Stipendiumi määramine ja maksmine

Stipendium määratakse üliõpilasele (edaspidi ka stipendiaat) üks kord õppeaastas kümneks õppekuuks (september – juuni). Stipendiumi määrab ja maksab ameti peadirektori käskkirja alusel. Otsuse stipendiumi määramise või selle andmisest keeldumise kohta teeb amet ühe kuu jooksul taotlusvooru tähtajast arvates. 

Stipendiumi makstakse kalendrikuu eest. Kui üliõpilane läheb akadeemilisele puhkusele, siis selle kalendrikuu eest stipendiumi ei maksta. Stipendiumi ei maksta üliõpilastele akadeemilisel puhkusel viibimise ajal, välja arvatud juhul, kui tegemist on määruses „Üliõpilaste riiklike stipendiumite liigid, suurused ning nende määramise üldtingimused ja kord“. § 3 lõikes 4 nimetatud ja õppekava täitva isikuga.

Amet maksab määratud stipendiumi üliõpilase taotluses toodud arveldusarvele järgnevalt:

  • täiskoormusega õppivale üliõpilase makstakse stipendium välja iga kuu 10. kuupäevaks, välja arvatud septembri- ja oktoobrikuu stipendiumid, mis makstakse välja novembris;
  • akadeemilisel puhkusel viibiva ja õppekava täitvale üliõpilasele makstakse stipendiumi pärast semestri lõppu vastavalt sooritatud ainepunktide (EAP) hulgale;
    • arvestuslikult loetakse ühe semestri õppe mahuks 30 EAP;
    • näiteks kui üliõpilane täidab 30 EAPst 8 EAP, siis on ühe kuu stipendiumi suuruseks 27 protsenti (8/30=26,66%) stipendiumi määrast (ümardamine täisarvuks toimub alati üles poole).

Stipendiumi maksmine lõpetatakse sellele järgnevast kuupäevast, kui ilmneb üliõpilase mittevastavus stipendiumi taotlemise tingimustele. Stipendiumi maksmine peatatakse kui üliõpilane läheb akadeemilisel puhkusel, v.a määruse „Üliõpilaste riiklike stipendiumite liigid, suurused ning nende määramise üldtingimused ja kord“ § 3  lõikes 4 nimetatud üliõpilane.

Viimati uuendatud: 22.09.2021