Koolidevahelised koostööprojektid

2020. aasta taotlusvooru info

Koolidevahelistes koostööprojektides (projektitüübi kood: KA229) saavad Euroopa riikide koolieelsed lasteasutused, üldhariduskoolid, kutsekoolid ja huvikoolid teha rahvusvahelist koostööd ühist huvi pakkuval teemal üldhariduse valdkonnas. Koostöö võimaldab leida lahendusi kitsaskohtadele üldhariduses, jagada ja vahetada kogemusi, õppida kolleegidelt, kaasata õpilasi ning muuta koolielu seeläbi mitmekesisemaks ja suurendada õppeasutuse rahvusvahelise koostöö võimekust.

Kes osalevad?

Eesti Hariduse Infosüsteemi (EHIS) kantud koolieelsed lasteasutused, põhikoolid, gümnaasiumid, kutsekoolid, huvikoolid (st asutused, mis pakuvad ükskõik millisel tasandil – alates alusharidusest kuni keskhariduseni – üldharidust).

Välispartnerite valimisel on oluline, et asutus kontrollib oma koduriigi Erasmus+ agentuurist (National Agency) üle, kas asutusel on õigus koolidevahelises koostööprojektis osaleda.

Millised riigid?

Koostööd saab teha järgmiste programmiriikidega: Euroopa Liidu liikmesriigid, Türgi, Liechtenstein, Norra, Island, Põhja-Makedoonia, Serbia.

Koostööpartnerite arv?

Ühes projektis osaleb 2-6 kooli vähemalt kahest erinevast programmiriigist.

Projektide kestus?

Projektid kestavad üldjuhul 12-24 kuud.

Erandjuhul, kui projekt sisaldab pikaajalist õpilaste õpirännet (2-12 kuud partnerkoolis õppimist), võib kestus ulatuda kuni 36 kuuni.

Tegevuste algus?

Varaseim võimalik projekti algus on 1. september 2020.

Asutuse omaosalus?

Asutuse omaosaluse määr puudub. Projektile eraldatakse projekti jooksul 80% toetusest. Ülejäänud 20% kantakse toetusesaajale pärast projekti lõppemist ja lõpparuande heakskiitmist. Kuid arvestama peab, et toetus ei pruugi alati katta kõiki ettetulevaid kulutusi.

Eelarve?

Maksimumtoetus ühele projektis osalevale koolile on 16 500 eurot aastas, millele võivad lisanduda osaleja(te) erivajaduse ning erandjuhtumitel ka suurte reisikuludega seotud erikulud.

Toetuse arvutamise näide: 5 kooli osaleb 16 kuud kestvas projektis

16 500 eurot kooli kohta aastas -> 1375 eurot kooli kohta kuus
Maksimumtoetus = 5 kooli x 16 kuud x 1375 eurot = 110 000 eurot

Sellest summast kulub projekti juhtimise ja elluviimise kulutusteks 24 000 eurot
(koordineeriv kool 500 x 16 = 8000 eurot ja 4 partnerkooli 4 x 250 x 16 = 16 000 eurot)

Ülejäänud summa (86 000 eurot) on võimalik kulutada mobiilsustele, jagades seda osalevate koolide vahel vastavalt projekti eesmärkidele ja vajadustele. 

Maksimumtoetuse taotlemine ei ole kohustuslik, taotleda tuleb toetust, mille suurus on kooskõlas projekti eesmärkide ja vajadustega.

Lubatud kulud?

Toetus võib katta järgmised kulud:

  • projekti tegevuskulud (nt kohalikud tegevused, koostöös loodud tulemused ja nende levitamine jne);

  • mobiilsuses osalevate õpetajate, töötajate, õpilaste ja neid saatvate koolitöötajate reisi-, elamis- ja muud mobiilsusega seotud kulud.

Mobiilsuse võimalused projektis:

Õpilasgruppide vahetuses (short-term exchanges of groups of pupils) kestusega 3 päeva kuni 2 kuud saavad eri riikide õpilased projekti eesmärkidega seotud teemadel koos töötada. See annab õpilastele rahvusvahelise õppimise kogemuse, mille tulemusena nad mõistavad paremini kultuuridevahelisi erisusi, arendavad keeleoskust ja sotsiaalseid- ning kodanikupädevusi.

Töötajate koolitustegevused (short-term joint staff training events) kestusega 3 päeva kuni 2 kuud annavad kooli/koolieelse õppeasutuse personalile võimaluse koos töötada rahvusvahelises seltskonnas, jagada teadmisi ja kogemusi, viia läbi ühiseid koolitusi, õppekäike vms.

Pikaajaline õpilaste õpiränne (long term pupil mobility) annab võimaluse vähemalt 14-aastasel õpilasel õppida 2-12 kuud mõnes partnerkoolis ja elada peres.

Töötajate pikaajaline õpetamis- või koolitustegevus (long term teaching or training assignment) annab osalejale võimaluse veeta pikem periood (2-12 kuud) partnerkoolis õpetades, õppides või näiteks töövarjuks olles.

Loe täpsemalt õpilaste ja töötajate mobiilsuse kohta.

Projektide läbiviimisel soovitame kasutada eTwinningu võimalusi (www.etwinning.net).

Taotluse esitamine?

Taotluse esitab projekti koordinaator ehk juhtpartner oma koduriigi Erasmus+ agentuurile (Eestis Sihtasutus Archimedes).

Taotluse esitamise tähtaeg on 23. aprill 2020 kl 13.00 Eesti aja järgi.

Taotlusvorm täidetakse online-keskkonnas, täpsem info taotlemise kohta siin!

Veel infoks?

Sama partnerite koosseis võib esitada ühes taotlusvoorus ühe KA2 taotluse. Kool/koolieelne lasteasutus saab esitada taotluse või osaleda korraga nii õpirändeprojektis (KA1) kui ka koostööprojektis (KA2).

Lisaks koolidevahelisele koostööprojektile on üldhariduskoolidel ja koolieelsetel lasteasutustel võimalik osaleda ka teist tüüpi strateegilise koostöö projektides, kuhu on kaasatud erinevad asutused (kutsekoolid, kõrgkoolid, ettevõtted, kohalikud omavalitsused, kultuuriasutused, vabaühendused jne). 

Toetatud projektidega on võimalik lähemalt tutvuda Erasmus+ Projektitulemuste andmebaasis.

Viimati uuendatud: 17.03.2020