Karjääriteenuste võrgustikukonverents

Karjääriteenuste võrgustikukonverents

Julge hüpe tundmatusse? 8.-9.01.2020

Asukoht: Nordic Hotel Forum, Viru väljak 3, Tallinn

Sihtasutus Archimedes, Eesti Töötukassa, SA Innove ja Eesti Karjäärinõustajate Ühing korraldasid karjääriteenuste võrgustikukonverentsi “Julge hüpe tundmatusse?”, et jagada kogemusi Eestist ja välismaalt ning koostöös leida vastuseid kesksele küsimusele - kuidas muutunud olukorras parimal moel õpilast toetada ning valmistada teda ette elukestvaks õppeks ja astumiseks tööturule. Esimesel päeval, 8. jaanuaril,  õpiti rahvusvahelistelt ekspertidelt ja arutleti meie strateegiliste valikute üle Eestis. Teisel päeval, 9. jaanuaril, keskenduti praktikatele. Lisaks Eesti praktikutele olid oma kogemusi jagamas eksperdid OECDst, Austriast, Maltalt, Soomest ja Slovakkiast. 

Karjääriteenuste võrgustikukonverentsist toimus otseülekanne, vt eesti keeles ja inglise keeles.

 

Päevakava

8. jaanuar

Päeva juhtis Maria Jürimäe.

9.00 Registreerimine

9.30 Sissejuhatus

9.45 Miks pole karjääriteenused kunagi olnud nii olulised? Anthony Mann (PhD) on Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) poliitika vanemanalüütik, kes keskendub täna oma töös karjääriteenustele. Toetudes kogu maailmas leiduvatele andmetele uuritakse tema töös, kuidas kujunevad noorte karjäärisoovid, milline on nende mõju hariduse ja tööhõive tulemustele ning kuidas saab karjääriteenuste sekkumisi kõige tõhusamalt rakendada.

10.30 Võimaluste arutelu: kogemuste ja soovituste koondamine

11.00 Sirutuspaus

11.15 Karjääriteenuste uus mõtestamine Raimo Vuorinen (PhD) töötab Soome haridusuuringute instituudi projektijuhina. Aastatel 2007-15 oli ta Euroopa Karjääriteenuste Poliitika Võrgustiku (ELGPN) koordinaator. Võrgustik abistas Euroopa Liidu liikmesriike ja Komisjoni karjääriteenuste alase koostöö edendamisel nii haridus- kui ka tööhõivesektoris. Tema teadusuuringud keskenduvad tõenduspõhise karjääriteenuste poliitika väljatöötamisele, samuti info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kasutamine nõustamisel. Ta on Rahvusvahelise Karjääriteenuste Avaliku Poliitika Arenduskeskuse (ICCDPP) juhatuse esimees.

12.00 Probleemide arutelu: kogemuste ja soovituste koondamine 

12.30 Vahekokkuvõtted

13.00 Lõuna

14.00 Ennastjuhtiv inimene 2035 Haridus- ja teadusministeeriumi asekantsler Kristi Vinter-Nemvalts (PhD) annab ülevaade hetkeseisust, kuidas on  kajastatud karjääriteenused haridus- ja noortevaldkonna strateegiates ning milline on karjääriteenuste roll selle visiooni elluviimisel.

14.20 Paneel: Eesti 2035 ja karjääriteenuste roll selle elluviimisel (Osalejad Ada Tamme Ülenurme Gümnaasiumist, Anna Gramberg Karjäärinõustajate Ühingust, Kristi Vinter-Nemvalts Haridus- ja Teadusministeeriumist, Mait Palts Kaubandus- ja Tööstuskojast, Marcus Ehasoo Õpilasesinduste Liidust, Meelis Paavel Töötukassast; arutelu juht on Hanno Tomberg Sihtasutusest Archimedes)

15.00 Lahenduste arutelu: kogemuste ja soovituste koondamine

15.30 Päeva kokkuvõtted

16.00 Päeva lõpp

9. jaanuar

9.00 Esimese päeva kokkuvõtted ja teise päeva sissejuhatus

9.30 1. õpitubade sessioon (A, B ja C toimuvad samaaegselt)

 • 1A IBOBB – karjääriõpe Austria koolides  Õpitoa läbiviijad on Prof.in Margit Pichler, MA, BEd, Austria Pedagoogilisest Kõrgkoolist ja Markus Krug. Õpitoas keskendutakse karjääriõppele ning -nõustamiskogemusele Austria koolides.
 • 1B Karjäärinõustamise praktikad ülikoolis Õpitoa läbiviijad Tartu Ülikooli nõustamiskeskuse juhataja Kristel Lään-Saarik ja Tallinna Tehnikaülikooli karjäärinõustamise spetsialist Monika Sutrop. Õpitoas antakse ülevaade karjäärinõustamise olemusest ja praktikatest Tartu Ülikoolis ja Tallinna Tehnikaülikoolis, sh tutvustada üliõpilase profiili ja peamisi karjäärinõustaja poole pöördumise põhjuseid, jagada parimaid praktikaid ning arutleda koostööpunkte teiste õppetasemete/valdkondade karjäärispetsialistidega.
 • 1C Piilupardid infomerel Õpitoa läbiviijad karjääriinfo spetsialist Kadri Haavandi ja karjäärinõustaja Silja Lilles-Sula Eesti Töötukassast. Õpitoas jagatakse Eesti Töötukassa karjäärispetsialistide kogemusi õpilaste teadlike haridus- ja tööalaste valikute toetamisel. 

10.50 Energiapaus ja õpitubadesse jagunemine

11.20 2. õpitubade sessioon

 • 2A Karjäärinõustamise õpe ja arendamine Malta näitelÕpitoa läbiviijad karjäärinõustaja Dorianne Gravina St. Ignatius Kolledžist ja Stephen Camilleri, nõustaja ja Malta ülikooli lektor. Õpitoa eesmärk on jagada osalejatega Malta kogemust karjääriteenuste arendamisel.
 • 2B  Rahvusvaheline õpi- ja tööränne Õpitoa läbiviijad on Eures valdkonna spetsialistid Marta Traks ja Monika Toiger Eesti Töötukassast, kogemustega õpirändaja Aleksander Traks ning YFU (Youth For Understanding) Eesti esindajatena Johanna Viik ja Kadri Eensalu. Õpitoas tutvustatakse e-kursuse „Multikultuursus, õpi- ja tööränne“ kogemust, tuuakse osalejateni praktilisi lugusid õpilastelt ning läbi simulatsiooni astutakse õpirändehuvilise õpilase kingadesse.
 • 2C Eneseteadlikuks karjääri kujundajaks kutsekoolist?! Õpitoa läbiviijad on Sihtasutusest Innove: Katrin Kivisild, ettevõtlusõppe programmi Edu ja Tegu programmijuht ja kutsehariduse peaspetsialist Virve Kinkar. Õpitoa eesmärk on tutvustada uusi võimalusi karjääri kujundamise pädevuste koostöiseks arendamiseks kutsehariduses.

12.40 Kerge lõuna

13.40 3. õpitubade sessioon

 • 3A Lifeology - talendikate gümnaasiumiõpilaste toetamine Slovakkias Õpitoa viivad läbi koolitaja ja treener, mitme ettevõtte juht, meetodi Lifeology väljatöötaja Henrieta Holúbeková, haridusvaldkonna nõustaja ja mentor, mitme ettevõtte asutaja Pavol Markovic ja Lifeology Teen akrediteeritud mentor Barbara Baisova. Õpitoas tutvustatakse Lifeology meetodi põhimõtteid ja kasutajakogemust Slovakkias.
 • 3B Küsi ja Sulle antakse Õpitoa läbiviijad karjäärispetsialistid Kerli Valgma ja Lili Saksing Eesti Töötukassa Raplamaa osakonnast. Eesmärk on jagada Töötukassa karjäärispetsialistide kogemusi grupinõustamisest teemal „Tuleviku kujundamise oskused“.
 • 3C Millise õppevaraga toetada õppija toimetulekut Euroopa tööturul?  Õpitoa läbiviijad on Heli Oruaas Kutsekojast, Tiiu Laan Tartu Tamme Koolist ja Kersti Kivirüüt Innovest. Õpitoas tutvustatakse SA Kutsekoja õppevara üldhariduskoolidele ning praktilist karjääriteenuste korraldust Tartu Tamme kooli näitel. Õpitoas analüüsitakse, kuidas tõhusamalt toetada üldhariduskoolis õpilaste toimetulekut Euroopa tööturul. 

15.00 Sirutuspaus ja liikumine suurde saali

15.15 Kokkuvõtted

16.00 Konverentsi lõpp

 
Eesmärk:
 • rikastada osalejate teadmisi praktikatest nii Eestist kui välismaalt;

 • koondada soovitusi praktikutele, poliitika kujundajatele ja valdkonna arendajatele.

 

 

Praktika õpitoa nimetus, läbiviijad, eesmärk ja õpiväljundid

1A

IBOBB – karjääriõpe Austria koolides, Prof.in Margit Pichler, MA, BEd, Austria Pedagoogiline Kõrgkool

Õpitoas keskendutakse karjääriõppele ning -nõustamiskogemusele Austria koolides.

Õpitoas osaleja:

 • mõistab Austrias karjääriõppe mudelist (IBOBB) põhimõtteid;

 • loob, kasutades holistic pattern mining meetodit, kriteeriumid ja eesmärgid, mis võimaldavad suurendada karjääriteenuste tähtsust koolis;

 • jagab oma kogemust ja selgitab välja kõige väärtuslikumad soovitused õpitoas omandatu integreerimiseks karjääriteenuste praktikasse Eestis. 

1B

Karjäärinõustamise praktikad ülikoolis, Kristel Lään-Saarik, Tartu Ülikooli nõustamiskeskus ja Monika Sutrop, Tallinna Tehnikaülikool

 Eesmärk on anda ülevaade karjäärinõustamise olemusest ja praktikatest Tartu Ülikoolis ja Tallinna Tehnikaülikoolis, sh tutvustada üliõpilase profiili ja peamiseid karjäärinõustaja poole pöördumise põhjuseid, jagada parimaid praktikaid ning arutleda koostööpunkte teiste õppetasemete/valdkondade karjäärispetsialistidega.

Õpitoas osaleja:

 • omab ülevaadet karjäärinõustamise olemusest ja üliõpilast toetavatest tegevustest ülikoolis;

 • omab ülevaadet üliõpilase profiilist ja nõustamisvajadusest;

 • praktiseerib väärtuste käsitlust ettevõtluses;

 • selgitab välja kõige väärtuslikumad soovitused edaspidiseks.

1C

Piilupardid infomerel, Kadri Haavandi ja Silja Lilles-Sula,  Eesti Töötukassa

Eesmärgiks on jagada Töötukassa karjäärispetsialistide kogemusi õpilaste teadlike haridus- ja tööalaste valikute toetamisel. 

Õpitoas osaleja:

 • mõistab, kuidas vahendada hariduse, tööturu ja elukutsetega seotud teemasid ning luua nende omavahelisi seoseid;

 • teab, kuidas toetada õpilasi infootsingul, infoallikate hindamisel, info tõlgendamisel;

 • selgitab välja kõige väärtuslikumad soovitused edaspidiseks.

2A

Karjääriteenuste arendamine Malta näitel, Dorianne Gravina, St. Ignatius Kolledž ja Stephen Camilleri, Malta ülikool

Õpitoa eesmärk on jagada osalejatega Malta kogemust karjääriteenuste arendamisel.

Õpitoas osaleja:

 • tunneb Malta karjääriõppe ja nõustamisprotsessi raamistikku, mis hõlmab endas terviklikku lähenemist planeerimisest, disainist kuni rakendamiseni;

 • teab Malta praktikaid, mida kasutada õpilastega töös;

 • selgitab välja, mil viisil on selle mudeli kasutamine võimalik Eestis.

2B

Rahvusvaheline õpi- ja tööränne, Marta Traks ja Monika Toiger, Eesti Töötukassa, Margit Rammo, SA Archimedes, Johanna Viik, YFU Eesti ja Aleksander Traks.

Eesmärk on tutvustada e-kursuse „Multikultuursus, õpi- ja tööränne“ kogemust, tuua osalejateni praktilisi lugusid õpilastelt ning läbi simulatsiooni astuda õpirändehuvilise õpilase kingadesse.

Õpitoas osaleja:

 • saab teadmisi, kuidas Eures ja Euroguidance karjäärispetsialiste toetavad;

 • mõistab õpi- ja töörände tähtsust ja selle potentsiaali karjääri kujundamisel;

 • mõtestab õpirändega seotud küsimusi;

 • selgitab välja kõige väärtuslikumad soovitused edaspidiseks.

2C

Eneseteadlikuks karjääri kujundajaks kutsekoolist?! Katrin Kivisild ja Virve Kinkar, SA Innove

Õpitoa eesmärk on tutvustada uusi võimalusi karjääri kujundamise pädevuste koostöiseks arendamiseks kutsehariduses. Õpituba on mõeldud kõigile huvilistele, eriti ootame üldhariduskoolide õpetajaid ja karjäärinõustajaid. 

Õpitoas osaleja:

 • omab ülevaadet karjääri- ja ettevõtlikkusõppe lõimimisest uue üldoskuste mooduli raames (miks ja kuidas?);

 • omab ülevaadet kutsevaliku õppest (kellele? miks? kuidas?) ja koostöövõimaluste paljususest kutsevalikuõppe rakendamisel;

 • praktiseerib õpitee kavandamist;

 • selgitab välja kõige väärtuslikumad soovitused edaspidiseks.

3A

Lifeology - talendikate gümnaasiumiõpilaste toetamine Slovakkias, Henrieta Holúbeková, Pavol Markovic ja Barbara Baisova, Lifeology haridusprogramm

Õpitoas tutvustatakse Lifeology meetodi põhimõtteid ja kasutajakogemust Slovakkias, sh 

Õpitoas osaleja:

 • saab teadmisi Lifeology programmi põhimõtetest ja kasutajakogemustest Slovakkias;

 • mõtestab ja praktiseerib era- ja tööelu tasakaaluks vajalikke oskuseid;

 • selgitab välja kõige väärtuslikumad soovitused edaspidiseks.

3B

Küsi ja Sulle antakse, Kerli Valgma ja Lili Saksing, Eesti Töötukassa

Eesmärk on jagada Töötukassa karjäärispetsialistide kogemusi grupinõustamisest teemal „Tuleviku kujundamise oskused“.

Õpitoas osaleja:

 • oskab toetada lõpuklassi õpilasi ja lapsevanemaid nii, et nad teavad karjääri kujundamise mõistet, mõistavad karjääri kujundamise tähtsust tulevikuvaates, on teadlikumad üksteise mõtetest ja eesmärkidest, soovivad ja julgevad omavahel karjääriteemadel arutleda ning lapsevanemad on teadlikud viisidest ja võimalustest, kuidas toetada oma last tulevikuplaanide tegemisel;

 • selgitab välja kõige väärtuslikumad soovitused edaspidiseks.

3C

Millise õppevaraga toetada õppija toimetulekut Euroopa tööturul? Heli Oruaas, SA Kutsekoda, Kersti Kivirüüt, SA Innove ja Tiiu Laan, Tartu Tamme Kool

Õpitoas tutvustatakse SA Kutsekoja õppevara üldhariduskoolidele ning praktilist karjääriteenuste korraldust Tartu Tamme kooli näitel. Õpitoas analüüsitakse, kuidas tõhusamalt toetada üldhariduskoolis õpilaste toimetulekut Euroopa tööturul. 

Õpitoas osaleja:

 • mõistab Europassi ja kvalifikatsiooniraamistiku käsitlemise vajalikkust üldhariduskooli karjääriõppes;

 • teab, milline õppevara aitab õpilast ette valmistada Euroopa tööturuks;

 • selgitab välja kõige väärtuslikumad soovitused edaspidiseks.

 

Osalejate nimekiri 8. jaanuaril (lk.1-3) ja 9. jaanuaril (lk. 4-6)

Lisainfo: Margit Rammo, Euroguidance programmi juht

margit.rammo@archimedes.ee    tel: 51 83 707

Viimati uuendatud: 16.01.2020