Prantsusmaa

Prantsuse Saatkond Tallinnas annab igal aastal välja stipendiumid Eesti üliõpilastele, kes soovivad osaliselt või täies mahus jätkata oma õpinguid Prantsusmaa riiklike kõrgharidusasutuste juures.

Stipendiumid on suunatud:

magistritaseme teise aasta tudengitele, kes omandavad programmi lõppedes magistrikraadi või sellega samaväärse diplomi sõltuvalt vastuvõtvast Prantsusmaa kõrgharidusasutusest;
doktoriõpingute sooritamiseks.

Kandideerimistingimused:

  • kandideerijal on Eesti Vabariigi kodakondsus, määratlemata või muu kodakondsusega üliõpilaste puhul kehtiv Eesti elamisluba;
  • kandideerijal on tunnustatud kõrgkoolidiplom, mis võimaldab tal jätkata õpinguid Prantsusmaa kõrgharidusasutustes;
  • prantsuse keele oskus (v.a juhul, kui vastuvõtvas Prantsusmaa kõrgharidusasutuses toimub õppetöö inglise keeles või kui teadustöö toimub teises keeles ja kandidaadil on olemas prantsuse uurimislabori vastav nõusolek);
  • kandideerija on registreerunud / kavatseb registreeruda Prantsusmaa kõrgharidusasutusse ülalnimetatud õpingute tasemel, alustamaks õpinguid järgneval õppeaastal.

Magistriõpingute stipendium antakse 9-kuuliseks perioodiks ühe õppeaasta jooksul ning seda ei saa pikendada. Magistritaseme kursused algavad tavaliselt oktoobris. Stipendium määratakse oktoobri esimesest kuupäevast ning selle väljamaksmine lõpeb hiljemalt järgneva aasta juunikuu lõpus.

Doktoriõpingute puhul eelistatakse kaasjuhendatavaid uurimistöid (co-direction, cotutelle). Stipendium antakse igal õppeaastal üheks semestriks. Taotlusdokumentides peab olema täpsustatud stipendiumi taotlemise periood (Prantsusmaal viibimise perioodi algus- ja lõppkuupäev vastaval õppeaastal). Stipendium määratakse nimetatud perioodi esimesest kuupäevast.

Doktoriõpingute stipendiumi pikendamiseks järgneval õppeaastal (vastavalt eelarvelistele võimalustele) tuleb esitada taotlus ning doktoritöö juhendaja poolt kinnitatud teadustöö aruanne.

Prantsuse Vabariigi stipendium (u 770 € / kuus magistriõpingute teise aasta ja doktoriõppe üliõpilastele), mis on ette nähtud elamiskulude katteks, kantakse üle otse stipendiaadile. Stipendiaat on kaetud sotsiaalkindlustusega, samuti saab ta kasutada oma staatusega kaasnevaid soodustusi (sh võimalus saada üliõpilasmajutust). Stipendium ei ole ette nähtud õppemaksu katteks ning seda ei saa määrata üliõpilastele, kelle õpingud Prantsusmaal on tasulised.

Stipendiumi taotlemise kord ja ajakava:

Prantsuse Instituut Eestis kuulutab igal aastal välja konkursi, mille käigus täpsustatakse kandideerimistingimusi ja - taotluste esitamise tähtajad. Lisainfot saate Prantsuse Instituudi lehelt ja haridus- ja teaduskoostöö atašeelt Mathilde Bernez meiliaadressil mathilde(at)ife.ee .

Nõutavad dokumendid (prantsuse keeles, ingliskeelse õppe puhul inglise keeles):

  • curriculum vitae;
  • motivatsioonikiri;
  • kõrgeima kõrgkoolidiplomi koopia;
  • Eesti ülikooli tõend ülikoolis õppimise kohta ning programmijuhi soovituskiri;
  • Prantsusmaa ülikooli kinnitus üliõpilase eelregistreerimise kohta (doktorantidel võib olla vastuvõtva uurimis- või teadusasutuse direktori või laborijuhataja kiri);
  • tööandja kiri õppepuhkusele lubamisest, juhul kui kandideerija stipendiumi taotlemise ajal töötab.

Tööandja kirja õppepuhkusele lubamise kohta ja ülikooli eelregisteerimise kinnituse võib esitada ka pärast stipendiumikandidatuuri esitamist.

Sellegipoolest peaks stipendiumitaotleja paralleelselt stipendiumi taotlemise dokumentide esitamisega saatkonda alustama ka registreerimisprotsessi Prantsuse kõrgharidusasutus(te)sse, kus ta õppida soovib. Selleks peab kandideerija võimalikult varakult võtma ühendust teda huvitava magistriõppekava juhi või juhtidega.

Esitatud taotluste alusel tehakse esimene valik.
Lõplik valik tehakse pärast individuaalseid vestlusi, mis toimuvad Prantsuse Instituudis (Kuninga 4) alates aprillikuust.
Kandidaatidele teatatakse lõplik otsus nende taotluse vastuvõtmise, ootele jätmise või tagasilükkamise kohta hiljemalt sama aasta maikuus.
Kandidatuuri vastuvõtmine jõustub lõplikult siis, kui kandidaat on esitanud kinnituse Prantsuse kõrgkooli registreerumise või eelregistreerumise kohta. 

Täpsem informatsioon:  Prantsuse Instituudi veebilehel ja ülikoolidevahelise ja teaduskoostöö atašeelt Pr. Mathilde Bernez'ilt (mathilde(at)ife.ee)

Viimati uuendatud: 04.05.2018