Stipendium

TÄHELEPANU: alates 1. augustist 2020 on programmi tegevused viidud Haridus- ja Noorteametisse. Ajakohast infot leiate ameti kodulehelt. Siinse lehekülje infot enam ei uuendata.

 

Stipendumi suurus ja maksmine

Stipendiumi suurus on kuni 4000 eurot stipendiaadi kohta ja seda makstakse stardirahana õpingute alguses. Kõik samal aastal makstavad stipendiumid on üldjuhul ühesuurused. Stipendiumi võib kasutada ainult taotluses näidatud kõrgkoolis õppimiseks.

Otsuse stipendiaatide valiku ja stipendiumi suuruse osas teeb haridus- ja teadusministri käskkirjaga moodustatud Noore Õpetlase stipendiumi nõukogu.

Stipendium kantakse stipendiaadi arveldusarvele ühe maksena enne välisõpingute algust, kuid mitte enne stipendiumilepingu sõlmimist. Stipendium on tulumaksuvaba.

Kaasnevad tingimused

Stipendiumi vastuvõtmisega kohustub stipendiaat pöörduma ühe aasta jooksul pärast õpingute lõpetamist tagasi Eestisse. Tähtaega on võimalik pikendada seoses õpingute jätkamisega välismaal.

Tagasitulemise kohustus loetakse täidetuks, kui stipendiaat peale kõrgkooli lõpetamist:

  • alustab õpinguid Eesti ülikoolis magistri- või doktoriõppe tasemel;
  • asub tööle Eesti ettevõttes, riigiasutuses või alustab siin ettevõtlusega;
  • panustab nõukoguga kooskõlastatult Eesti arengusse muul moel (näiteks osaledes Eesti organisatsioonide töös või nende heaks välismaal, läbides siin praktika jms).

Õpingute alustamist või jätkamist ja tagasitulemise kohustuse täitmist takistavate asjaolude ilmnemisel on stipendiaat kohustatud ametit koheselt teavitama.

Amet võib nõukogu otsuse alusel stipendiumi täies ulatuses tagasi küsida, kui stipendiaat ei täida lepinguga võetud kohustusi. Otsuse stipendiumi tagasinõude või kohustuste täitmise tähtaja pikendamise osas teeb stipendiumi nõukogu. Tagasimaksmisele kuuluva summa otsustab nõukogu võttes arvesse stipendiaadi põhjendusi.

Amet võib nõukogu otsusega stipendiumi täies ulatuses tagasi küsida, kui stipendiaat ei täida lepinguga võetud kohustusi. 

Viimati uuendatud: 23.11.2021