Stipendiaatide valik

Toetuse eraldamise otsustab stipendiuminõukogu toetuse taotlejate motivatsiooni- ja soovituskirjade alusel. Iga nõukogu liige loeb läbi kõikide taotlejate motivatsiooni- ja soovituskirjad ning toob ainult nende kirjade põhjal välja etteantud taotlejate arvu, keda nemad sooviksid toetada (nt kui esitatakse kokku 40 taotlust, siis palutakse hindajatel välja valida 20 taotlejat). Saadud hinnangute alusel moodustatakse taotlejate pingerida. Rahastatakse need taotlused, mis koguvad üle poolte stipendiuminõukogu liikmete toetushäältest (nt kui taotlusi hindab seitse liiget, peab toetuse saamiseks koguma vähemalt nelja liikme toetushääle). Taotluste sisulist külge nõukogu liikmed omavahel ei aruta.

 

Toetuse määramisel arvestatakse:

  • taotluse kvaliteeti (selged eesmärgid, tööplaan, oodatavad tulemused jms);
  • välislähetuse seotust taotleja teadusliku tööga;
  • välislähetuse olulisust taotleja teadustöö valmimisel;
  • põhjendatust valitud väliskõrgkoolis õppimisel;
  • taotleja motiveeritust.

 

Magistrandid ja doktorandid konkureerivad samas kategoorias ning ühte teisele ei eelistata. Magistrantide taotluste hindamisel võib programmi nõukogu eelistada üliõpilasi, kellel on valitud magistritöö teema ja olemas juhendaja.

 

Hindamisprotseduur võtab aega üldjuhul üks kuu alates tähtajana väljakuulutatud kuupäevast. Lähetus ei või alata enne lõplike tulemuste kinnitamist.

Viimati uuendatud: 10.08.2016