Stipendiumi kasutamise tingimused

TÄHELEPANU: alates 1. augustist 2020 haldab Kristjan Jaagu stipendiumeid Haridus- ja Noorteamet. Ajakohast infot leiate ameti kodulehelt. Siinse lehekülje infot enam ei uuendata.

Stipendiumi saajal on õigus:

 • taotleda akadeemilist puhkust (stipendiaadile rakenduvad stipendiaadi kodukõrgkoolis kehtivad akadeemilise puhkuse tingimused);
 • taotleda lõputöö kaitsmise tähtaja pikendamist (doktorantidel maksimaalselt 2 aastat ja magistrantidel maksimaalselt 1 aasta ilma määratud stipendiumi pikendamiseta), vastav taotlus koos põhjenduse ning planeeritava lõpetamise ajakavaga tuleb esitada koostöös juhendajaga;
 • taotleda Eestis tööleasumise tähtaega pikendamist juhul, kui stipendiaat soovib välismaal läbida ka doktorantuuri või järeldoktorantuuri.
   

Stipendiumi saaja peab:

 • alustama või jätkama õpinguid taotluses toodud välisülikooli juures;
 • kaitsma samas ülikoolis lõputöö, kui seda ei takista tervislikud, perekondlikud või muud temast sõltumatud asjaolud. Kraadiõppe lõpetamise tähtaeg sõltub õpingute nominaalajast valitud ülikoolis, planeeritud õppekoormusest ning sätestatakse stipendiumilepingus;
 • 90 päeva jooksul pärast ülikooli lõpetamisest esitama ametile lõpetamist tõendavad dokumendid (nt diplomi koopia või kinnituskiri kraadi omistamise kohta) koos eestikeelse kokkuvõttega oma lõputööst;
 • hiljemalt ühe aasta möödumisel esialgsest lõpetamise tähtajast kaitsma välisülikoolis magistri- või kahe aasta möödumisel esialgsest lõpetamise tähtajast kaitsma doktoritöö (juhul, kui stipendiaadi kaitsmistähtaega pikendati). Kui stipendiaat katkestab õpingud ennetähtaegselt, võib amet nõukogu otsusega nõuda stipendiaadilt talle makstud stipendiumi pooles ulatuses tagasi (v.a juhul kui lepingus märgitud kohustuste täitmist takistasid dokumentaalselt tõendatud tervislikud, perekondlikud või stipendiaadist sõltumatud asjaolud). Juhul kui stipendiaat on kasutanud ära kogu võimaliku stipendiumifondi, kuid ei ole ka pikendatud  tähtajaks  kraadi  kaitsmiseni  jõudnud,  rakenduvad  talle  lõpetanutega võrdsed tagasimakse ja Eestis töötamise nõuded;
 • kandideerima 3 aasta jooksul pärast välisülikooli lõpetamist oma erialale ja kvalifikatsioonile vastavale ametikohale Eesti Vabariigi kõrgkooli, avaliku- või erasektori asutuse (edaspidi asutus) juures ning valituks osutumise korral töötama nimetatud kohal vähemalt 3 aastat. Alates 2016.aastast rahastatud stipendiaatidel on nõukogu otsusega võimalik erandkorras Eestis töötamise kohustus täielikult või osaliselt asendada töötamisega välismaal, kui sellest tõuseb Eesti jaoks samaväärne kasu;
  • töötama vastaval ametikohal pärast õppeasutuse lõpetamist vähemalt kolm aastat ka juhul, kui tal on juba välisülikooli lõpetamise ajal asutusega kehtiv tööleping. Stipendiaadil on õigus töökohta vahetada;
  • kui stipendiaat soovib Eestis töötamise kohustuse asendada alternatiivse tegevusega Eesti  heaks,  tuleb  tal 3  aasta  jooksul pärast väliskõrgkooli lõpetamist esitada ametile vastav taotlus koos lisadega. Taotluses toodud tegevuste sobivust hindab Kristjan Jaagu nõukogu,  kellel on õigus tegevuskava kohta teha ettepanekuid või  see tagasi lükata;
  • maksma ametile mittetöötatud aja eest stipendiumi tagasi proportsionaalselt töötatud ajaga, kui stipendiaat ei pea Eestis töötamise tähtaja nõudest kinni;
  • tagastama ametile kogu saadud stipendiumi, kui stipendiaat ei asu nõutud aja jooksul pärast kraadi saamist Eestisse tööle või ei täida kinnitatud alternatiivsete tegevuste kava.

Ametil on õigus stipendiumi eraldamise otsus üle vaadata ning makstud stipendium täielikult või osaliselt tagasi nõuda juhul kui:

 • aruandeid või kuludokumente (sh sõidupiletite originaale) ei esitata õigeaegselt;
 • selgub kooskõlastamata pikaajaline viibimine Eestis akadeemilise õppetöö ajal;
 • selgub stipendiumi mittesihipärane kasutamine muu moel.

Lisatingimused täisajaga õppivatele tudengitele

Õpingute ajal peab stipendiaat viibima välisülikooli juures. Kui õpingute eripärast tulenevalt on vajalik piiratud ulatuses tööde teostamine Eestis või mõnes muus riigis, tuleb see eelnevalt ametiga kooskõlastada.

Lisatingimused osalise koormusega õppivatele tudengitele

Osakoormusega õppimise soovist tuleb teada anda stipendiumi taotlemise hetkel, õpingute ajal seda muuta ei saa. Õpingute ja välismaal viibimise prognoositav aeg tuleb taotluses üheselt (kuudes) välja tuua. Stipendiumi määramisel eelistatakse õpinguid õppekavadel, kus välisülikool on loonud osakoormusega õppimist võimaldavad eritingimused. Samal ajal Eesti ülikoolis õppimine ei ole lubatud.

Viimati uuendatud: 23.11.2021