Stipendiumi suurus

TÄHELEPANU: alates 1. augustist 2020 on programmi tegevused viidud Haridus- ja Noorteametisse. Ajakohast infot leiate ameti kodulehelt. Siinse lehekülje infot enam ei uuendata.

 

Lühiajalises õpirändes osalemiseks makstakse stipendiumi, mille suurus arvutatakse päevaraha riikliku alammäära ning sõidukulu ja majutuskulu ühikuhindade alusel. Arvestuse aluseks on rahastamislepingus toodud stipendiumi periood. Stipendium saab olla maksimaalselt 2000 eurot ühe lühiajalise õpirände kohta sõltumata õpirände kestusest, sihtriigist või osavõtutasu suurusest.

Õpirände sõidukulu osa on võimalik taotleda õpirände lähtekohast sihtkohta (ürituse või individuaalse töö toimumise kohta) ja tagasi reisimise kulude katteks. Ainult ühel suunal reisimiseks stipendiumi sõidukulu osa ei anta. Stipendiumi sõidukulu arvestatakse alguse ja lõpuga samas linnas. Rahastatakse nii Eestist kui välismaalt algavaid reise , kuid lähtekoht ja sihtkoht ei tohi olla samas riigis. Õpirände väljaspool Eestit alustamise ja lõpetamise vajadust hindab stipendiaadi esitanud kõrgkool.

 • Stipendiumi sõidukulu osa suurus sõltub õpirände lähte- ja sihtkoha vahelisest vahemaast. Vahemaa arvestamisel kasutatakse ainult Euroopa komisjoni veebipõhist kalkulaatorit.
 • Kui lähte- ja sihtkoha vaheline distants on kuni 99,99 km (kaasa arvatud), hüvitatakse kulud kuludokumentide põhiselt kuni 180 euro ulatuses peale õpirände toimumist.
 • Kui lähte- ja sihtkoha vaheline distants on 100,00 km või enam, arvestatakse stipendiumi sõidukulu osa ühikuhinna alusel  lähtudes järgnevas tabelis toodud määradest:

Vahemaa linnast linna
(üks suund)

Sõidukulu osa edasi-tagasi reisi kohta

100 – 499 km

180 eurot

500 – 1999 km

275 eurot

2000 – 2999 km

360 eurot

3000 – 3999 km

530 eurot

4000 – 7999 km

820 eurot

8000 ja enam km

1100 eurot

 

Õpirände stipendiumi majutuskulu osa arvestatakse välismaal toimuva ürituse või individuaalse töö perioodil ning põhjendatud juhul üks öö enne ja üks öö pärast üritust või individuaalset tööd. Stipendiumi majutuskulu osa arvestamisel kasutatakse kolme astet:

Stipendiumi periood

Majutuse osa ühe öö kohta

2-6 päeva

80 eurot

7-14 päeva

60 eurot

15 või enam päeva

35 eurot

 

Stipendiumi päevaraha osa arvestatakse Vabariigi Valitsuse 19. detsembri 2012.a. määruse nr 112 „Ametniku teenistuslähetusse saatmise, lähetuskulude hüvitamise ning päevaraha maksmise tingimused ja kord ning päevaraha määr“ § 4 lg (1) kehtestatud välislähetuse päevaraha alammäära ulatuses, mis on 32 eurot õpirände päeva kohta. Lühiajaliseks õpirändeks on võimalik päevaraha taotleda maksimaalselt 30 kalendripäeva eest. Päevaraha arvestatakse ainult stipendiumi perioodi päevade eest. 

Kui kõrgkool hüvitab oma töötajast stipendiaadile välislähetuse päevaraha alammäära ja asutusesisese korraga makstava summa vahe (maksimaalselt 18 eurot välislähetuse esimese 15 päeva kohta, kuid kõige rohkem 15 päeva kohta kalendrikuus), siis tuleb stipendiaadil pärast õpirännet sihtasutusele esitada p 24 toodud dokumentide hulgas lähetuskorralduse, lähetuse aruande ning maksekorralduse koopia. Täiendava päevaraha maksmiseks ei tohi kasutada struktuurivahenditest finantseeritavaid rahastusallikaid.

Stipendiumi perioodi arvestatakse ürituse ametliku toimumise aja või individuaalses tööplaanis toodud ajakava järgi, millele võib põhjendatud juhul lisanduda üks päev enne ja üks päev pärast üritust või individuaalset tööd. Lisapäevade rahastamise vajadust põhjendab stipendiaat lepingu sõlmimiseks esitatavas andmikus. Stipendiumi periood fikseeritakse rahastamislepingus. 
 
Lisapäeva rahastamise taotlust ei pea täiendavalt põhjendama, kui:
 • õpirände lähte- ja sihtkoht asuvad erineval kontinendil;
 • tegevused algavad ürituse esimesel päeval kell 11.00 või varem ning lõpevad viimasel päeval kell 16.00 või hiljem (vastavalt ametlikule ajakavale).
Lisapäeva rahastamist tuleb täiendavalt selgitada tuues andmikus välja täpsemad asjaolud, kui:
 • ürituse alguse või lõpuga samal päeval reisimiseks puuduvad transpordiühendused; 
 • samal päeval reisides ei ole võimalik üritusel täies mahus osaleda;
 • samal päeval reisides läheb ärkveloleku aeg ebamõistlikult pikaks; 
 • samal päeval reisides ei jää piisavalt aega ettekandeks valmistumiseks;
 • muudel põhjustel, mis ei võimalda õpirände eesmärki kvaliteetselt täita.
Lisapäevade rahastamise põhjusena ei saa arvestada soodsamat sõidukulu. Lisapäevade lubamisel makstakse lisandunud päeva eest stipendiumi päevaraha osa ja lisandunud öö eest majutuskulu osa.
 

Üritusel osalemise tasu kaetakse kulupõhiselt. Pärast õpirändelt saabumist tuleb sihtasutusele esitada osavõtutasu suurust ja maksmist tõendavad dokumendid (konto väljavõte, maksekorraldus), juhul kui neid pole taotlemisel veel esitatud.

 • Kui ürituse osavõtutasu sisaldab üritusega seotud majutuskulu, on põhjendatud juhtudel võimalik taotleda üritusele eelneva öö ning üritusele järgneva öö eest stipendiumi majutuskulu osa, mida osavõtutasu ei sisalda.
 • Kui osavõtutasu on makstud sularahas kohapeal, tuleb lisada arve juurde kas maksmist tõendav dokument või  stipendiaadi seletuskiri, milles tuuakse sularahas maksmise põhjused ja kinnitatakse, et sama kulu muudest allikatest ei kaeta.

Virtuaalsel üritusel osalemise korral kuulub hüvitamisele vaid üritusel osalemise tasu.

Viimati uuendatud: 23.11.2021