Nõuded taotlejale

Stipendiumi võib taotleda rakenduskõrgharidusõppe, bakalaureuseõppe, magistriõppe ning bakalaureuse- ja magistriõppe integreeritud õppe üliõpilane, kui ta vastab järgmistele tingimustele:

  • on elanud/elab asenduskodus1 või on viibinud/viibib perekonnas hooldamisel2;
  • on Eesti kodanik või viibib Eestis pikaajalise elaniku või tähtajalise elamisloa või alalise või tähtajalise elamisõiguse alusel
  • õpib täiskoormusega õppes;
  • on kõrgkooli immatrikuleeritud hiljemalt kolm aastat pärast keskhariduse omandamist või jätkab õppimist magistriõppes hiljemalt 12 kuud pärast rakenduskõrgharidusõppe või bakalaureuseõppe lõpetamist;
  • ei viibi akadeemilisel puhkusel.

 

 

1 Asenduskodu või lastekodu - nõuetele vastav koht, kus osutatakse asenduskoduteenust (lapsele tema põhivajaduste rahuldamiseks peresarnaste elutingimuste võimaldamine, turvalise ja arengut soodustava elukeskkonna loomine ning tema ettevalmistamine võimetekohaseks toimetulekuks täiskasvanuna)

2 Hooldamine perekonnas on isiku hooldamine sobivas perekonnas, kelle liikmete hulka ta ei kuulu ning toimub valla- või linnavalitsuse ja hooldamisele võtja vahel sõlmitud kirjaliku lepingu alusel.

Viimati uuendatud: 17.08.2016