Hiina

Hiina RV Haridusministeerium pakub stipendiume (10) bakalaureuse-, magistri- ja doktoriõppeks ning teadlastele. 2017/18 õppeaastaks pakub Hiina valitsus stipendiumi (3) ka meditsiiniõpinguteks magistritasemel.

Stipendium

Stipendium sisaldab õppemaksu, tervisekindlustust ja elamistoetust 1400-2000 CNY kuus ning ühekordset kolimisega seotud toetust õpingute alustajatele. Stipendium ei kata reisikulusid sihtkohta ja tagasi.

Tähtaeg

Taotluste esitamise tähtaeg on 01.aprill 2017 

Tingimused

 • Kandidaat ei tohi olla Hiina kodanik ning peab olema hea tervise juures;
 • bakalaureuseõppesse kandideerijad peavad omama keskharidust ning olema nooremad kui 25 aastat;
 • magistriõppesse kandideerijate vanusepiiriks on 35 aastat;
 • doktoriõppesse kandideerijate vanusepiiriks on 40 aastat;
 • nooremteaduri programmi kandideerijate vanusepiiriks on 45 aastat (eelduseks on, et kandidaat on läbinud vähemalt 2 kursust bakalaureuseõppest);
 • vanemteaduri programmi kandideerijate vanusepiiriks on 50 aastat (eelduseks on omandatud magistrikraad või dotsendi ametikoht).

 

Nõutavad dokumendid 

Dokumendid tuleb esitada inglise keeles, kolmes eksemplaris (2 originaali ja 1 koopia):

 • taotlusvorm;
 • viimati omandatud haridustaseme diplomi notariaalselt kinnitatud koopia koos hinnetelehega ja nimetatud dokumentide notariaalselt kinnitatud tõlked;
 • ametlik tõend staatuse kohta koduülikoolist. Üliõpilaste esitatav tõend peab sisaldama järgmist infot: mis tasemel tudeng on, mitmendal õppeaastal, kui pikk on õpingute nominaalaeg;
 • kinnitatud tõend õppetulemuste kohta;
 • põhjalik plaanitava õppe- või teadustöö plaan (min 200 sõna bakalaureuse üliõpilaste puhul; min 800 sõna magistrantide puhul ja min 500 keelestipendiumi taotlejate puhul);
 • 2 soovituskirja professoritelt;
 • muusika ja kunsti eriala tudengitel tuleb taotlusele lisada CD oma tööga (muusika- helisalvestis; fotod kahest visandist, kahest maalist ja kahest muust tööst);
 • vastuvõtva ülikooli kinnituskiri vastuvõtmise kohta;
 • tervisetõend koos nõutud testide tulemustega;
 • kehtiva HSK keeletõendi olemasolul lisada see dokumentide juurde.
 • taotlejad, kes on on nooremad kui 18 aastat peavad esitama dokumendi seadusliku hooldaja kohta Hiinas.

Taotlusvorm tuleb inglise keeles täita online süsteemis, abiks on taotlusvormi täitmise juhend. Taotlus tuleb esmalt täita elektrooniliselt, seejärel salvestada ja esitada ning siis välja printida ja saata ka allkirjastatult paberil koos teiste dokumentidega.

 

Dokumentide esitamine

Dokumendid peavad jõudma 01. aprilliks 2017 aadressile:

MÄRKSÕNA: Hiina RV Valitsuse stipendium
SA Archimedes
Hariduse rahvusvahelistumise agentuur
Väike-Turu 8
51013 TARTU

 

Kontakt

Välisriikide stipendiumite kontaktisikuks sihtasutuses Archimedes on Annela Oona (e-mail: annela.oona@archimedes.ee, tel. 730 0392).

Viimati uuendatud: 08.02.2017