Eestis õppimise ja töötamise võimaluste tutvustamine (T4)

Tegevuse eesmärgiks on Eesti tutvustamine hea õppimise- ja töötamise sihtmaana, siinsete kõrgkoolide võimekuse parandamine välisüliõpilaste kaasamisel, huvi suurendamine Eestis õppimise ja töötamise vastu ning välisüliõpilaste osakaalu suurendamine Eestis, ent ka välisüliõpilaste kaasamine tööturul pärast kõrgkooliõpingute lõppu.

 

Tegevuste raames korraldab SA Archimedes koostöös partneritega erinevaid turunduskampaaniaid olulistel välisturgudel, internetiturundust ja teisi kõrghariduse rahvusvahelise tutvustamisega seonduvaid tegevusi, viib läbi turuanalüüse, loob ja hoiab käigus parima praktika vahetamiseks nii siseriiklikke kui rahvusvahelisi koostöövõrgustikke, loob Eesti kaubamärgisaadikute võrgustiku ja parandab info kättesaadavust erinevate teenuste kohta. Partnerid tutvustavad konkreetseid kõrgkoole välismaal ja teevad muid kõrgkooli spetsiifikast lähtuvaid tutvustustegevusi.

 

Täiendavalt korraldab SA Archimedes koostöös partneritega üritusi ja teabevahetust tööandjate jt osapooltega, parandamaks välistudengite integratsiooni ja töötamisvõimalusi Eestis peale õpingute lõppu.

 

Välisturgudele suunatud tegevused on koondatud kaubamärgi Study in Estonia alla, mille ühistegevusi viib ellu sihtasutus. Tihedat koostööd tehakse muuhulgas Eesti Teadusagentuuri algatuse Research in Estonia ning Eesti üldise tutvustamise käsitlustega (Welcome to Estonia ja Work in Estonia), et toetada Eesti maine ühtset kujundamist ning Eesti kui hea õppimise ja töötamise koha kuvandit. Research in Estonia ja Study in Estonia koostöö soodustab kõrgkoolide välismaalastele suunatud tegevuste terviklikkust, annab võimaluse ühiste ürituste korraldamiseks ja sarnaste sihtrühmade kaasamiseks.

.

Kuigi õppimisvõimaluste välismaal tutvustamiseks on kõrgkoolid ja SA Archimedes juba aastaid tööd teinud, kasutades kõrgkoolide, SA Archimedese ja teiste koostööpartnerite ühist platvormi Study in Estonia, on Eesti hea õppimise- ja töötamise sihtmaana veel rahvusvaheliselt vähetuntud. Perioodil 2008-2015 rahastati kõrghariduse tutvustamisega seotud tegevusi Doktoriõppe ja rahvusvahelistumise programmi DoRa raames ning perioodi jooksul kasvas välistudengite arv Eestis 908 pealt 3476 välistudengini, ehk 282%. Perioodil keskenduti valdavalt sellele, et tutvustada maailmas Eestit kui head õppimiskohta, tahaplaanile jäid välistudengite töötamisega seonduvad teemad.

 

2015. aasta alguses kiideti Eesti kõrghariduse ja teaduse rahvusvahelistumise juhtnõukogu poolt heaks Eesti kõrghariduse rahvusvahelise tutvustamise strateegia. Strateegiaga seatakse üldraamistik Eesti kõrghariduse tutvustamistegevustele erinevatel sihtturgudel kuni 2020. aastal ja strateegia eesmärkide saavutamisele aitab kaasa Dora Pluss kõnealune tegevus 4. Võrreldes eelmise perioodiga on oluline muudatus, et Eesti tutvustamise kõrvale loetakse prioriteetseks ka välistudengite integratsioon Eesti ühiskonda, sh. nendele info jagamine ja nende töö- ja praktikakohtade kättesaadavuse parandamine. Tegevused viiakse ellu perioodil 01.12.2015-31.12.2020, tegevuse eelarve on 2 410 795 eurot.

 

Dora+ Eestis õppimise ja töötamise võimaluste tutvustamise kontaktisikud sihtasutuses Archimedes on Kristina Piliste (e-mail: kristina.piliste@archimedes.ee, tel. 697 9230) ja Triinu Lillepalu (email: triinu.lillepalu@archimedes.ee, tel. 697 9230).

Viimati uuendatud: 18.01.2019