Hindamine

Mis juhtub taotlusega pärast esitamist?

 

Taotluse kättesaamise kinnitus

Kui taotlus on esitatud, siis tuleb mõnda aega oodata. Sellel ajal tegutseb taotlusega SA Archimedes. Mõne aja pärast saadetakse taotluse kättesaamise kinnitus ning teatatakse taotluse number.

 

Tehniline kontroll

Esmalt tehakse taotlustele tehniline kontroll ning kui sellel puudub näiteks mõni nõutud lisa või on vaja täpsustada allkirjastanud isiku allkirjaõigust, siis küsitakse seda pärast taotlustähtaega ja antakse võimalus tehniline puudus kõrvaldada. Kui puudus jääb kõrvaldamata, siis projekt tehnilisest kontrollist kaugemale ei jõua ning seda pole võimalik toetada.

 

Hindamine

Tehnilise kontrolli edukalt läbinud taotlused edastatakse ekspertidele, kes taotlusi sisuliselt hindama hakkavad. Hindamisel lähtuvad nad programmijuhendis paika pandud hindamiskriteeriumitest ning hindavad projekti 100 palli skaalal. Toetada saab ainult neid projekte, mis koguvad vähemalt 60 punkti 100-st ning igas kategoorias vähemalt 50% maksimaalsest võimalikust punktide arvust.

Tutvu ka taotluste hindaja juhendiga.

 

Otsus

Kui eksperdid on taotlustele hinnangud andnud, koguneb Erasmus+ haridusvaldkonna valikukomisjon, kes teeb sõltumatutele eksperthinnangutele tuginedes agentuurile ettepaneku, milliseid projekte toetada ja milliseid mitte. Rahastusotsuse teeb valikukomisjoni ettepaneku alusel SA Archimedes juhatuse esimees.

 

Lepingute sõlmimine

Peale rahastusotsuse kinnitamist teatatakse kõigile taotlejatele otsusest kirjalikult. Kui otsus oli projekti toetada, sõlmib SA Archimedes taotlejaga lepingu ning teeb ettemakse. Ühtegi projektiga seotud kulutust (nt lennupiletite ostmine) ei soovitata teha enne, kui olete otsuse kätte saanud ning teate, mis mahus taotlust toetati ning mis tingimustel võite hakata toetust kasutama.

 

Erasmus+ programmi menetlusotsuse vaidlustamine ning vaidemenetlus toimub haldusmenetluse seaduses sätestatud korras. Otsuse vaidlustamiseks tuleb saata kirjalik allkirjastatud avaldus 30 kalendripäeva jooksul peale menetlusotsuse kättesaamist vastavas kirjas märgitud sihtasutuse Archimedes kontaktisikule.

Viimati uuendatud: 06.02.2020