Tegevused

Erasmus+ programmi toetatud tegevused on:

 • õpiränne:
  • õppurite ja haridustöötajate õpiränne;
   • sihtgrupp: üliõpilased, noored, vabatahtlikud, õpetajad, õppejõud, koolitajad, õpipoisid, noorsootöötajad, haridustöötajad;
   • võimalikud tegevused: üliõpilaste õpiränne ja praktika, võimalus õpetada partnerasutuses, täienduskoolituskursustel osalemine, töövarjuks olemine, rahvusvahelised noortevahetused, Euroopa vabatahtlik teenistus, noortega töötavate inimeste koolitus- ja võrgustikutegevused;
  • magistriõppe üliõpilaste rahvusvahelistes õppekavades osalemise toetamine;
   • sh toetatakse ka sihtgrupi liikuvust partnerriikidesse ja kolmandatesse riikidesse;
 • strateegiline koostöö;
  • põhineb partnerlusel;
   • hariduse vallas: sektorite ülesed või sektoripõhised üldhariduse, kutsehariduse, kõrghariduse ja täiskasvanuhariduse strateegilised koostööprojektid, mille eesmärk on arendada ja rakendada ühisalgatusi ning edendada vastastikust õpet ja kogemuste vahetamist;
   • noorte valdkonnas: noortealgatused ja projektid, millega edendatakse vastastikuse õppe ja kogemuste vahetamise kaudu kodanikuaktiivsust, sotsiaalset uuendust, demokraatias osalemist ja ettevõtlust;
 • poliitikate kujundamine:
  • hõlmab ELi tasandil algatatud tegevusi:
   • Euroopa 2020 programmi rakendamine hariduse, koolituse ja noorsootöö vallas;
   • Bologna ja Kopenhaageni protsesside jätkumine;
   • Europass, Euroopa kvalifikatsiooniraamistik (EQF), Euroopa kutsehariduse- ja koolituse ainepunktide süsteem (ECVET), jne;
   • mitteformaalse õppimise tunnustamise töövahendite, eelkõige noortepassi (Youthpass) rakendamine programmi riikides ning toetus üleeuroopalistele võrgustikele ja Euroopa noorte MTÜ-dele;
   • poliitiline dialoog hariduse-, koolituse- ja noortevaldkonna sidusrühmadega ning struktureeritud dialoog noortega;
   • akadeemilise tunnustamise infokeskused (NARIC), Eurydice ja Euroguidance võrgustikud, Euroopa noortefoorum, noorsootöö arengu teabekeskused ning Eurodeski võrgustik;
  • toetab poliitilist dialoogi partnerriikide ja rahvusvaheliste organisatsioonidega väljaspool Euroopa Liitu.
Viimati uuendatud: 15.08.2016