Lepingu sõlmimine

Hiljemalt lepingu sõlmimise ajaks tuleb taotlejal esitada vastuvõtva ülikooli poolt väljastatud vastuvõtmist kinnitav tõend.

Stipendiumi saajatega sõlmib Sihtasutus Archimedes üldjuhul 6 nädalat enne õpingute algust lepingu, mis sätestab stipendiumi suuruse ja kasutamise korra. Lepingu tingimused lähtuvad programmi juhendist.

Iga-aastane stipendium makstakse välja kahe osamaksena:

  • esimene osamakse, mis sisaldab 50% õppeaasta stipendiumist, kantakse üle hiljemalt üks kuu enne sügissemestri õpingute algust, välja arvatud juhul, kui selleks ajaks ei ole väliskõrgkooli vastuvõtmise kinnitus esitatud või stipendiumileping sõlmitud;
  • teine osamakse kantakse üle veebruaris, peale vahearuande esitamist ja sihtasutuse poolt kinnitamist.

Sihtasutus teeb järgneva osamakse vaid juhul, kui stipendiaadi kohustused on täidetud ja edasijõudmine õpingutes on tõendatud.

Viimati uuendatud: 27.02.2018