Stipendiumi suurus

TÄHELEPANU: alates 1. augustist 2020 on programmi tegevused viidud Haridus- ja Noorteametisse. Ajakohast infot leiate ameti kodulehelt. Siinse lehekülje infot enam ei uuendata.

 

Instituudis õppimiseks makstakse doktorandile stipendiumi ning hüvitatakse õppemaks. Vajadusel on võimalik taotleda lapsetoetust, ravikindlustushüvitist ja ühte välislähetuse stipendiumi.

Stipendium

Põhistipendium koosneb elamiskulu osast ning sõidukulu osast.

 • Elamiskulu osa makstakse iga Itaalias viibitud päeva kohta 35,5 eurot.
  • Eestis või mõnes muus välisriigis viibimise perioodid tuleb sihtasutusega eelnevalt kooskõlastada (va pühad ja vaheajad).
   • Juhul kui doktorant viibib seoses õppetööga pikemalt mõnes muus välisriigis, arvestatakse elamistoetuse suurus vastavalt Kristjan Jaagu programmi elamiskulu määradele, ent mitte enam kui Itaaliale kehtestatud elamistoetuse määr.
  • 2012. aastal ja hiljem õpinguid alustanud täiskoormusel õppival doktorandil on pärast teise õppeaasta edukat lõpetamist võimalik taotleda elamistoetuse tõusu 20% võrra. Selleks tuleb esitada Instituudi kinnituskiri, et doktorant jätkab õpinguid Instituudis õppe nominaalkestusega lõpetamise graafikus.
 • Sõidukulu osa makstakse 360 eurot ühe edasi-tagasi reisi kohta. Doktorandil on õigus saada maksimaalselt 2 sõidutoetust ühe õppeaasta kohta.
  • Sõidukulu osa katab kõik reisikulud, sh transport lennujaamast õppimispaika ja tagasi. Stipendiumi makstakse ainult toimunud reiside eest. Kuni 2016.aastani alustanud doktorandid peavad esitama koos iga-aastase aruandega sõidupiletite originaalid. Juhul kui doktorant viibib seoses õppetööga pikemalt mõnes muus välisriigis, siis hüvitatakse sõidutoetus suunal Itaalia-välisriik-Itaalia vastavalt stipendiumi sõidukulu osa määradele.

Stipendiumi makstakse doktorandile välisülikooli nominaalse õppeaja lõpuni, kuid mitte rohkem kui 48 kuud. Neljandal doktoriõppe aastal maksab doktorandile stipendiumi Instituut mitte sihtasutus. Juhul kui Instituudi poolt makstav stipendium on väiksem, kui sihtasutuse poolt makstav stipendium, võib doktorant taotleda selle vahe hüvitamist sihtasutuse poolt.

 

Õppekulude hüvitus

Sihtasutus hüvitab Instituudis õppiva doktorandi õppekulud välisülikooli poolt väljastatud arve alusel, kus on toodud doktorandi andmed ja õppeaasta, mille eest arve on esitatud. Arve esitatakse sihtasutusele ning sihtasutus teostab õppekulude makse Instituudile.

 

Välislähetuse stipendium

Üks kord õpingute nominaalaja jooksul on doktorantidel võimalik taotleda erialasel konverentsil osalemiseks välislähetuse stipendiumi, mis katab:

Majutuskulud ja päevarahad kaetakse maksimaalselt 1 päev enne ja 1 päev pärast ürituse toimumist.  Stipendiumi kasutamise soovist tuleb sihtasutust eelnevalt informeerida ja enne lähetuse toimumist sõlmitakse stipendiumi kasutamise tingimusi ja summat kajastav lepingu lisa. Ühe välislähetuse eest makstav kogustipendium ei või ületada 2000 eurot.

Stipendiumi saamiseks tuleb esitada:

 • kulude hüvitamise avaldus;
 • juhendaja kinnituskiri konverentsil osalemise vajalikkuse kohta;
 • konverentsi toimumist tõendav päevakava või muu dokument (väljatrükk konverentsi veebilehest vms);
 • osavõtutasu arve ja tasumist tõendav dokument;
 • korraldaja poolt väljastatud kinnituskiri üritusel osalemise kohta.

 

Lapsetoetus

Alaealisi lapsi kasvatavale doktorandile makstakse õppe nominaalaja kestel lapsetoetust, mille   suuruseks on 130 eurot kuus ühe lapse kohta, mille eest tasub sihtasutus täiendavalt tulumaksu.

Lapsetoetuse taotlemiseks tuleb lapse sünnitunnistuse koopia esitada enne stipendiumilepingu sõlmimist, doktoriõpingute ajal sündinud lapse sünnitunnistuse koopia tuleb saata sihtasutusele esimesel võimalusel. Lapsetoetust ei maksta tagasiulatuvalt, vaid alates sünnitunnistuse esitamise kuupäevale järgnevast kuust.
Lapsetoetust makstakse täiskoormusega õppivale doktorandile 12 kuul aastas olenemata sellest, kas laps viibib välismaal või Eestis.

Doktorandiga kaasas olevate alaealiste laste sõidukulu on võimalik hüvitada kuludokumentide põhiselt kahel korral aastas lapse kohta. Ühe edasi-tagasi reisi kohta ei hüvitata laste sõidukulusid rohkem kui on sätestatud punktis 9 toodud määrades. Hüvitise saamiseks tuleb esitada kuludokument (nt arve) ja sõidupiletite koopiad (lennureisi puhul pardakaardid; rongi-, bussi- või laevapiletid). Hüvitise taotlemiseks on vajalik eelnev kokkulepe sihtasutusega. 

 

Osaline õppe-/uurimistöö välisriigis

Kui doktorandil on doktoriõpingute eripärast tulenevalt vajalik osa õppe- või uurimistööd (sh välitööd) läbi viia mõnes muus välisriigis, siis tuleb selle kohta esitada doktoritöö juhendaja kinnitusega tööplaan koos selgitusega, et plaanitav õppe- või uurimistöö (sh välistööd) on osa doktorandi õpingutest. Tööplaan tuleb sihtasutusele esitada koos õppeaasta lõpparuandega enne uue õppeaasta stipendiumilepingu lisa sõlmimist. Teises riigis toimuva õppe -või uurimistöö perioodil makstakse doktorandile stipendiumi vastavalt antud sihtriigi toetusmäärale,  kuid mitte rohkem, kui Itaalia elamiskulu määra ulatuses.

Sõidukulud nimetatud õppe- või uurimistöö sihtriiki reisimiseks hüvitatakse vastavalt stipendiumi sõidukulu osa määradele. Kulude tõenduseks esitatakse sõidupiletite originaalid (lennureisi puhul pardakaardid; rongi, bussi või laeva piletid). Õppeaastas hüvitatakse maksimaalselt üks edasi-tagasi reis õppe- või uurimistööga seotud välisriigi ning välisõpingute riigi vahel.

 

Ravikindlustus

Ravikindlustuse katmist võib taotleda doktorant, kes õpib lühiajaliselt väljaspool Euroopa Liitu. Hüvitist saab taotleda samade ravikindlustuskulude katmiseks, mida katab Eesti Haigekassa kindlustus Eestis õppivatel üliõpilastel.

Ravikindlustuse kulude hüvitamise taotlemisel hindab komisjon selle vajalikkust ja kulu suuruse põhjendatust iga juhtumi puhul eraldi. Ravikindlustusele lisanduvaid kindlustusi (sh reisikindlustus, hambaravikindlustus vm) ei hüvitata.

 
Viimati uuendatud: 23.11.2021