Taotlusdokumendid

Taotleja peab tähtajaks esitama järgmised dokumendid:

  • taotlusvorm (sh motivatsioonikiri), mille leiate taotlussüsteemist;
  • taotleja akadeemiline CV;
  • ülevaade magistritööst või viimasest teadustööst;
  • ülevaade viimasest uurimistööst (bakalaureuse- või magistritöö või artikkel);
  • soovituskiri eelmise kraaditöö juhendajalt (digitaalselt allkirjastatud või skaneeritud allkirjaga);
  • doktorandid peavad esitama ka Eestipoolse kaasjuhendaja nõusoleku juhendamiseks (põhjenduse olemasolul on võimalik taotleda stipendiumi ilma kaasjuhendajata).
  • kinnitus välisülikooli vastuvõtmise/õppimise kohta või välisülikooli kinnitus selle kohta, et vastuvõtuks vajalikud dokumendid on esitatud (esitada skaneeritult);
  • tööandja või erialaliidu põhjendustega kinnitus selle kohta, et vajatakse vastava kvalifikatsiooniga töötajat. Tööandjaks võib olla Eesti kõrgkool (struktuuriüksuse juhi kinnitus), avaliku sektori asutus (asekantsleri tasemele vastav kinnitus) või Eestis tegutsev ettevõte (Eesti tegevjuhi kinnitus) (digitaalselt allkirjastatud või skaneeritult);
  • õppekulude suurust tõendavad dokumendid. 

 

Taotluses märgitud toetussummasid võidakse korrigeerida kui taotluses arvutatud toetussumma erineb standardiseeritud ühikuhindade põhjal arvestatud summast. Stipendiumitaotlus koos kõigi nõutud lisadega esitatakse elektrooniliselt taotlussüsteemis. Taotlussüsteemi kaudu esitatud dokumendid peavad olema digitaalselt allkirjastatud, sh taotlusvorm koos motivatsioonikirjaga, juhendaja soovituskiri, kaasjuhendaja nõusolek ja kinnitus Eesti kõrgkoolilt.

Dokumendid, mis on allkirjastatud paberil, tuleb skaneerituna taotlussüsteemi laadida.

Digitaalselt allkirjastatud dokumente eraldi postiga saata vaja ei ole.

Viimati uuendatud: 22.03.2017