Õpiränne üldhariduses

Üldhariduse valdkonna õpirändeprojektides toetatakse kolme liiki tegevusi haridustöötajatele:

  • praktiline õppimiskogemus töövarjuna, jälgides sihtriigi vastuvõtvas organisatsioonis vastava kolleegi igapäevatööd;
  • haridustöötajate professionaalset arengut toetav koolitus – osalemine täienduskoolituskursusel, koolitusüritusel, konverentsil;
  • õpetamine vastuvõtvas koolis.

Õpiränded peavad olema seotud kooli pikemaajalise arengukava või strateegiaga ja toetama kooli vajadusi.

Iga õpirände tegevuste kestus on 2 päeva kuni 2 kuud, millele lisanduvad maksimaalselt 2 reisipäeva.

Õpirändes saavad osaleda vaid taotleva kooli töötajad.

Täpsemalt on tegevused kirjeldatud programmijuhendi B osas (lk 64-70).

 

Milline asutus saab taotleda õpirändeprojekti üldhariduse valdkonnas?

  • kool

Kooliks loetakse kõiki Eesti Hariduse Infosüsteemi (EHIS) kantud koolieelseid lasteasutusi, põhikoole, gümnaasiume, kutsekoole jne (st asutusi, mis pakuvad ükskõik millisel tasandil – alates alusharidusest kuni keskhariduseni – üld- või kutseharidust).

  • haridusasutuste konsortsium

Konsortsiumi koordinaatoriks peab olema kohalik omavalitsus ning liikmeteks vähemalt 2 Eesti kooli/lasteaeda. Koordinaator esitab taotluse kogu konsortsiumi nimel. 

Üksikisikud taotleda ei saa.

 

Millised on õpirände sihtriigid?

Üldhariduse õpirändeprojektidega on võimalik minna õppima või õpetama kõikidesse Euroopa Liidu liikmes- ja majanduspiirkonna riikidesse ning mõnda kandidaatriiki.

Vaata programmiriikide loetelu.

 

Millised on eraldatavad toetused?

Võimalik on taotleda reisi-, korraldus-, elamiskulude toetust, kursusetasu ja erivajadusega seotud lisatoetust.

Tutvu toetuste määradega.

 

Kuidas toimub õpirändeprojekti taotlemine?

Iga kool saab individuaalselt esitada taotlusvoorus ainult ühe taotluse. Konsortsiumis osaledes on võimalik esitada rohkem taotlusi.

Õpiränne on rahvusvaheline ja toimub vähemalt 2 asutuse koostöös – 1 saatev asutus ja 1 vastuvõttev asutus sihtriigis. Vastuvõtvad asutused ei pea tingimata olema taotluses märgitud, kuid nende nimetamine ja kirjeldamine tõstab projektitaotluse kvaliteeti.

Nõuandeid partneriotsinguks

Projekti kestus on minimaalselt 1 aasta, maksimaalselt 2 aastat ning projekt peab hõlmama lisaks õpirännetele ka eel- ja järeltegevusi. Kestus tuleb valida juba taotlust esitades sõltuvalt projekti eesmärkidest ja planeeritavatest tegevustest. Vaata lähemalt programmijuhendi lisa I (lk 275-277 ingliskeelses, lk 277-279 eestikeelses versioonis).

Taotluse esitamine on elektrooniline:

Taotluse esitamise tehniline kirjeldus ja toetavad materjalid

Taotlusvorm

Taotlustähtaeg

Küsimuste korral võta julgelt ühendust.

Regulaarse info saamiseks liitu hariduskoostöö uudiskirjaga.

Viimati uuendatud: 24.01.2017