Rahvuskaaslaste tasemeõppe stipendiumid

Programmi juhend

 

Rahvuskaaslaste õppestipendiumi programmi eesmärk on toetada väliseesti noorte õpinguid Eesti avalik-õiguslikes ülikoolides, riiklikes rakenduskõrgkoolides ja kutseõppeasutustes eestikeelse õppekavaga erialadel.

  • Teistes keeltes õppimist Rahvuskaaslaste programmi raames ei toetata.
  • Valituks osutunud stipendiaatidel tuleb enne õpingute algust sooritada eesti keele eksam. Kui taotleja eesti keel ei ole edukaks õppetööks piisav, alustab ta õpinguid eesti keele intensiivõppe aastast.

 

Stipendiumi raames makstakse elamis- ja sõidutoetust ning kaetakse vajadusel üliõpilase õppekoha maksumus, tervisekindlustus ja elamisloa riigilõiv. Toetuse saamise või mittesaamise otsustab Rahvuskaaslaste programminõukogu.

 

Rahvuskaaslaste õppestipendiumi programmi kontaktisikuks Haridus- ja Noorteametis on Marilyn Fridolin (e-mail: marilyn.fridolin@harno.ee, tel. 699 9397).

Viimati uuendatud: 19.04.2021