Nõuded taotlejale ja stipendiaadile

Stipendiumi võivad taotleda kesk- ja kõrghariduse ning sellele vastava haridusega Eesti päritolu välismaal resideeruvad isikud, kes

  • ei ole alaliselt Eestis elanud vähemalt viimased viis aastat (v.a. juhul kui nad on Eestisse elama asunud õppimise eemärgil taotluse esitamisele eelneva kalendriaasta jooksul),
  • õpivad stipendiumi saamise ajal täiskoormusega eestikeelsel õppekaval.

Stipendiuminõukogu otsus määrata kandidaadile stipendium ei garanteeri õppekohta kõrgkoolis.

  • Üldjuhul peab kandidaat sooritama sisseastumiseksamid või loomingulised katsed.
  • Kui kandidaat vastab ülikooli kehtestatud nõuetele, immatrikuleeritakse ta tasuta õppekohale. Alates 2013. aasta sügisest on kõigil eestikeelsetel õppekavadel kõrgkoolis täiskoormusega õppima asuvatel tudengitel õigus õppida tasuta.
  • Kutseõppes õppivad stipendiaadid võivad õppida riigieelarvelisel või riigieelarvevälisel õppekohal. Riigieelarvelisel kohal õppivate stipendiaatide eest sihtasutus õppeteenustasu ei maksa.

Stipendium määratakse õpingute lõpetamiseni õppekavas ettenähtud nominaalaja lõpuni. Kui kandidaat ei täida sisseastumiseksamid, kaotab ta õiguse stipendiumi kasutamiseks.

 

Stipendiaat peab:

  • e-posti või kirja teel kinnitama sihtasutusele oma soovi Eestisse õppima asuda 10 kalendripäeva jooksul pärast stipendiumi määramisest teavitamist, vastasel juhul antakse stipendium paremusjärjestuses järgmisele kandidaadile;
  • jõudma Eestisse õppeaasta alguseks, vastasel juhul on nõukogul õigus stipendiumi määramine tühistada;
  • sooritama edukalt eesti keele eksami enne õppeaasta algust augustis (kui taotleja eesti keel ei ole edukaks õppetööks piisav, alustab ta õpinguid eesti keele intensiivõppe aastast, mida on võimalik läbida Tartu Ülikooli juures ja mis lõppeb eksamiga);
  • valitud õppeasutusse õppima asuma ja selle nominaalajal lõpetama;
  • täitma vähemalt 75% kohustuslikust õppemahust ja iga semestri lõpus esitama õpitulemuste väljavõtte, vastasel juhul on õigus toetuse maksmine peatada või lõpetada.

Stipendiaadil on võimalik pärast eesti keele intensiivõpet oma esialgset õppekavavalikut muuta üksnes nõukogu nõusolekul. Õppekava muutmise soovist tuleb sihtasutusele esimesel võimalusel teada anda ja selle peab nõukogu kinnitama hiljemalt 15. aprilliks. Kui õppeasutus on stipendiaadi õppekavale registreerinud, ei ole valitud õppekava enam võimalik muuta.

Kui stipendiaat katkestab õpingud muul põhjusel kui õppekava täitmine täies mahus, tervislikud või temast sõltumatud asjaolud, võib sihtasutus stipendiaadilt aastate jooksul makstud stipendiumi ja õppeasutusele makstud õppeteenustasu tagasi nõuda.

Rahvuskaaslaste programmi nõukogu soovitab stipendiaadil kindlasti pöörduda sihtasutuse Archimedes poole esimeste probleemide või õpinguid takistavate asjaolude ilmnemisel.

Viimati uuendatud: 29.03.2017