ECVET

ECVET EESTI

Euroopa kutsehariduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteem (European Credit (Transfer) System for Vocational Education and Training ehk ECVET) Eestis.

Mis on ECVET?
ECVET on ühtsetel alustel toimiv tehniline raamistik, mis lihtsustab õppijate ja kutset taotlevate isikute poolt erinevates õpikeskkondades omandatud ja hinnatud õpiväljundite ülekandmist, tunnustamist ja kogumist. ECVET-i kasutamine suurendab üldist arusaamist inimeste õpiväljunditest, kirjeldades seda, millised oskused on ühe või teise väljundi taga. See parandab omakorda inimeste töörände võimalusi Euroopas, sest oskuste taseme defineerimine nii liikmesriikide vahel ja vajadusel ka nende sees võimaldab kvalifikatsioonide ülekantavust nii erinevate süsteemide kui ka majanduse eri sektorite vahel; lisaks aitab see kaasa üleeuroopalisele koostööle hariduse ja koolituse valdkonnas.

ECVET-i rakendamise põhimõtted ja tehnilised tingimused on fikseeritud Euroopa Parlamendi ja Nõukogu 18. juunil 2009. a soovituses „Euroopa kutsehariduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteemi (ECVET) loomise kohta“. ECVET-i põhimõtted on välja töötatud Euroopa Komisjoni ja liikmesriikide vahelises koostöös.

Projekt viiakse ellu SA Archimedes, SA Innove ja Kutsekoja koostöös.

 

Viimati uuendatud: 15.11.2016