ECVET teabematerjalid ja dokumendid

UUS!

Õpiväljundite määratlemine, kirjeldamine ja rakendamine Euroopas: käsiraamat /ingliskeelse käsiraamatu tõlge/

 


 

Väljaande eesmärk on selgitada ECVETi rolli õppijate riikidevahelise õpirände hõlbustamisel. Tegemist ei ole üksikasjaliku käsiraamatuga, mis kirjeldaks samm-sammult ECVETi rakendamiseks vajalikke tegevusi - pigem on tegemist püüdega selgitada õpirändel ECVETi kasutamise potentsiaali ja lisaväärtust.
Väljaanne on suunatud ECVETi piloteerimiste või rakendamisega seotud inimestele, kelleks võivad olla poliitikakujundajad, kvalifikatsioonide määratlemise eest vastutavad pädevad asutused, kutsehariduse ja -koolituse pakkujad (näiteks koolituskeskused või ettevõtted) või mis tahes muud sidusrühmad, kellele jagatakse selgitusi ja tuuakse näiteid ECVETi kontseptsioonidest ja protsessidest.
Võrdlustabel, kus toodud kõrvuti põhilised ECVETi mõisted ja terminid inglise keeles, nende mõistete ametlikud Euroopa dokumentidest lähtuvad tõlked ning selgitused, kuidas kasutatakse antud mõisteid siseriiklikult tuues vajadusel välja erisused kutsesüsteemis ja kutseharidussüsteemis.


 

ECVET-iga seotud kutsehariduse valdkonna inglisekeelsete mõistete, nimetuste ja pealkirjade lühendid

Dokumendinäidised

Vastastikuse mõistmise memorandumi (MoU) NÄIDIS

Õppelepingu (LA) NÄIDIS

Uuring "Teadlikkus Euroopa kutsehariduse arvestuspunktide süsteemist ning Eesti kutsehariduse arvestuspunktist"

I etapi kokkuvõte

Linke lisainfo otsijatele:

Kopenhaageni deklaratsioon - http://ec.europa.eu/education/pdf/doc125_en.pdf

Euroopa Parlamendi ja Nõukogu soovituse tekst:

ECVETi Euroopa ametlik koduleht, erinevad materjalid:  http://www.ecvet-team.eu/

SA INNOVE ECVET infoleht: http://www.innove.ee/et/kutseharidus/ecvet

ECVET pilootprojektide kodulehekülg, seminaride materjalid:  http://www.ecvet-projects.eu

ECVETi rakendamine õpirändel:

Õppelepingute näidised (inglise keeles): http://www.ecvet-projects.eu/ToolBox/ToolBoxList.aspx?id=17&type=1

Vastastikuse mõistmise memorandumi näidised (inglise keeles): http://www.ecvet-projects.eu/ToolBox/ToolBoxList.aspx?id=16&type=1

Euroopa Liidu haridusinfo: http://europa.eu/pol/educ/index_et.htm

Euroopa kvaliteediraamistik: http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/eqf_en.htm

VÕTA (varasema õpi- ja töökogemuse arvestamine) Euroopas: http://www.observal-net.eu/homepage

VÕTA (varasema õpi- ja töökogemuse arvestamine) Eestis

Haridus Euroopas: http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/index_en.php

Kõrgharidus Euroopas (Bologna protsess): http://www.ehea.info/

Eesti ENIC/NARIC keskus (akadeemiline ja kutsealane tunnustamine): www.archimedes.ee/enic

Ühendkuningriigi ECVET ekspertide koduleht: http://www.ecvetexperts.org.uk/

Soome ECVET ekspertide koduleht: http://www.finecvet.fi/pages/

Viimati uuendatud: 01.09.2019