Järeldoktorantuuri stipendiumid

Stipendiumiprogrammi sihtrühmaks on taotlemise hetkel kuni 35-aastased noored teadlased (sündinud 01.01.1980 või hiljem), kellel ei ole doktorikraadi saamisest möödas rohkem kui 5 aastat. Kandidaadil peab olema omandatud doktorikraad. Stipendiumi kestuseks on maksimaalselt 12 kuud.

 

Stipendium

Stipendium koosneb õppemaksust (va EPFL ), elamistoetusest 3500 CHF kuus. Reisikulud tuleb katta stipendiaadil.

Nõutavad dokumendid

Dokumendid tuleb esitada neljas eksemplaris (kolm originaali + üks tavaline koopia) inglise, saksa, itaalia või prantsuse keeles:

  • taotlusvorm (vorm – täita elektroonselt, printida, allkirjastada ja lisada pildid);
  • CV;
  • motivatsioonikiri;
  • uurimistöö plaan (vorm);
  • vastuvõtva professori nõusolek juhendamiseks;
  • 2 soovituskirja erialaprofessoritelt (vorm);
  • saadud diplomite ja hinnetelehtede koopiad (kinnitatud koopiad välja andnud asutuse poolt) ning nende notariaalselt kinnitatud tõlked (vt näidis1 ja näidis2);
  • tervisetõend (vorm);
  • passikoopia isikuandmetega lehest.

Kõik nõutud dokumendid peavad olema inglise, saksa, itaalia või prantsuse keeles või tõlgitud ühte nendest keeltest. Tõlked peavad olema kinnitatud notariaalselt.Dokumendid peavad olema esitatud ülaltoodud järjekorras, kokku 3 originaaldokumentide komplekti ja 1 komplekt koopia. Dokumente ei tohi klammerdada. Kõik dokumendid peavad olema välja prinditud, käsitsi kirjutatud dokumente ei aktsepteerita. Puudulikult või ebakorrektselt vormistatud stipendiumitaotlusi vastu ei võeta.

 

Dokumentide esitamine

Dokumendid peavad jõudma 13. novembriks 2015 aadressile:
Märksõna: “Šveits”
Hariduse rahvusvahelistumise agentuur
Sihtasutus Archimedes
Koidula 13A
10125 TALLINN

Viimati uuendatud: 17.08.2016