Aruandlus

Kõigil stipendiaatidel tuleb ühe kuu jooksul pärast välisõpingute lõppemist esitada aruanne.

Aruanne esitatakse elektrooniliselt taotluskeskkonnas.

Aruanne sisaldab:

  • vormikohast aruannet;
  • väliskõrgkooli või teadusasutuse poolt välja antud kuupäevalist kinnituskirja seal stipendiumi saamise perioodil õppimise kohta (skaneerituna);
  • ülevaadet tehtud tööst (500-1500 sõna) välismaise juhendaja allkirjaga (skaneerituna).

 

7 või enam kuud kestvate välisõpingute korral, tuleb 5 kuu möödumisel esitada vahearuanne.

Vahearuande esitamise tähtaeg sätestatakse stipendiumilepingus. Vahearuanne ja selle juurde kuuluvad lisad saadetakse sihtasutusele e-postiga. Vahearuanne sisaldab:

  • vabas vormis lühikokkuvõtet senisest tegevusest välismaal (500-1500 sõna);
  • väliskõrgkooli (või juhendaja) kinnitust stipendiumiperioodil õppetöös osalemise kohta (skaneerituna).

 

Sihtasutusel on õigus kontrollida esitatud dokumentide vastavust originaalidele.
Juhul kui aruannet või kinnituskirja õigeaegselt ei esitata või kui selgub stipendiumi mittesihipärane kasutamine, on stipendiaat kohustatud stipendiumi tagasi maksma.

Viimati uuendatud: 28.03.2017