Erialastipendiumid doktoriõppes (doktorandistipendium)

Nutika spetsialiseerumise doktorandistipendiumite andmise eesmärk on julgustada ja toetada doktoriõpingute läbimist nutika spetsialiseerumise valdkondades ja anda seeläbi tõuge kasvualade arengule Eestis, toetada ülikoolide ja ettevõtete koostööd, mitmekesistada doktorikraadiga spetsialistide karjäärivõimalusi ning tõsta ettevõtete võimekust suure lisandväärtusega toodete ja teenuste arendamisel. 

 

Doktorandistipendiumi suurus on võrdne õppetoetuste ja õppelaenu seaduse alusel makstava doktoranditoetuse suurusega 440 eurot kuus. Muid kulusid peale stipendiumi ei hüvitata. Doktorandistipendiumi makstakse lisaks doktoranditoetusele.

Doktorandistipendiumi taotlemine, määramine ja maksmine toimub Vabariigi Valitsuse 20.12.2013 määruse nr 178 „Üliõpilaste stipendiumite liigid, suurus ja määramise üldtingimused” §6 alusel

 

Doktorantide valiku teeb ja stipendiumi maksab doktorandile ülikool. Stipendiumitaotlusi võetakse vastu vastavalt ülikoolide poolt määratud sagedusele, kuid mitte harvem kui kord õppeaastas. Doktorandistipendium määratakse korraga kaheteistkümneks kuuks aastas ja maksmine planeeritakse doktorandile terveks doktoriõppe nominaalkestuse ajaks, kui toetuse saanud doktorant läbib atesteerimise ülikooli kehtestatud tingimustel ja korras. 

 

Doktorandi doktoritöö peab olema seotud vähemalt ühe nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkonnaga. Nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkonnad on välja toodud Eesti teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni strateegias 2014–2020 "Teadmistepõhine Eesti" ning Eesti ettevõtluse kasvustrateegias 2020

Eelistatud on:

•    interdistsiplinaarse iseloomuga doktoritööd ja doktoritööd, mis on osa interdistsiplinaarsest uurimisprojektist;
•    ettevõtluse vajadusi arvestavad doktoritööd, mis on seotud ettevõtte jaoks praktiliste ülesannete lahendamisega ning panustavad teadustöö tulemuste rakendatavusse (nn ettevõtlusdoktorantuur). Koostööd võib teha nii Eestis kui välisriigis paikneva ettevõttega. Ei toetata koostööd tehnoloogia arenduskeskuste, avaliku sektori, teadus- ja arendusasutuste ning raviasutustega.

 

VORMID JA DOKUMENDID

Juhend kõrgkoolidele
Maksetaotluse vorm
Vahearuanne

Viimati uuendatud: 21.09.2018