Taotlusdokumendid

TÄHELEPANU: alates 1. augustist 2020 haldab Kristjan Jaagu stipendiumeid Haridus- ja Noorteamet. Ajakohast infot leiate ameti kodulehelt. Siinse lehekülje infot enam ei uuendata.

Taotleja peab tähtajaks esitama järgmised dokumendid:

  • taotlusvorm (sh motivatsioonikiri), mille leiate taotlussüsteemist;
  • õpingute ja uurimistöö esialgne plaan (magistriõppe puhul tuleb lisada ka läbitavate ainekursuste nimekiri);
  • ülevaade viimasest uurimistööst (bakalaureuse- või magistritöö või artikkel, bakalaureusetöö puudumisel ülevaade õpingute jooksul koostatud uurimistööst);
  • allkirjastatud soovituskiri eelmise kraaditöö juhendajalt (digitaalselt allkirjastatud või paberil allkirjastatud soovituskiri skaneerituna);
  • doktorandid peavad esitama ka Eestipoolse kaasjuhendaja nõusoleku juhendamiseks (põhjenduse olemasolul on võimalik taotleda stipendiumi ilma kaasjuhendajata) (digitaalselt allkirjastatud või paberil allkirjastatud soovituskiri skaneerituna);
  • kinnitus välisülikooli vastuvõtmise/õppimise kohta või välisülikooli kinnitus selle kohta, et vastuvõtuks vajalikud dokumendid on esitatud (esitada skaneerituna);
  • tööandja või erialaliidu põhjendustega kinnitus selle kohta, et vajatakse vastava kvalifikatsiooniga töötajat. Tööandjaks võib olla Eesti kõrgkool (struktuuriüksuse juhi kinnitus), avaliku sektori asutus (asekantsleri tasemele vastav kinnitus) või Eestis tegutsev ettevõte (Eesti tegevjuhi kinnitus) (digitaalselt allkirjastatud või paberil allkirjastatud kinnitus skaneerituna);
  • õppekulude suurust tõendavad dokumendid (esitada skaneerituna). 
Viimati uuendatud: 23.11.2021