Toetuse suurus

Keeleeksami eduka sooritamise järel määratakse stipendium kuni põhiõpingute lõpuni. Stipendiumi saamiseks sõlmivad vastuvõttev õppeasutus, stipendiaat ja sihtasutus kolmepoolse lepingu. Stipendiumi saamiseks peab stipendiaat õppetöös aktiivselt osalema, iga semestri lõpuks peab olema täidetud vähemalt 75% kohustuslikust õppemahust (minimaalne õppeaasta maht on 45 EAP). Akadeemilise puhkuse või õppe nominaalaja ületamise korral stipendiumi ei maksta. Toetus on tulumaksuvaba. Elamistoetust makstakse ka välisõpingute ajal tingimusel, et stipendiaat täidab programmiga seotud tingimusi.

 

Rahvuskaaslaste programmi stipendium koosneb:

 • ühekordsest stardistipendiumist suuruses 200 eurot, mis antakse stipendiaadile õppeasutuse kaudu esimese õppeaasta alguses ning mis on mõeldud katmaks esmaseid ümberasumisega seotud lisakulutusi (ühiselamu deposiit, üliõpilaspileti, raamatukogupileti, ID-kaardi jms vormistamine) ning tagamaks toimetulekut Eestis viibimise esimeste nädalate jooksul, mil stipendium pole veel laekunud;
 • põhistipendiumist, mille suurus on 350 eurot kuus;
  • põhistipendiumit makstakse 12 kuu eest aastas (septembrist augustini) välja arvatud viimasel õppeaastal, mil stipendiumit makstakse kümme kuud;
  • põhistipendium makstakse stipendiaadile välja kolmes osas – esimese 5 kuu stipendium makstakse välja septembris, järgmise 5 kuu stipendium veebruaris pärast sügissemestri õppetulemuste esitamist ning stipendium kahe suvekuu eest makstakse välja pärast kevadsemestri õppetulemuste esitamist v.a. viimasel õppeaastal;
 • sõidustipendiumist, mille raames kompenseeritakse lepingus sätestatud piirmäärade ulatuses kaks korda aastas kojusõiduga seotud kulutused (olenemata reaalsetest reisikuludest); sõidustipendium kantakse stipendiaadi pangakontole koos stipendiumi esimese ja teise osamaksega;
 • ühekordsest lisastipendiumist, mis makstakse välja iga õppeaasta lõpus stipendiaadile, kelle eelmise aasta keskmine hinne on 4,0 või kõrgem. Lisastipendium on võrdne ühe kuu elamistoetusega;
 • vajadusel elamisloa riigilõivu kompentsiatsioonist;
 • vajadusel tervisekindlustusega seotud kulutuste kompensatsioonist (neile, kellel ei ole Eesti Haigekassa kindlustust), ravikindlustuse vormistamisega tegeleb sihtasutus ja kulud hüvitatakse kindlustusandjale kindlustusandja esitatud arve järgi.

 

Õppekulude hüvitamine

Tasemeõppe õppekulud kõrgharidusõppes

 • Esimesel õppeaastal õppeasutusele õppekulusid ei maksta, edaspidi hüvitatakse õppekulud üliõpilase edasijõudmise mahu ja õppeasutuse õppeteenustasude määrade kohaselt.
 • Õppeasutusel on õigus nõuda õppekulude osalist hüvitamist, kui stipendiaat ei ole eelnevatel perioodidel täitnud õppekavakohast õppemahtu.
 • Sihtasutus hüvitab täitmata jäänud õppemahust kuni 15 EAP maksumuse õppeaasta kohta.  Ülejäänud õppekulud katab stipendiaat omavahenditest.
 • Riigieelarvevälistel õppekohtadel õppivate stipendiaatide eest tasub sihtasutus vastavalt eelnevalt sõlmitud lepingutele.

Tasemeõppe õppekulud kutseõppes

 • Kutseõppes õppivad stipendiaadid võivad õppida riigieelarvelisel või riigieelarvevälisel õppekohal. Riigieelarvelisel kohal õppivate stipendiaatide eest sihtasutus õppeteenustasu ei maksa.
 • Riigieelarvevälisel õppekohal õppiva stipendiaadi õppekoha baasmaksumuse hüvitab sihtasutus Vabariigi Valitsuse kutseõppeasutuse koolituskoha baasmaksumuse hüvitamise ja kutseõppeasutuse õppekavarühmade ja õppevormide rahastamise koefitsientide määruse järgi.
 • Sihtasutus hüvitab riigieelarvevälisel õppekohal õppiva stipendiaadi õppekoha baasmaksumuse õppeasutusele pärast stipendiaadi õpitulemuste esitamist.
Viimati uuendatud: 18.04.2018