Tegevusvõimalused

Koostööprojektiga on võimalik ellu viia väga erinevaid tegevusi.

Allpool on mõned näited ettevõtmistest, mida projektiga teostada:

  • heade praktikate tutvustamine ja jagamine;
  • uuenduslike ideede arendamine/testimine/rakendamine;
  • läbi erinevate õppeviiside omandatud teadmiste, oskuste ja kompetentside tunnustamine ja hindamine;
  • sobilike lahendusteede väljatöötamine erivajadustega ja puuetega inimeste tulemuslikumaks kaasamiseks haridus- ja töömaailma;
  • õpetajate ja koolitajate teadmiste ja oskuste arendamine, et paremini hakkama saada mitmekesise taustaga s.h. erivajadustega ja erineva päritoluga õppijaskonnaga;
  • haridussüsteemi ja noorte valdkonna arengute sidumine kohaliku ja regionaalse arenguga;
  • ettevõtliku mõtteviisi ja ellusuhtumise propageerimine ja vastavate oskuste edendamine.

Loe lähemalt erinevate tegevusvõimaluste kohta programmijuhendist

 

Iga strateegilises koostöös osalev asutus peab arvestama järgmiste tegevustega:

 

  • projektijuhtimise põhitegevused

Nendeks on näiteks koostööpartneritega suhtlemine, tegevuste seire ja hindamine, projekti teavitus- ja levitustegevused, rahaasjade korraldamine, koordinaatoril lisaks veel partnerite vahelise koostöö koordineerimine jms.

  • rahvusvahelised projektikohtumised (transnational project meetings)

Strateegilisele koostööle on omane, et korraldatakse rahvusvahelisi töökoosolekuid projekti tegevuste planeerimiseks, hindamiseks ja edasiste kokkulepete sõlmimiseks. Selliseid kohtumisi võib projekti planeerida nii palju, kui vajalik ja nii vähe, kui võimalik. Projekti töökohtumistel osalevad reeglina vaid meeskonnaliikmed. Koolidevahelistes projektides ei ole alates 2018.aastast võimalik taotleda eraldi toetust projektikohtumiste läbiviimiseks.

Strateegilise koostöö projekti keskmeks on kavandatavate tulemuste loomisega seotud tegevused. Arendusprojektide (Strategic Projects Supporting Innovation)  puhul on need tulemused mahukamad ja neid nimetatakse “intellektuaalseteks väljunditeks”. Intellektuaalne väljund (intellectual output) on käegakatsutav, uus, iseseisva väärtusega innovaatiline toode, mis teenib pikemaajalisi eesmärke ja mille vajadus ja kasutatavus ületab projekti konsortsiumi piirid. Intellektuaalne väljund võib olla näiteks õppekava, õppemetoodika, õppematerjal jms. Intellektuaalne väljund ei ole virtuaalne või kohalik koostöö, projekti vahetooted või aruanded, levitusmaterjalid jms.

Kogemuste vahetamise projektide tulemused on enamasti “väiksemad”, näiteks nagu väiksemahulised õppe- ja koolitusmaterjalid, kohalikud koolitused, töötoad, õppekäigud, veebikeskkonnad, elektroonilised materjalid, mida kasutada õppetöös jms. Need tulemused jäävad tavaliselt vaid partnerite ringi kasutusse.

Lisaks peab strateegilises koostöös osalev asutus mõtlema tulemuste levitamise tegevuste peale ja võimalusel korraldama levitusüritusi.

Levitusürituseks (multiplier event) strateegilises koostöös nimetatakse iseseisvat sündmust, mis on projekti partnerite poolt korraldatud, mis toimub programmi liikmesriigis ja on organiseeritud projekti suurte tulemuste ehk intellektuaalsete väljundite laiemaks tutvustamiseks ja levitamiseks.

Haridusprojektidele iseloomulikult võib strateegilisse koostöösse kavandada ka rahvusvahelisi koolitustegevusi (transnational training, teaching and learning activities). Kui projekti sisu seda ette näeb, siis on võimalik näiteks korraldada õpilasvahetusi, koolitusi õppijatele, õpetajatele ja teistele haridustöötajatele. Rahvusvahelisi koolitustegevusi ei lõimita projekti töökoosolekutega.

 

Ülevaate varasemate Erasmus+ strateegilise koostöö projektide tulemustest annab Erasmus+ projektitulemuste andmebaas.

Viimati uuendatud: 16.11.2018