Taotlusdokumendid

Stipendiumi taotlemiseks tuleb kandidaadil esitada järgmised dokumendid (eesti, vene või inglise keeles):

 • taotlus;
 • elulookirjeldus või CV;
 • viimast haridust tõendava dokumendi koopia (sh diplomi esileht koos hinnetelehega), selle puudumisel väljavõte keskkooli lõpuklassi õpingutulemustest ja koopia eelviimase klassi tunnistusest, magistrantuuri astuda soovijatel tuleb esitada kõrgharidust tõendava dokumendi koopia ning akadeemiline õiend (selle puudumisel tõend õppetulemuste kohta);
 • passi isikuandmetega lehe koopia;
 • sünnitunnistuse koopia või muu dokument, mis tõestab eesti päritolu või etnilist seost Eestiga;
 • 1 foto (4×5 cm);
 • 1 soovituskiri (kohalikult eesti seltsilt, eesti kogukonna esindajalt, eesti keele või mõne teise aine õpetajalt, juhendajalt).

 

Taotlusdokumendid tuleb esitada kahel viisil: elektroonselt hiljemalt 5. maiks ja posti teel hiljemalt 12. maiks (saabumiskuupäeva postitempel):

 • läbi elektroonilise süsteemi esitades tuleb taotlus täita arvutis, printida välja, allkirjastada, skaneerida taotlus koos teiste dokumentidega ja esitada dokumendid ühe failina pdf või jpeg formaadis sihtasutuse kodulehel dokumendi vormi kaudu;
 • posti teel tuleb saata allkirjastatud taotlus koos lisadokumentidega aadressile: Rahvuskaaslaste stipendiumid
  Sihtasutus Archimedes
  Hariduse rahvusvahelistumise agentuur
  Väike-Turu 8, 51013 Tartu
  Eesti
Viimati uuendatud: 15.11.2016