Strateegiline koostöö

UUE PROGRAMMIPERIOODI infot vaata erasmuspluss.ee

 

Erasmus+ strateegilise koostöö projektid pakuvad suurepäraseid võimalusi teha rahvusvahelist koostööd ühist huvi pakkuval teemal üld- kutse-, kõrg-, täiskasvanuhariduse ja noorsootöö valdkonnas. Projektide käigus jagatakse kasulikke töökogemusi ning lahendatakse eri haridusvaldkondade probleeme ja püstitatud ülesandeid.

Strateegilise koostöö peamised eesmärgid on:

  • koostöö edendamine Euroopa partneritega, üksteiselt õppimine ja kogemuste vahetamine ning
  • uuenduslike ja vajalike lahenduste või toodete loomine, ellu rakendamine või ülevõtmine hariduses.

Loe strateegilise koostöö kohta lähemalt veel Erasmus+ programmijuhendist.

 

Kes saavad taotleda ja partneriks olla?

Projekti on võimalik kaasata hariduse valdkonnaga seotud eraõiguslikke ja avalik-õiguslikke organisatsioone sh. haridusasutused, ettevõtted, kohalikud omavalitsused, kultuuriasutused, vabaühendused jne.

Üldhariduse valdkonna koolidevahelistes projektides (School Exchange Partnerships) saavad osaleda ainult koolid. Eestis loetakse kooliks kõiki Eesti Hariduse Infosüsteemi (www.ehis.ee) kantud koolieelseid lasteasutusi, põhikoole, gümnaasiume, kutsekoole, huvikoole (st asutused, mis pakuvad ükskõik millisel tasandil – alates alusharidusest kuni keskhariduseni – üldharidust).

Milliste riikidega saab teha koostööd?

Koostööprojektis  peab  osalema vähemalt 3 organisatsiooni kolmest erinevast Erasmus+ programmiriigist. Lisaks on väga põhjendatud juhul võimalik kaasata asutusi  ka partnerriikidest.

Üldhariduse valdkonna koolidevahelistesse koostööprojektidesse (School Exchange Partnerships)  saab kaasata 2-6 kooli vähemalt kahest erinevast Erasmus+ programmiriigist

Projekti kestus ja tüübid

Projekte on kolme tüüpi:

  • Arendusprojektid (Strategic Partnerships supporting innovation). Kestus üld-, kutse-, täiskasvanuhariduse valdkonnas 12-36 kuud, kõrghariduse valdkonnas 24-36 kuud
  • Kogemuste jagamise projektid (Strategic Partnerships supporting exchange of good practices) - välja arvatud kõrghariduse valdkonnas. Kestus 12-36 kuud.
  • Üldhariduse valdkonna koolidevahelised koostööprojektid (School Exchange Partnerships - KA229). Kestus 12-24 kuud (pikajalise õpirände korral kuni 36 kuud).

Projektide algusaeg peab jääma ajavahemikku 1. septembrist kuni 31. detsembrini 2020.

Projektitüüpide täpsem kirjeldus Erasmus+ programmijuhendis

Prioriteedid ehk eelisteemad

Strateegilises koostöös kavandatud eesmärgid ja tegevused peavad kindlasti toetama ka Euroopa hariduselus seatud sihte ja suuniseid.

Erasmus+ strateegilise koostöö projektide prioriteedid tulenevad  Euroopa Liidu hariduspoliitilistest eesmärkidest ning jagunevad kaheks: valdkondlikud ja horisontaalsed.

Loe 2020. aasta prioriteetidest programmijuhendist lk 100-104.

Milliseid tegevusi rahastatakse?

Toetust on võimalik taotleda projekti tegevuskulude katmiseks, toodete ja tulemuste loomiseks ja levitamiseks, partneritevaheliste rahvusvaheliste kohtumiste ja koolituste läbiviimiseks.

Eelarve sõltub  projekti kestusest, partnerite arvust ning kavandatavatest tegevustest.

Täpsemalt rahastamise kohta

Suurim võimalik toetus on 450 000 eurot (juhul, kui projekt kestab 36 kuud).

Kuhu esitada projektitaotlus?

Projekti taotluse esitab kõikide partnerite nimel oma koduriigi Erasmus+ agentuurile projekti koordinaatoriks ehk juhtpartneriks valitud organisatsioon.

Eestis võtab taotlusi vastu Sihtasutuse Archimedes hariduse rahvusvahelistumise agentuur.

Taotlemise protsess

Taotlusvormid

Mida peab veel teadma?

Üldhariduse valdkonna projekte hinnatakse kahes erinevas pingereas: ühes on koolidevahelised koostööprojektid (KA229), millele eraldatakse 65 protsenti valdkonnale mõeldud toetustest, ning teises arendusprojektid ja kogemuste jagamise projektid (KA201), millele eraldatakse 35 protsenti valdkonna toetustest.

Täiskasvanuhariduse valdkonna projekte hinnatakse samuti kahes erinevas pingereas: ühes on arendusprojektid, mis pälvivad 70 protsenti valdkonnale mõeldud toetustest, ning teises kogemuste jagamise projektid, millele eraldatakse 30 protsenti valdkonna toetustest.

Ülejäänud valdkondades konkureerivad projektid omavahel ühes pingereas.

 

 

Vaata Erasmus+ strateegilise koostöö projekti koordinaatori Mario Mäeotsa edulugu:

 

Viimati uuendatud: 13.04.2021