Eestisse tööleasumise kohustus

TÄHELEPANU: alates 1. augustist 2020 haldab Kristjan Jaagu stipendiumeid Haridus- ja Noorteamet. Ajakohast infot leiate ameti kodulehelt. Siinse lehekülje infot enam ei uuendata.

Kristjan Jaagu kraadiõpe välismaal stipendiumiga kaasneb Eestisse tööleasumise kohustus ja selle täitmine. 

Kristjan Jaagu kraadiõpe välismaal stipendiumi saanud isikud peavad 3 aasta jooksul (alates kraadi saamisest) kandideerima oma erialale ja kvalifikatsioonile Eesti Vabariigi kõrgkooli, avaliku- või erasektori asutuses (edaspidi asutus). Stipendiumi saamise ja kõrgkooli lõpetamise järgse Eestis töötamise kohustuse täitmisena arvestatakse töötamist:

 • kõikide Eesti kõrgkoolide akadeemilistel ametikohtadel või ametikohtadele kandideerimist (õppejõu või teadlasena, kaasaarvatud töökohtadel, mis ei eelda kraadi olemasolu) olenemata töösuhte iseloomust;
 • avaliku või erasektori asutuse doktori- või magistrikraadi nõudvatel ametikohtadel.

Kuna stipendiumi saamise lepingu järgse töötamise kohustuse pikkus on 3 aastat, tuleb kandideerimisi tõendada ametile kolme aasta jooksul. Hoolimata sellest, et esimesel aastal kandideerimine ei osutu edukaks, peab tõendama ka järgnevatel aastatel kandideerimisi ning seda kuni kolmeaastase perioodi lõpuni. Selleks tuleb esitada ametile ülevaade kas tööle asumisest, tööle kandideerimistest või kandideerimise ebaõnnestumisest koos tõendusdokumentidega. Tõendusdokumendid tuleb esitada hiljemalt iga aasta 1. veebruariks.

Eestis tööleasumise tähtaega on võimalik pikendada juhul, kui stipendiaat läbib välismaal ka doktorantuuri või järeldoktorantuuri.

Milliseid tõendusdokumente erinevatel juhtudel esitada:

 • Kui stipendiumi saanud isik on Eestis tööle asunud, siis tuleb ametile esitada asutuse kinnitus töötamise kohta või töölepingu koopia 90 päeva jooksul pärast tööle asumist ning teavitada ametit töösuhte muutumisest juhul, kui see toimub 3 aasta jooksul alates tööle asumisest.
  • Kõrgkooli või asutuse poolt väljastatud kinnitus peab sisaldama
   • sõlmitud töölepingu tähtaega või märget, et leping tähtajatu;
   • kinnitust selle kohta, et töökoht on stipendiumi saanud isiku kvalifikatsioonile vastav (kõrgkooli ametikoht kuulub akadeemiliste ametikohtade hulka või asutuse ametikoht eeldab vastavat kraadi).
  • Kui stipendiumi saanud isik on kandideerinud pärast välisülikooli lõpetamist oma erialale ja kvalifikatsioonile vastavale ametikohale ning on valituks osutunud, siis peab ta töötama nimetatud kohal ühe valimisperioodi või määramata ajaks sõlmitud töölepingu korral vähemalt 3 aastat.
  • Need stipendiumi saanud isikud, kelle stipendiumilepingud on olnud kolmepoolsed, peavad esitama kinnituskirja oma töötamise kohta stipendiumilepingu kolmandaks osapooleks oleva ülikooli poolt.
 • Kui stipendiumi saanud isiku erialale ja kvalifikatsioonile vastavaid konkursse ei ole toimunud, siis tuleb ametile esitada igal aastal kolme aasta jooksul peale kõrgkooli lõpetamist ülevaade stipendiaadi kvalifikatsioonile vastava eriala õpetamisega tegelevatest Eesti kõrgkoolidest ning võtta kõrgkoolide vastavatest osakondadest (või personaliosakonnast) kinnituskiri vastavate konkursside mittetoimumise kohta.
 • Kui stipendiumi saanud isik on tööle kandideerinud, kuid kandideerimine ei ole osutunud edukaks, siis tuleb ametile esitada igal aastal kolme aasta jooksul peale kõrgkooli lõpetamist kõrgkooli või asutusse kandideerimise kohta kõrgkooli või asutuse vastava osakonna kinnitus, et olete ametikohale kandideerinud, kuid ei osutunud valituks. Kõrgkooli või asutuse poolt väljastatud kinnitus peab sisaldama ka kinnitust selle kohta, et koht kuhu kandideeriti oli stipendiumi saanud isiku kvalifikatsioonile vastav (kõrgkooli ametikoht kuulub akadeemiliste ametikohtade hulka või asutuse ametikoht eeldab vastavat kraadi).
  • Kui Eestisse tööle kandideerimine jääb ülaltoodud viisidel ametile dokumentaalselt tõendamata, käsitletakse stipendiaadile stipendiumilepinguga välja makstud stipendiumi laenuna ning lepingu lõpetamiseks kohaldatakse stipendiumilepingu vastavasisulist punkti.
 • Alates 2016. aastast on stipendiaadil erandkorras võimalik asendada Eestis töötamise kohustus alternatiivse tegevusega kolme aasta jooksul, millest tõuseb Eesti jaoks samaväärne kasu.  Stipendiaat esitab ametile vastava taotluse koos tegevuskavaga.
  • Tegevuskavas tuuakse välja, milliseid tegevusi millise aja jooksul kavatsetakse Eesti heaks teha ja millised on neist Eestile tekkiv kasu. Lisaks tuleb esitada vähemalt ühe Eestis tegutseva spetsialisti kaaskiri, kus kinnitatakse selliste tegevuste vajalikkust;
  • Taotluses toodud  tegevuste sobivust, sh ka kinnituse andnud spetsialisti pädevust valdkonnas, hindab Kristjan Jaagu nõukogu,kellel on õigus tegevuskava kohta teha ettepanekuid või see tagasi lükata;
  • Kui nõukogu kiidab taotluse heaks, fikseeritakse tegevused  ja nende  ajakava stipendiumilepingu lisas;
  • Tegevuskava alusel töötaval stipendiaadil tuleb kord aastas, 1. veebruariks,  esitada aruanne tegevuskava täitmise kohta. Haridus- ja Noorteametil on õigus küsida tegevuste täitmise kohta tõendusmaterjali;
  • Juhul kui selgub, et stipendiaadil ei ole võimalik tegevuskava täies ulatuses täita, on stipendiaadil õigus see asendada Eestis töötamise kohustusega. Sellisel juhul lepivad amet ja stipendiaat kokku, millise aja peab stipendiaat veel Eestis töötama;
  • Tegevuskava täies mahus täitmise korral loetakse stipendiumileping täidetuks.
Viimati uuendatud: 23.11.2021