Stipendiumi määramine ja maksmine

Stipendium määratakse üliõpilasele (edaspidi ka stipendiaat) üks kord õppeaastas kümneks õppekuuks (september – juuni). Stipendiumi määrab ja maksab sihtasutus juhatuse käskkirja alusel. Otsuse stipendiumi määramise või selle andmisest keeldumise kohta teeb sihtasutus ühe kuu jooksul taotlusvooru tähtajast arvates. 

 

Stipendiumi makstakse kalendrikuu eest. Kui üliõpilane läheb akadeemilisele puhkusele, siis selle kalendrikuu eest stipendiumi ei maksta, välja arvatud ülikooliseaduse § 22 lõikes 10 nimetatud üliõpilastele, kes täidavad õppekava akadeemilise puhkuse ajal.

 

Sihtasutus maksab määratud stipendiumi üliõpilase taotluses toodud arveldusarvele järgnevalt:

  • täiskoormusega õppivale üliõpilase makstakse stipendium välja iga kuu 10. kuupäevaks, välja arvatud septembri- ja oktoobrikuu stipendiumid, mis makstakse välja novembris;
  • akadeemilisel puhkusel viibiva ja Ülikooliseaduse § 22 lõikes 10 nimetatud õppekava täitvale üliõpilasele makstakse stipendiumi pärast semestri lõppu vastavalt sooritatud ainepunktide (EAP) hulgale;
    • arvestuslikult loetakse ühe semestri õppe mahuks 30 EAP;
    • näiteks kui üliõpilane täidab 30 EAPst 8 EAP, siis on ühe kuu stipendiumi suuruseks 27 protsenti (8/30=26,66%) stipendiumi määrast (ümardamine täisarvuks toimub alati üles poole).

 

Stipendiumi maksmine lõpetatakse sellest kalendrikuust alates kui ilmneb üliõpilase mittevastavus stipendiumi taotlemise tingimustele. Stipendiumi maksmine peatatakse kui üliõpilane läheb akadeemilisel puhkusel, v.a ülikooliseaduse § 22 lg 10 nimetatud üliõpilane.

Viimati uuendatud: 06.03.2019