasutus õppeteenustasu ei maksa. Riigieelarvevälisel õppekohal õppivate stipendiaatide eest tasub sihtasutus õppekoha baasmaksumuse riigieelarveseaduses sätestatud õppekoha baasmaksumuse ja Vabariigi Valitsuse õppevaldkondade koefitsientide määruse kohaselt. Õppeteenustasu makstakse stipendiaadi eest otse õppeasutusele kaks korda aastas.
 • Kutseõppeasutuses õppivad stipendiaadid võivad õppida riigieelarvelisel või riigieelarvevälisel õppekohal. Riigieelarvelisel kohal õppivate stipendiaatide eest sihtasutus õppeteenustasu ei maksa. Riigieelarvevälisel õppekohal õppiva stipendiaadi õppekoha baasmaksumuse hüvitab sihtasutus Vabariigi Valitsuse kutseõppeasutuse koolituskoha baasmaksumuse hüvitamise ja kutseõppeasutuse õppekavarühmade ja õppevormide rahastamise koefitsientide määruse järgi. Sihtasutus hüvitab riigieelarvevälisel õppekohal õppiva stipendiaadi õppekoha baasmaksumuse õppeasutusele kahes osas pärast stipendiaadi õpitulemuste esitamist.
Viimati uuendatud: 10.08.2016