Kutseõppes osalevate õpilaste praktika

Erasmus+ õpirändeprojektiga saab välispraktikale saata:

  • kutseõppe tasemeõppe õpilasi (ka töökohapõhises õppes osalejad);
  • kutseõppeasutuse lõpetanuid, kelle praktikaperiood jääb 12 kuu sisse kooli lõpetamisest arvestades.

Termin “praktika” tähistab siin perioodi, mille praktikant veedab välisriigis saatva ja vastuvõtva asutuse eelneva koostöökokkuleppe alusel kombineeritult õppides ja töötades.

Praktika toimub

  • ettevõttes või sarnases sobivas organisatsioonis;
  • kutseõppeasutuses, kusjuures osa õppest peab kindlasti toimuma ettevõttes või muus sobivas organisatsioonis.

Välispraktika toetab õpilasi õpitava kutse omandamisel ja edendab nende isiklikku arengut. Võimalus saada turvatud erialane töökogemus välismaal toob rohkem noori kutseõppeasutustesse ja parandab nende hilisemaid karjääriväljavaateid.

Õpilaste praktika korraldamisel on soovitatav järgida ECVETi põhimõtteid. ECVET on ühtsetel alustel toimiv tehniline raamistik, mis lihtsustab õppijate ja kutset taotlevate isikute poolt erinevates õpikeskkondades omandatud ja hinnatud õpiväljundite ülekandmist, tunnustamist ja kogumist.

ECVETi selgitavad materjalid ja dokumendid.
 

Minimaalne praktika kestus on 2 nädalat (st 10 praktika tööpäeva) ja maksimaalne 12 kuud, millele lisanduvad maksimaalselt 2 reisipäeva.

Täpsemalt on tegevused kirjeldatud programmijuhendis (vt ingliskeelse juhendi lk 52-63 ja 276-280).

ErasmusPRO on poliitiline initsiatiiv, millega loodetakse tõsta Erasmus+ pikaajalises õpirändes (3-12 kuud) viibivate kutseõpilaste ja äsja kutsekooli lõpetanute arvu. Idee algatajaks on Euroopa Parlament koos ettevõtete ja teiste kutsehariduse sidusrühmadega. Eesmärgiks on tõsta kutsehariduse kvaliteeti ja atraktiivsust ning toetada kutseõpilaste tööhõivet läbi pikaajalise tööpraktika välisriigis.

Keeleõpe

Õpilane peab olema võimeline välispraktikal aktiivselt ning tulemuslikult osalema. Õpilaste keelelise ettevalmistuse eest vastutab saatev kool, korraldades nii keeletaseme hindamist kui vajadusel täiendavat keeleõpet.

Online Linguistic Support (OLS)

OLS pakub Erasmus+ õpirändes osalejatele võimalust hinnata oma oskusi võõrkeel(t)es, mida nad hakkavad kasutama välismaal õppimiseks ja töötamiseks. Lisaks sellele saavad valitud osalejad võtta osa veebipõhisest keelekursusest, et oma oskusi parandada.

OLS-i saab kasutada 19-päevaste ja pikemate õpirännete ettevalmistuseks. Saadaolevate keelte kohta saab infot OLS kodulehelt.

Rohkem teavet keeleoskuse hindamise kohta
Rohkem teavet keelekursuste kohta

ols-logo-1 Perso_02

Viimati uuendatud: 28.01.2020