Leping ja aruandlus

TÄHELEPANU: alates 1. augustist 2020 on programmi tegevused viidud Haridus- ja Noorteametisse. Ajakohast infot leiate ameti kodulehelt. Siinse lehekülje infot enam ei uuendata.

 

Lepingu sõlmimine ja stipendiumi väljamaksmine

Haridus-ja Noorteamet sõlmib üldjuhul üks kuu enne välisõpingute algust stipendiaadiga lepingu, mis sätestab stipendiumi suuruse ning kasutamise tingimused. Hiljemalt lepingu sõlmimise hetkeks tuleb stipendiaadil esitada lõplik vastuvõtmist kinnitav dokument (kui seda ei esitatud taotlemise ajal). Enne lepingu sõlmimist võib amet kontrollida skaneeritud kujul esitatud dokumentide originaale.

Stipendium kantakse stipendiaadi arveldusarvele hiljemalt 14 päeva enne välisõpingute algust, kuid mitte enne stipendiumilepingu allkirjastamist.

Juhul kui stipendiaat ei saa stipendiumi määramise aastal õpinguid väliskõrgkoolis alustada, võib ta stipendiumit kasutada õpinguteks samal erialal ja ülikoolis järgmisel aastal. Sellisel juhul tuleb välisülikooli vastuvõtmist kinnitavad dokumendid esitada uuesti. 

Aruandlus

Esimese õppeaasta lõpul, kuid mitte hiljem kui stipendiumi maksmisele järgneva aasta 1.septembril tuleb stipendiaadil esitada ametile kinnituskiri või õppetulemuste väljavõte väliskõrgkoolis õppimise kohta. Dokument tuleb esitada elektroonilise taotlussüsteemi kaudu. 2020. aastal ja hiljem stipendiumi saanud peavad täitma taotlussüsteemis aruande vormi ning lühidalt kirjeldama oma esimest õppeaastat väliskõrgkoolis. 

Pärast väliskõrgkooli lõpetamist esitab stipendiaat 3 kuu jooksul ametile koopia lõpetamist tõendavast dokumendist. Koopia tuleb saata skaneerituna e-posti teel stipendiumite ja toetuste büroo spetsialistile.

 

Viimati uuendatud: 23.11.2021