Stipendiumi kasutamise tingimused

Doktorandi õigused:

 • Doktorant võib õpingute ajal töötada ja saada töötasu.
 • Doktorandil on õigus saada samal ajal teisi stipendiume, kui nende kasutamine ei ole vastuolus käesoleva juhendi nõuetega ja saadav toetus ei tule Eesti riigieelarve (sh Euroopa Sotsiaalfondi) vahenditest.
  • Erandkorras on doktorantidel lubatud toetusega samaaegselt kasutada Kristjan Jaagu välissõidu stipendiumi. Juhul, kui täiendav stipendium ületab 50% käesoleva juhendi alusel makstud stipendiumist, vähendatakse Instituudi stipendiumi raames makstavat elamistoetust 300 euro võrra kuus teisi tingimusi ja nõudeid muutmata.
 • Õpingute ajal on doktorandil õigus taotleda akadeemilist puhkust (mida antakse Eestis õppivate doktorantidega samadel alustel) ning doktoritöö kaitsmise tähtaja pikendamist kuni kaks aastat.
  • Doktoritöö kaitsmise tähtaja pikendamisel määratud stipendiumi ei pikendata. Vastava taotluse koos põhjenduse ning planeeritava lõpetamise ajakavaga esitab doktorant koostöös juhendajaga.

 

Doktorandi kohustused:

 • Doktorant peab kaitsma välisülikooli doktorikaadi enne kahe aasta möödumist esialgsest lõpetamistähtajast. Kui doktorant ettenähtud aja jooksul kraadi ei kaitse, nõuab sihtasutus doktorandilt talle makstud stipendiumi pooles ulatuses tagasi. (Välja arvatud juhul, kui lepingus märgitud kohustuste täitmist takistasid dokumentaalselt tõendatud tervislikud, perekondlikud või doktorandist sõltumatud asjaolud.)
 • Stipendiumi saajal on kohustus tagastada saadud stipendium ja tema eest tasutud õppetasud, kui ta ei täida lepingus võetud stipendiumiga seotud kohustusi. Sihtasutusel on õigus stipendiumi eraldamise otsus üle vaadata ning makstud stipendium täielikult või osaliselt tagasi nõuda juhul kui:
  • aruandeid või sõidupiletite originaale ei esitata õigeaegselt;
  • õppe- ja teadustöö tulemused ei vasta Instituudis kehtestatud õppekoormusnõuetele;
  • selgub doktorandi kooskõlastamata viibimine Eestis akadeemilise õppetöö ajal;
  • selgub stipendiumi mittesihipärane kasutamine muu moel.

 

Pärast õpinguid:

 • 90 päeva jooksul pärast Instituudi lõpetamisest tuleb doktorikraadi saanul esitada sihtasutusele lõpetamist tõendavad dokumendid (nt diplomi koopia või kinnituskiri kraadi omistamise kohta).
 • Stipendiumiga kaasneb kohustus asuda Eestisse tööle. Nimelt on stipendiaat kohustatud kandideerima vähemalt 3 aasta jooksul pärast Instituudi lõpetamist oma erialale ja kvalifikatsioonile vastavale ametikohale Eesti Vabariigi kõrgkooli, avaliku- või erasektori asutuse (edaspidi asutus) juures ning valituks osutumise korral töötama asutuses ühe valimisperioodi või määramata ajaks sõlmitud töölepingu korral kokku vähemalt 3 aastat.
  • Juhul, kui doktorant ei osutu kandideerimisel valituks, tuleb doktorandil iga aasta 1. veebruariks esitada tõendid kandideerimis(t)e või konkursside puudumis(t)e kohta oma erialale ja kvalifikatsioonile vastavate vabade ametikohtade osas Eestis (tõendid vastavatest asutustest). Tõendite arv lepitakse kokku sihtasutusega iga doktorandi osas eraldiseisvalt.
  • Doktorant kohustub töötama vähemalt kolm aastat pärast Instituudi lõpetamist ka juhul, kui tal on juba välisülikooli lõpetamise ajal asutusega kehtiv tööleping.
  • Eestis tööleasumise tähtaega on võimalik pikendada juhul, kui doktorant soovib välismaal läbida ka järeldoktorantuuri
  • Kui doktorant ei asu nõutud aja jooksul pärast doktorikraadi saamist Eestisse tööle, siis kohustub ta sihtasutusele tagastama saadud stipendiumi ja tema eest tasutud õppetasud pooles ulatuses. Kui doktorant jätab Eestis töötamise pooleli nõuab sihtasutus mittetöötatud aja eest stipendiumi tagasi proportsionaalselt töötatud ajaga.
Viimati uuendatud: 15.11.2017