Taotlusdokumendid

Taotleja peab tähtajaks esitama järgmised dokumendid:

  • taotlusvorm (sh motivatsioonikiri), mille leiate taotlussüsteemist;
  • õpingute ja uurimistöö esialgne plaan;
  • ülevaade viimasest uurimistööst (bakalaureuse- või magistritöö või artikkel, bakalaureusetöö puudumisel ülevaade õpingute jooksul koostatud uurimistööst);
  • allkirjastatud soovituskiri eelmise kraaditöö juhendajalt (digitaalselt allkirjastatud või paberil allkirjastatud soovituskiri skaneerituna);
  • doktorandid peavad esitama ka Eestipoolse kaasjuhendaja nõusoleku juhendamiseks (põhjenduse olemasolul on võimalik taotleda stipendiumi ilma kaasjuhendajata) (digitaalselt allkirjastatud või paberil allkirjastatud soovituskiri skaneerituna);
  • kinnitus välisülikooli vastuvõtmise/õppimise kohta või välisülikooli kinnitus selle kohta, et vastuvõtuks vajalikud dokumendid on esitatud (esitada skaneerituna);
  • tööandja või erialaliidu põhjendustega kinnitus selle kohta, et vajatakse vastava kvalifikatsiooniga töötajat. Tööandjaks võib olla Eesti kõrgkool (struktuuriüksuse juhi kinnitus), avaliku sektori asutus (asekantsleri tasemele vastav kinnitus) või Eestis tegutsev ettevõte (Eesti tegevjuhi kinnitus) (digitaalselt allkirjastatud või paberil allkirjastatud kinnitus skaneerituna);
  • õppekulude suurust tõendavad dokumendid (esitada skaneerituna). 

 

Stipendiumi taotlusvorm koos kõigi nõutud lisadega esitatakse elektrooniliselt taotlussüsteemis.  

Digitaalselt ja paberkandjal allkirjastatud dokumente eraldi postiga ei ole vaja saata. Vajadusel on Sihtasutusel õigus kontrollida üleslaetud dokumentide vastavust originaalidele.

Viimati uuendatud: 27.02.2018