Nõuded taotlejale ja stipendiaadile

Stipendiumi võivad taotleda:

  • kesk- või kõrgharidusega noored väliseestlased, kes pole alaliselt Eestis elanud vähemalt viimased 5 aastat;
  • erandkorras konkursi teistele tingimustele vastavad noored, kes on kantud Eesti õppeasutuste õpilaste/üliõpilaste nimekirja taotluse esitamisele eelneva aasta jooksul.

 

Stipendiuminõukogu otsus määrata kandidaadile stipendium ei garanteeri õppekohta kõrgkoolis.

  • Üldjuhul peab kandidaat sooritama sisseastumiseksamid või loomingulised katsed.
  • Kui kandidaat vastab ülikooli kehtestatud nõuetele, immatrikuleeritakse ta tasuta õppekohale. Alates 2013. aasta sügisest on kõigil eestikeelsetel õppekavadel kõrgkoolis täiskoormusega õppima asuvatel tudengitel õigus õppida tasuta. (Haridus- ja Teadusministeeriumi infolehest saab selle kohta täpsemalt lugeda.)

Stipendium määratakse õpingute lõpetamiseni õppekavas ettenähtud nominaalaja lõpuni. Kui kandidaat ei täida sisseastumiseksamid, kaotab ta õiguse stipendiumi kasutamiseks.

 

Stipendiaat peab:

  • e-posti või kirja teel kinnitama sihtasutusele oma soovi Eestisse õppima asuda 10 kalendripäeva jooksul pärast stipendiumi määramisest teavitamist, vastasel juhul antakse stipendium paremusjärjestuses järgmisele kandidaadile;
  • jõudma Eestisse õppeaasta alguseks, vastasel juhul on nõukogul õigus stipendiumi määramine tühistada;
  • sooritama edukalt eesti keele eksami enne õppeaasta algust augustis (kui taotleja eesti keel ei ole edukaks õppetööks piisav, alustab ta õpinguid eesti keele intensiivõppe aastast, mida on võimalik läbida Tartu Ülikooli juures ja mis lõppeb eksamiga);
  • valitud õppeasutusse õppima asuma ja selle nominaalajal lõpetama;
  • täitma vähemalt 75% kohustuslikust õppemahust ja iga semestri lõpus esitama õpitulemuste väljavõtte, vastasel juhul on õigus toetuse maksmine peatada või lõpetada.

 

Kui kool on stipendiaadi õppekavale registreerinud, ei ole valitud eriala enam võimalik muuta. Stipendiaadil on võimalik peale eesti keele intensiivõppe läbimist oma esialgset eriala valikut muuta, lähtudes keele­aastal omandatud oskustest ja keeletasemest ning saadud informatsioonist erialade võimaluste kohta. Eriala valiku muutmise soovist tuleb teada anda sihtasutusele Archimedes hiljemalt 15.aprilliks ja selle peab kinnitama programmi nõukogu.

 

Juhul kui stipendiaat katkestab õpingud või arvatakse ta üliõpilaste nimekirjast välja muul põhjusel kui õppekava täitmine täies mahus või tervislikud või muud temast sõltumatud asjaolud, on õigus stipendiaadilt õppeaastate jooksul makstud stipendium, õppeteenustasu ja sõidu- ning elamistoetus tagasi nõuda.

 

Rahvuskaaslaste programmi nõukogu soovitab stipendiaadil kindlasti pöörduda sihtasutuse Archimedes poole esimeste probleemide või õpinguid takistavate asjaolude ilmnemisel.

Viimati uuendatud: 10.08.2016