Lepingu sõlmimine ja aruandlus

Enne õpirännet edastab kõrgkool stipendiaatide andmed sihtasutusele Archimedes kuu 10-ndaks kuupäevaks. Sihtasutus võtab stipendiaatidega ühendust ning stipendiaat täidab taotlussüsteemis (www.archimedes.ee/taotlused), õpirände andmiku ning esitab vajalikud õpirände dokumendid:

  • ürituse programm või individuaalse töö plaan;
  • üritusele registreerumise kinnitus või kutse;
  • ürituse osavõtutasu arve või tõendav dokument, kui osavõtutasu on juba tasutud, siis maksmist tõendav dokument.

Peale esitatud dokumentide läbi vaatamist koostab SA Archimedes kontaktisik stipendiumi suurust ja kasutamise tingimusi sätestava lepingu. Stipendiumi ettemakse tehakse peale lepingu sõlmimist.

Peale õpirännet tuleb sihtasutusele esitada stipendiumi kasutamist tõendavad dokumendid:

  • Vastuvõtja / korraldaja asutuse poolt väljastatud kinnituskiri millel on õpirändel viibimise aeg kuupäevaliselt välja toodud;
    Kui on individuaalne töö, siis on samuti vaja esitada vastuvõtvast asutusest, eelpool nimetatud tingimustele vastav kinnituskiri.
    Kinnituskiri on kõige tähtsam dokument!
  • Kui taotlusega on esitatud ürituse programmi esialgne versioon, tuleb pärast õpirännet esitada lõplik programm.
  • Kui on taotletud osavõtutasu, tuleb esitada osavõtutasu arve ja maksmist tõendav dokument (ei pea uuesti esitama, kui on esitatud juba taotlemisel). 

Stipendiumi kasutamist tõendavad dokumendid tuleb esitada 15 päeva jooksul peale õpirändelt saabumist.
Paberil dokumendid palume saata postiga või tuua SA Archimedes Tartu kontorisse:
Dora Pluss koordinaator, SA Archimedes, Väike-Turu 8, Tartu 51013. 

Elektroonilised dokumendid palume esitada Archimedese kodulehe vormi kaudu (http://archimedes.ee/tegevus/dokumendi-saatmine/).

Kodulehe kaudu dokumente edastades palun märksõnana dokumendi pealkirjas kajastada: "Dora Pluss T 1.1" ja teie enda nimi.

Dora Pluss lühiajaliste õpirännete toetuste kontaktisikuks sihtasutuses Archimedes on Marge Teder (e-mail: marge.teder@archimedes.ee, tel. 730 0121).

Viimati uuendatud: 06.11.2017