Stipendiaatide valik

TÄHELEPANU: alates 1. augustist 2020 haldab Kristjan Jaagu stipendiumeid Haridus- ja Noorteamet. Ajakohast infot leiate ameti kodulehelt. Siinse lehekülje infot enam ei uuendata.

Konkursi tingimustele vastavaid taotlusi hindavad teaduskraadiga eksperdid. Iga taotlust hindab vähemalt kaks eksperti. Erinevate aspektide eest ühe eksperdi poolt antud hinnete maksimumsumma on 30 punkti. Ekspertide koondhinnete summa alusel kujuneb taotlejate järjestus, mis on nõukogu otsuse aluseks. Juhul kui kahe eksperdi poolt antud koondhinded erinevad 8 punkti või enam, küsitakse taotlusele hinnang ka kolmandalt eksperdilt. Sellisel juhul võetakse taotlejate järjestamisel arvesse kaks arvuliselt lähedasema koondhindega hinnangut. Kui kolmanda eksperdi poolt antud koondhinne jääb täpselt kahe varasema eksperdi koondhinnete vahele, võetakse järjestuses aluseks kahekordne koondhinnete keskmine.
 

Eksperdid hindavad taotlusi lähtudes järgmistest aspektidest:

  • kas välisõpingute eesmärk on selge ja veenvalt argumenteeritud?
  • kas taotleja on motiveeritud ja taotlusega vaeva näinud?
  • kas tööplaan on läbimõeldud, põhjendatud ja saavutatav?
  • mil määral sobib selle valdkonna õpinguteks valitud väliskõrgkool?
  • kas soovituskiri on asjakohane ja veenev?
  • millist lisaväärtust tõuseb välisõpingutest Eestile? 
     

Stipendiumi eraldamise otsustab nõukogu ekspertide poolt antud koondhinnete summa alusel. Nõukogu pädevuses on otsustada, millise koondhinnete summa saanud taotlusi toetada. Juhul kui võrdse koondhinnete summa on saanud mitu taotlust, kuid eelarve ei võimalda neid kõiki toetada, võib nõukogu eelistada taotlusi vähemesindatud valdkondadest või kõrgkoolidest. Stipendiumi eraldamise otsused fikseeritakse nõukogu koosoleku protokollis. 

Hindamisprotseduur võtab aega kuni kaks kuud alates tähtajana välja kuulutatud kuupäevast.

Taotlejal on õigus mitte nõustuda stipendiumikonkursi tulemusega, kui selle läbiviimisel ei ole täiel määral või korrektselt järgitud juhendis toodud protseduuri. 

Viimati uuendatud: 23.11.2021