Aruandlus

TÄHELEPANU: alates 1. augustist 2020 on programmi tegevused viidud Haridus- ja Noorteametisse. Ajakohast infot leiate ameti kodulehelt. Siinse lehekülje infot enam ei uuendata.

 

Stipendium makstakse välja õppeaastas kahe osamaksena:

 1. esimene osamakse, mis sisaldab 50% õppeaasta stipendiumist, kantakse üle hiljemalt üks kuu enne sügissemestri õpingute algust, välja arvatud juhul, kui selleks ajaks ei ole vastuvõtmise kinnitus või eelneva õppeaasta aruanne esitatud või stipendiumileping sõlmitud;
 2. teine osamakse kantakse üle hiljemalt veebruaris, peale vahearuande esitamist ja selle kinnitamist sihtasutuse poolt.

Sihtasutus teeb iga järgneva osamakse vaid juhul, kui doktorandi kohustused on täidetud ja edasijõudmine õpingutes on tõendatud.

 • Iga õppeaasta keskel, hiljemalt 1. veebruariks, peab doktorant esitama sihtasutusele vahearuande, mis on teise stipendiumi osamakse ülekandmise aluseks. Vahearuanne peab sisaldama:
  • vabas vormis lühikokkuvõtet senisest tegevusest Instituudis koos Instituudi (-õppejõu) poolse kinnitusega (originaaldokument);
  • kinnituskirja Instituudis õppimise kohta (originaaldokument).
 • Igal õppeaastal hiljemalt 1. septembriks, peab doktorant esitama sihtasutusele õppeaasta lõpparuande, mis on järgmise õppeaasta stipendiumi ülekandmise aluseks. Lõpparuandele peab olema lisatud:
  • Instituudi juhendaja kinnitusega ülevaade õppeaasta jooksul tehtud tööst (originaaldokument);
  • kinnituskiri Instituudis õppimise kohta (originaaldokument);
  • sõitude toimumist tõendavad originaaldokumendid (lennuki pardakaardid, rongi-, bussi- või laevapiletid).
 • Aruandevorm esitatakse esimese õppeaasta lõpus elektrooniliselt taotlussüsteemisJärgmistel õppeaastatel tuleb aruandevorm allalaadida. Peale aruandevormi täitmist tuleb see välja trükkida, allkirjastada ja saata koos nõutud lisadega posti teel Sihtasutuse Archimedes aadressile:
  Euroopa Ülikool-Instituudi Stipendium
  SA Archimedes
  Tõnismägi 11
  10119 Tallinn
Viimati uuendatud: 23.11.2021