Dora Pluss

 

Dora Pluss toetuse andmise tingimused

Standardiseeritud ühikuhindade kasutamine toetatavates tegevustes

 

„Dora Pluss“ üldiseks eesmärgiks on muuta Eesti õppimise ja teadustöö tegemise kohana tuntumaks ja atraktiivsemaks ning kõrgkoolide poolt pakutav haridus rahvusvaheliselt konkurentsivõimelisemaks. Tegevuse alaeesmärkideks on:

 • parandada noorteadlaste1 ja magistrantide teadlikkust erinevatest õppe- ja teaduspraktikatest ning nende osalemist rahvusvahelistes koostööprojektides (tegevus 1);
 • suurendada välismagistrantide ja –doktorantide osakaalu Eesti kõrgkoolides (tegevus 2 ja 4);
 • tõsta doktoriõppe efektiivsust (tegevused 1 ja 2);
 • parandada kõrgkoolide võimekust kaasata välisõppureid (tegevused 2, 3 ja 4);
 • tõsta nõudlust välisüliõpilaste järele Eesti tööturul ja toetada seeläbi kõrghariduse ja majanduse arengut (tegevus 4); 
 • tugevdada Eesti ülikoolides pakutava doktoriõppe vastavust innovaatilise doktoriõppe printsiipidele (tegevused 1, 2, 3 ja 4).

 

Dora Plussil on neli alategevust:

 • Tegevus 1: Noorteadlaste ja magistrantide osalemine rahvusvahelises teadmisteringluses.
  • Tegevuse raames toetatakse noorteadlaste ja magistrantide õppe- või teadustööga seotud lühiajalist õpirännet välisriikidesse ning doktorantide õpirännet välisriiki 1-10 kuu jooksul. Eesti kõrgkoolide noorteadlastel ja magistrantidel võimaldatakse toetuse abil osaleda välismaal toimuval erialasel konverentsil, seminaril, kursusel või muus erialases tegevuses.
   • Tegevus 1.1 raames toetatakse noorteadlaste ja magistrantide õppe- või teadustööga seotud lühiajalist (kuni 30 päeva) õpirännet välisriikidesse
   • Tegevus 1.2 raames toetatakse  doktorantide õpirännet (1-10 kuud) välisriiki. 
 • Tegevus 2: Välismagistrantide ja -doktorantide kaasamine.
  • Tegevuse raames toetatakse Eesti kõrgkoolides täiskoormusega õppivaid välismagistrante ja –doktorante ning Eestis lühiajaliselt viibivaid külalisdoktorante.
 • Tegevus 3: Suve– ja talvekoolide korraldamine.
  • Tegevuse raames korraldatakse eelkõige välisüliõpilastele suunatud erialaseid lühiajalisi ja intensiivkursusi Eesti kõrgkoolide juures.
 • Tegevus 4: Eestis õppimise ja töötamise võimaluste tutvustamine. 
  • Tegevuse raames viiakse ellu tegevusi, mis on seotud Eestis õppimise ja töötamise võimaluste välismaal tutvustamisega ning info vahendamisega Eestis õppivatele välisüliõpilastele.

Programmi „Dora Pluss“ viiakse ellu Euroopa Regionaalarengu fondi kaudu ning struktuuritoetuste abil. Tegevuse elluviijaks on Haridus- ja Noorteameti rahvusvahelistumise osakond ning partneritena on tegevusse kaasatud Eesti kõrgkoolid. Dora Pluss kestab 01.08.2015-31.05.2023 ning tegevuse eelarve on 22 567 790 eurot, millest Euroopa Regionaalarengu Fondi toetus moodustab 87.29%. Tegevused toetavad Eesti elukestva õppe strateegia 2020 kõrghariduse programmi, Eesti teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni strateegia 2014–2020 „Teadmistepõhine 4 Eesti” ja konkurentsivõime kava „Eesti 2020“ eesmärkide täitmist.

 

Dora Pluss programmi kontaktisik Haridus- ja Noorteametis on Evelin Einla-Polluks

Evelin.Einla-Polluks@harno.ee, tel. 699 6496

 

1 Noorteadlane on doktoriõppesse immatrikuleeritud üliõpilane, arst-resident, teadlane või õppejõud, kes ei ole vanem kui 35 aastat või kellel ei ole doktorikraadi kaitsmisest möödas rohkem kui 5 aastat. Vanusepiirangut ei rakendata üliõpilastele. Vanemapuhkusel olnutel on võimalik piiranguid proportsionaalselt pikendada.

Viimati uuendatud: 09.10.2020