Stipendiumi suurus

TÄHELEPANU: alates 1. augustist 2020 on programmi tegevused viidud Haridus- ja Noorteametisse. Ajakohast infot leiate ameti kodulehelt. Siinse lehekülje infot enam ei uuendata.

 

Doktorantide õpirände kulude katmiseks makstakse stipendiumi, mille suurus arvutatakse sõidukulu ja elamiskulu ühikuhinna alusel. Arvestuse aluseks on rahastamislepingus toodud stipendiumi periood.

Stipendiumi sõidukulu osa on võimalik taotleda õpirände lähtekohast sihtkohta (välisriigi ülikooli või teadusasutuse asukohta) ja tagasi reisimise kulude katteks. Ainult ühel suunal reisimiseks stipendiumi sõidukulu osa ei anta. Sõidukulu arvestatakse alguse ja lõpuga samas linnas. Toetatakse nii Eestist kui välismaalt algavaid reise, kuid lähtekoht ja sihtkoht ei tohi olla samas riigis. Õpirände väljaspool Eestit alustamise ja lõpetamise vajadust hindab stipendiaadi esitanud ülikool.

  • Stipendiumi sõidukulu osa suurus sõltub õpirände lähte- ja sihtkoha vahelisest vahemaast, mille arvestamisel kasutatakse ainult Euroopa Komisjoni veebipõhist kalkulaatorit.
  • Kui lähte- ja sihtkoha vaheline kaugus on kuni 99,99 km (kaasa arvatud), hüvitatakse kulud kuludokumentide põhiselt kuni 180 euro ulatuses (peale õpirände toimumist)
  • Kui lähte- ja sihtkoha vaheline kaugus on 100,00 km või enam, arvestatakse stipendiumi sõidukulu osa ühikuhinna alusel, lähtudes järgnevas tabelis toodud määradest:

Kaugus linnast linna
(üks suund)

Stipendiumi sõidukulu osa
edasi-tagasi reisi kohta

 100 – 499 km

 180 eurot

 500 – 1999 km

 275 eurot

 2000 – 2999 km

 360 eurot

 3000 – 3999 km

 530 eurot

 4000 – 7999 km

 820 eurot

 8000 ja enam km

 1100 eurot

 

Doktorandi õpirände stipendiumi elamiskulu osa makstakse stipendiaadi majutus- ja elamiskulude katmiseks. Stipendiumi elamiskulu osa arvutamisel võetakse aluseks lepingu sõlmimise hetkel kehtivad ühikuhinnad. Ühikuhinnad on kehtestatud ühe stipendiumipäeva kohta. Elamiskulu võib taotleda perioodiks, mis on esitatud tööplaanis kuupäevaliselt kajastatud, millele võib lisanduda üks päev enne ja üks päev pärast õppetööd. Lisapäevade rahastamise vajadust tuleb näidata lepingu sõlmimiseks esitatavas andmikus. 

Nendesse riikidesse minekuks, mille ühikuhinda pole toodud, ei ole võimalik Dora Pluss doktorantide õpirände toetust taotleda.

Dora Pluss doktorantide õpirände stipendiumi kontaktisikuks Haridus- ja Noorteametis on Eneli Külaots (eneli.kulaots@harno.ee, tel. 730 0716)​.

 

Viimati uuendatud: 23.11.2021