Eestisse tööleasumise kohustus

Kristjan Jaagu kraadiõpe välismaal stipendiumiga kaasneb Eestisse tööleasumise kohustus ja selle täitmine.

 

Kristjan Jaagu kraadiõpe välismaal stipendiumi saanud isikud peavad vähemalt 60 päeva möödumisel kõrgkooli lõpetamisest (kraadi saamisest) alustama tööotsinguid Eestis, et leida endale sobiv töökoht vastavalt oma erialale ja kvalifikatsioonile Eesti Vabariigi kõrgkooli, avaliku- või erasektori asutuses (edaspidi asutus).
Stipendiumi saamise ja kõrgkooli lõpetamise järgse Eestis töötamise kohustuse täitmisena arvestatakse töötamist

 • kõikide Eesti kõrgkoolide akadeemilistel ametikohtadel või ametikohtadele kandideerimist (õppejõu või teadlasena, kaasaarvatud töökohtadel, mis ei eelda kraadi olemasolu) olenemata töösuhte iseloomust,
 • avaliku või erasektori asutuse doktori- või magistrikraadi nõudvatel ametikohtadel.

 

Kuna stipendiumi saamise lepingu järgse töötamise kohustuse pikkus on 3 aastat, tuleb kandideerimisi tõendada sihtasutusele kolme aasta jooksul. Hoolimata sellest, et esimesel aastal kandideerimine ei osutu edukaks, peab tõendama ka järgnevatel aastatel kandideerimisi ning seda kuni kolmeaastase perioodi lõpuni. Selleks tuleb esitada sihtasutusele ülevaade kas tööle asumisest, tööle kandideerimistest või kandideerimise ebaõnnestumisest koos tõendusdokumentidega. Tõendusdokumendid tuleb esitada hiljemalt iga aasta 1. veebruariks.

Eestis tööleasumise tähtaega on võimalik pikendada juhul, kui stipendiaat läbib välismaal ka doktorantuuri või järeldoktorantuuri.

 

Milliseid tõendusdokumente erinevatel juhtudel esitada:

 • Kui stipendiumi saanud isik on Eestis tööle asunud, siis tuleb sihtasutusele esitada asutuse kinnitus töötamise kohta või töölepingu koopia 90 päeva jooksul pärast tööle asumist ning teavitada sihtasutust töösuhte muutumisest juhul, kui see toimub 3 aasta jooksul alates tööle asumisest.
  • Kõrgkooli või asutuse poolt väljastatud kinnitus peab sisaldama
   • sõlmitud töölepingu tähtaega või märget, et leping tähtajatu,
   • kinnitust selle kohta, et töökoht on stipendiumi saanud isiku kvalifikatsioonile vastav (kõrgkooli ametikoht kuulub akadeemiliste ametikohtade hulka või asutuse ametikoht eeldab vastavat kraadi).
  • Kui stipendiumi saanud isik on kandideerinud pärast välisülikooli lõpetamist oma erialale ja kvalifikatsioonile vastavale ametikohale ning on valituks osutunud, siis peab ta töötama nimetatud kohal ühe valimisperioodi või määramata ajaks sõlmitud töölepingu korral vähemalt 3 aastat.
  • Need stipendiumi saanud isikud, kelle stipendiumilepingud on olnud kolmepoolsed, peavad esitama kinnituskirja oma töötamise kohta stipendiumilepingu kolmandaks osapooleks oleva ülikooli poolt.
 • Kui stipendiumi saanud isiku erialale ja kvalifikatsioonile vastavaid konkursse ei ole toimunud, siis tuleb sihtasutusele esitada igal aastal kolme aasta jooksul peale kõrgkooli lõpetamist ülevaade stipendiaadi kvalifikatsioonile vastava eriala õpetamisega tegelevatest Eesti kõrgkoolidest ning võtta kõrgkoolide vastavatest osakondadest (või personaliosakonnast) kinnituskiri vastavate konkursside mittetoimumise kohta.
 • Kui stipendiumi saanud isik on tööle kandideerinud, kuid kandideerimine ei ole osutunud edukaks, siis tuleb sihtasutusele esitada igal aastal kolme aasta jooksul peale kõrgkooli lõpetamist kõrgkooli või asutusse kandideerimise kohta kõrgkooli või asutuse vastava osakonna kinnitus, et olete ametikohale kandideerinud, kuid ei osutunud valituks. Kõrgkooli või asutuse poolt väljastatud kinnitus peab sisaldama ka kinnitust selle kohta, et koht kuhu kandideeriti oli stipendiumi saanud isiku kvalifikatsioonile vastav (kõrgkooli ametikoht kuulub akadeemiliste ametikohtade hulka või asutuse ametikoht eeldab vastavat kraadi).
  • Kui Eestisse tööle kandideerimine jääb ülaltoodud viisidel sihtasutusele dokumentaalselt tõendamata, käsitletakse stipendiaadile stipendiumilepinguga välja makstud stipendiumi laenuna ning lepingu lõpetamiseks kohaldatakse stipendiumilepingu vastavasisulist punkti.
 • Alates 2016. aastast on stipendiaadil erandkorras võimalik asendada Eestis töötamise kohustuse alternatiivse tegevusega kolme aasta jooksul, millest tõuseb Eesti jaoks samaväärne kasu. Kokkuleppe korral esitab stipendiaat sihtasutusele vastava tegevuskava, mis kinnitatakse sihtasutuse poolt. Tegevuskava täies mahus täitmise korral loetakse stipendiumileping täidetuks.
Viimati uuendatud: 28.02.2017