Stipendiaatide valik

TÄHELEPANU: alates 1. augustist 2020 on programmi tegevused viidud Haridus- ja Noorteametisse. Ajakohast infot leiate ameti kodulehelt. Siinse lehekülje infot enam ei uuendata.

 

Otsuse stipendiaatide valiku ja stipendiumi suuruse osas teeb haridus- ja teadusministri käskkirjaga moodustatud Noore Õpetlase stipendiumi nõukogu.

Nõukogu hindab esitatud taotlusi kahes voorus.

Esmalt moodustab nõukogu liikmete lihthäälte enamuse tulemusena pingerea intervjuule pääsenutest.

 • Intervjuule pääsenute pingerea moodustamisel arvestab nõukogu alljärgnevaid aspekte:
  1. taotleja akadeemilist võimekust.
  2. ühiskondlikku aktiivsust.
  3. väliskõrgkooli akadeemilist taset ning valitud eriala olulisust Eestile;
  4. taotleja motivatsiooni välismaal õppida ning õpitut hiljem Eestis rakendada.
 • Intervjuude voorus arvestab nõukogu otsuse langetamisel lisaks  eelnevas punktis toodud põhimõtetele alljärgnevat:
  1. toetada stipendiaate erinevatest Eesti piirkondadest ja koolidest;
  2. mitmekesisus, esindatud erinevad sihtriigid, välisülikoolid ja erialad;
  3. taotleja võimekust tasuda õppekoha maksumus;
  4. eelarvest, mis koosneb ministeeriumi eraldatud rahalistest vahenditest ja punktis 5 nimetatud isikute annetustest.

Eelpool nimetatud põhimõtete ja programmi eelarve alusel koostab nõukogu taotlejatest uue pingerea, kinnitab stipendiumi suuruse ning teeb otsuse taotluse rahuldamise ja rahuldamata jätmise kohta.

Hindamisprotseduur võtab aega üks kuu taotluse esitamise tähtajana väljakuulutatud kuupäevast.

Viimati uuendatud: 23.11.2021