Stipendiumi kasutamise tingimused

Stipendiumi saajal on õigus:

 • taotleda akadeemilist puhkust (antakse samadel alustel Eestis õppivate doktorantidega)
 • taotleda lõputöö kaitsmise tähtaja pikendamist (maksimaalselt 2 aastat määratud stipendiumi pikendamiseta), vastav taotluse koos põhjenduse ning planeeritava lõpetamise ajakavaga tuleb esitada koostöös juhendajaga.

 

Stipendiumi saaja peab:

 • alustama või jätkama õpinguid taotluses toodud välisülikooli juures;
 • kaitsma antud ülikoolis lõputöö, kui seda ei takista tervislikud, perekondlikud või muud temast sõltumatud asjaolud;
 • 90 päeva jooksul pärast ülikooli lõpetamisest esitama sihtasutusele lõpetamist tõendavad dokumendid (nt diplomi koopia või kinnituskiri kraadi omistamise kohta);
 • kahe aasta möödumisel esialgsest lõpetamise tähtajast kaitsma välisülikoolis magistri- või doktorikraadi (juhul, kui stipendiaadi kaitsmistähtaega pikendati), vastasel juhul nõuab sihtasutus stipendiaadilt talle makstud stipendiumi pooles ulatuses tagasi (v.a juhul kui lepingus märgitud kohustuste täitmist takistasid dokumentaalselt tõendatud tervislikud, perekondlikud või stipendiaadist sõltumatud asjaolud);
 • kandideerima vähemalt 3 aasta jooksul pärast välisülikooli lõpetamist oma erialale ja kvalifikatsioonile vastavale ametikohale Eesti Vabariigi kõrgkooli, avaliku- või erasektori asutuse (edaspidi asutus) juures ning valituks osutumise korral töötama nimetatud kohal ühe valimisperioodi või määramata ajaks sõlmitud töölepingu korral kokku vähemalt 3 aastat;
  • iga aasta 1. veebruariks esitama tõendid kandideerimis(t)e või konkursside puudumis(t)e kohta oma erialale ja kvalifikatsioonile vastavate vabade ametikohtade osas Eestis (tõendid vastavatest asutustest), kui stipendiaat ei osutu kandideerimis(t)el (tõendite arv lepitakse kokku sihtasutusega iga stipendiaadi osas eraldiseisvalt);
  • töötama vastaval ametikohal pärast õppeasutuse lõpetamist vähemalt kolm aastat ka juhul, kui tal on juba välisülikooli lõpetamise ajal asutusega kehtiv tööleping;
  • maksma sihtasutusele mittetöötatud aja eest stipendiumi tagasi proportsionaalselt töötatud ajaga, kui stipendiaat ei pea Eestis töötamise tähtaja nõudest kinni;
  • tagastama sihtasutusele  saadud stipendiumi ja tema eest tasutud õppetasud pooles ulatuses, kui stipendiaat ei asu nõutud aja jooksul pärast kraadi saamist Eestisse tööle;
 • tagastama saadud stipendiumi, sealhulgas tema eest tasutud õppekulud pooles ulatuses, kui ta ei täida endale stipendiumi saamisega võetud kohustusi.

 

Kraadiõppe lõpetamise tähtaeg sõltub õpingute nominaalajast valitud ülikoolis ja planeeritud õppekoormusest. Eestis tööleasumise tähtaega on võimalik pikendada juhul, kui stipendiaat soovib välismaal läbida ka doktorantuuri või järeldoktorantuuri.

 

Sihtasutusel on õigus stipendiumi eraldamise otsus üle vaadata ning makstud stipendium täielikult või osaliselt tagasi nõuda juhul kui:

 • aruandeid või sõidupiletite originaale ei esitata õigeaegselt;
 • õppe- ja teadustöö tulemused ei vasta välisülikoolis kehtestatud õppekoormuse nõuetele;
 • selgub kooskõlastamata viibimine Eestis akadeemilise õppetöö ajal;
 • selgub stipendiumi mittesihipärane kasutamine muu moel.

 

Lisatingimused täisajaga õppivatele tudengitele

Õpingute ajal peab stipendiaat viibima välisülikooli juures. Kui õpingute eripärast tulenevalt on vajalik piiratud ulatuses tööde teostamine Eestis või mõnes muus riigis, tuleb see eelnevalt sihtasutusega kooskõlastada ja esitada tööde olemust selgitav taotlus.

 

Lisatingimused osalise koormusega õppivatele tudengitele

Osakoormusega õppimise soovist tuleb teada anda stipendiumi taotlemise hetkel, õpingute ajal seda muuta ei saa. Õpingute ja välismaal viibimise prognoositav aeg tuleb taotluses üheselt (kuudes) välja tuua. Stipendiumi määramisel eelistatakse õpinguid õppekavadel, kus välisülikool on loonud osakoormusega õppimist võimaldavad eritingimused. Samal ajal Eesti ülikoolis õppimine ei ole lubatud.

Viimati uuendatud: 28.02.2017